גירושין

גירושין מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 8871 מקורות עבור גירושין. להלן תוצאות 21 - 30

בפרוייקט השו"ת המקוון 344 126 מקורות


21

ספר הלכות גדולות סימן כט - הלכות עריות

 מיעטה קרא משריפה כרת דידה כי דקיימא קיימא.אשת איש דקאמרינן אית לה שריותא, משתריא בגט ובמיתת הבעל דתנן (קידושין ב א) וקונה את עצמה בגט ובמיתת הבעל. מדאוריתא מנלן, (שם יג ב) דכתיב (דברים כד, ג) וכתב לה ספר כריתות וכו' או כי ימות איתקש מיתה לגירושין, מה גירושין שרו לעלמא דכתיב בקרא קמא וכתב לה ויצאה מביתו אף מיתה נמי שריא לעלמא.אחות אשה דאית לה שריותא משתריא במיתת אחותה, אבל [כמה] במה דאיתה לאחותה בחיי אף על גב דמגרש לה לא משתריא לה אחותה, ולעניין ייבום תנן (יבמות מא א) המגרש את אשתו ונשא אחיו את אחותה

22

ספר הלכות גדולות סימן לה - הלכות עבדים

 קרא לרבי יוסי הגלילי הוא דקתני ולדה כמוה שנאמר האשה וילדיה תהיה לאדניה בזמן שהאשה לאדניה וולדה לאדניה אין האשה לאדניה אין וולדה לאדניה, והלכה כחכמים.(גיטין מב א) הכותב כל נכסיו לעבדו יצא לחירות, שייר כל שהו לא יצא לחירות.[עמוד שנח] (מסכת עבדים פ"א) הכותב שטר גירושין לשפחתו רבי חנינא בן גמליאל אומר אינה בת חורין עד שיכתב גט חירות, וחכמים אומרים הרי זו בת חורין, והלכה כחכמים. אמר לה הרי את בת חורין ולא כתב לה גט הרי היא בת חורין וחכמים אומרים אינה בת חורין עד שיכתוב לה גט חירות. (גיטין מ ב) מי שמת ואמר

23

ספר הלכות גדולות סימן לו - הלכות כתובות

 דתימא אם איתא דאיקדשה קלא אית לה למילתא, קמ"ל דעבידי אינשי דמקדשי בצינעא. סיפא שנים אומרים ראינוה שנתגרשה ושנים אומרים לא ראינוה שנתגרשה הרי זו לא תינשא ואם נישאת לא תצא, מאי קמ"ל, דאע"ג דדיירי בחצר אחת, היינו הך, מהו דתימא התם הוא דלגבי קידושין הוא דמקדשי בצינעא אבל גבי גירושין אם איתא דאיגרשה קלא אית לה למילתא, קמ"ל דעבידי אינשי דמיגרשי בצינעא.(שם כב א) האשה שאמרה נשביתי וטהורה אני נאמנת להשיאה לכהונה, שהפה שאסר הוא הפה שהתיר, ואם יש עדים שנשבית ואמרה טהורה אני אינה נאמנת, ואם משנשאת אחר כך באו עדים הרי זו לא תצא. (שם כג

24

ספר הלכות גדולות סימן מ - הלכות קידושין

 וקידשה לגברא, וכד אתא הדרא בה ואמרה לא ניחא ליה דאיקדש, פלוגתא דרבי יוחנן ור' שמעון בן לקיש (שם נט ב) רבי יוחנן סבר מציא למיהדר בה דאתי דיבור ומבטל דיבור, ר' שמעון בן לקיש אמר לא אתי דיבור ומבטל דיבור ולא מציא למהדר בה. והילכתא כר' יוחנן, ואע"ג דלענין גירושין קיימא לן דלא אתי דיבור ומבטל דיבור, דתנן השולח גט לאשתו והגיע בשליח או ששלח אחריו שליח ואמר לו גט שנתתי לך בטל הוא הרי זה בטל, וקא מיבעיא לן חוזר ומגרש בו או לא, רב נחמן אמר חוזר ומגרש בו ורב ששת אמר אינו חוזר ומגרש בו, רב

25

ספר המקח והממכר לרב האי גאון עמק השער שער ג

 אותו בשני ענינים בכתיבה ובהן ובלאו. משמע דכמו דבדיקת הן ולאו ל"צ לבדיקת כתיבה אלא ע"י הרכנת הראש על הן הן כו' יוצא מכלל שוטה כמו"כ בדיקת כתיבה לא בעי להן ולאו אלא אם יכול לדבר מתוך הכתב בזה לבד נפיק מתורת שוטה וכן היא שיטת הרמב"ם לדעת הכס"מ בהל' גירושין פ"ב הט"ז וב"י אבה"ע סי' ק"כ ז"ל בא"ד אלם שהרכין בראשו בעי בדיקה ג"פ כדתנן במתני' ואם כתב בכת"י כותבין ונותנין וא"צ בדיקה ונראה שזו היא שיטת הרמב"ם שכתב מי שנשתתק כו' והרכין בראשו בודקין אותו ג"פ בסירוגין כו' הרי אלו יכתבו ויתנו כו' וכן אם כתב בידו כו'

26

שאילתות דרב אחאי פרשת מטות שאילתא קלח

 ללאו.ברם צריך לומר אילו היכא דקדיש איתתא ורמה תנאה בקידושי ואמר על מנת דיהיבנא ליך מאתים זוז אי נמי גירשה ואמר על מנת שתתני לי מאתים זוז לכי מקיימא תנאה הוי גיטא ולכי מקיים תנאיה הוו קידושי או דילמא כי מקיים תנאה משעת קידושין הוו קידושי ומשעת גירושין הוי גיטא למאי נפקא מינה דקביל קידושין מאחר ביני ביני אי נמי שנתקרע הגט או שאבד ביני ביני מאי ת"ש דתנן לענין קידושין על מנת שאתן ליך ר' זוז הרי זו מקודשת ויתן ואיתימא /ואיתמר/ רב הונא אמר והוא יתן רב יהודה אמר לכשיתן רב הונא אמר והוא יתן לכי מקיים

27

ספר השטרות לרב האי גאון סימן א - כתובת אשה

 שהוסיפו על הדמין להנאות בו וגובין את העקר בלבד כל דבר שכותבין דמיו שלשה גובין שנים ויש מקומות שכל מה שהוא שוה כסף כותבים את דמיו שני כספים וכשבאים לגבות אין גובין אלא אחד וזה הוא שאמרו חכמים מקום שנהגו לכפול גובה מחצה. ואין לאשה לתבוע במה שבכתובתה אלא בשעת גירושין אם הוא החפץ לגרשה או הוא ממי שאמרו בו חכמים יוציא ויתן כתובה ונוטלת כל מה שכתב על עצמו לפי מנהג המדינה ואם מת גובה מיורשיו את הכל. ואם היא תובעת את הגירושין אין לה אלא [ג' ע"א] מה שהביאה מבית אביה בלבד מה שהוא מצ[וי בפניה נוטלת

28

ספר השטרות לרב האי גאון סימן כג - שטר מודעא

 שמסר[תי] הרי המודעא בטל והמודעא שכותבין אותו בין העדים +שכותבין אותו העדים+ זה סדורו כאשר למעלה וכן כותבין אותו. אנחנא שהדי די לתחתא חתימיננא וכו' אתא לקדמנא ביום פל' במקום פל' פל' בר פל' אמר לנא דאיצטריכית לאטעוייה לפלנית אנתתי בת פל' ולמיכתב לה גיטה ולמיהב לה בתורת גירושין ולית בדעתאי לגרשה כל עיקר וגיטא די יהבנא לה גט בטל הוא ולית למיסמך עליה ומסרית הדין מודעא קדמיכון לגלויי מלתאי קדמיכון דגיטא בטילא הוא דתיכתבון לי ראיה ואנחנא שהדי כתבנא ליה מודעא דנן דליהוי בידיה לראיה [ע"ב] וכן האדון כותבין לו. [וביום פל' במקום פל' אתא] לקדמנא פל' בן

29

תשובות הגאונים החדשות - עמנואל (אופק) סימן ב

 בעיניו ובין שבקש אחרת צריך לשלומי לה כל מאי דחזי לה ולמיהוה גיטא עם כתובתה דמתיהבן לה כאחד והכין תנן +כתובות נא, א+ נשבית חייב לפדותה אמ' הרי גיטא וכתובתה תפדה את עצמה אינו רשאי, לקת חייב לרפותאה +לרפאותה+ אמ' הרי גיטא וכתובתה תרפא את עצמה רשאי, דאלמ' הכין תורת גירושין גיטה וכתובתה. אבל ודאי או +אי+ היא דקא בעיא מיניה לגרושה, בין שנתחייב להוציא וליתן כתובתה ובין שבאה מחמת טענה, אי אית ליה לשלומי לה משלם ואי לית ליה מאי יכיל למעבד, ליכא יוכלא +אין יכולת, אי אפשר+ אלא לאודועה לאשה דלא יכלינן אלא לאשבועיה דלית ליה מידעם ולסדורי

30

תשובות הגאונים - הרכבי סימן קיט

 תשובות הגאונים - הרכבי סימן קיטומי שגרש אשתו ואמר לה אתפשתיך צררי קודם גירושין. - אינו יכול לטעון טענה זו לפי שלא ניתנה כתובה ליגבות מחיים. וזה נכנס בכלל אמרם הקובע זמן לחבירו ואמר לו פרעתיך בתוך זמני [שעל זה] אמרו ולואי שיפרענו בזמנו. אבל חייב לשלם לה כתובתה ויחרים סתם על מי שנפרע כלום בתשלומי זאת הכתובה:

1234567891011121314151617181920