גירושין

גירושין מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 8871 מקורות עבור גירושין. להלן תוצאות 11 - 20

בפרוייקט השו"ת המקוון 344 126 מקורות


11

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת קידושין פרק ג

 ליה קידשתני והוא אומר לא קידשתיך הוא מותר בקרובותיה והיא אסורה בקרוביו. התיב רבי בורקי קומי רבי מנא [דף לד עמוד ב] ואם אף בסימפון כן. אמר ליה לית סימפון ספק אלא הוא סימפון או קידושין קידש בתוך סימפון הרי אלו קידושין גמורין. גירש תלמידוי דרבי יונה אמרין נגעו בה גירושין. רבי יונה אמר לא נגעו בה גירושין. כד דמך רבי יונה עבדון תלמידוי דכוותיה. אמרין לאחר שלשים יוצאת בלא גט ואת אמר נגעו בה גירושין אלא לא נגעו בה גירושין. מת מתוך סימפון רבי אבהו אמר מותרת לינשא. רבי בא אמר אסורה להינשא. רבי מנא שאל לבית אבוי דר'

12

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת שבועות פרק ה

 אני בשלום פלוני לא חתם אלא בשאילת שלום. ריש לקיש אמר שואל אני בשלום פלוני חזקה לכל חתם. אי זהו כלל רבי יוחנן אמר איש פלוני מגרש פלנית ופלוני פלנית. אי זהו כלל ריש לקיש אמר אנו פלוני ופלוני מגרשין נשינו ממקום פלוני. א"ר זירא מודה רבי יוחנן שאם הזכיר גירושין כל אחת ואחת שצריך ליתן טפוס ועדים לכל אחד ואחד. [דף כו עמוד ב] חייליה דרבי יוחנן מהדא שאיני נהנה לזה קרבן לזה קרבן צריכין פתח לכל אחד ואחד. א"ר יוסי מתניתא מסייעה לרבי יוחנן היה כותב טפוס לכל אחד ואחד ועדים למטה את שהעדים ניקרין עמו כשר. שמואל

13

מדרש תנאים לדברים פרק כד

 לה ספר כר' והלכה אמ' בכל דבר: כריתות דבר הכורת בינו לבינה מיכן אמ' האומר לאשתו הרי זה גטיך על מנת שלא תשתי יין על מנת שלא תלכי לבית אביך לעולם אין זה כריתות כל שלשים יום הרי זה כריתות: ד"א ספר כרית' ונ' ביד' מלמד שצריך ליתנו לה בתורת גירושין נתנו לה בתורת שהוא שטר חוב או מזוזה אינו גט עד שיאמר לה הרי זה גטיך ונתן לא שתקח מעצמה: בידה אין לי אלא ידה גגה או חצירה וקרפיפה מנ' ת"ל ונתן מכל מקום: אם כן למה נאמ' בידה מה ידה מיוחדת שהיא רשותה כך כל דבר שהוא רשותה

14

בראשית רבה (וילנא) פרשת בראשית פרשה יח

 רבי אבהו בשם רבי יוחנן אמר בני נח על הנשואות חייבין ועל הארוסות פטורין, רבי יונה בשם רבי שמואל אמר זונה שהיא עומדת בשוק ובאו עליה שנים, הראשון פטור והשני חייב משום בעולת בעל, וכי נתכוון הראשון לקנותה בבעילה, הדא אמר בעילה בבני נח קונה שלא כדת, ומנין שאין להם גירושין, ר' יהודה בר' סימון ור' חנין בשם ר' יוחנן אמר שאין להם גירושין או ששניהם מגרשין זה את זה, אמר רבי יוחנן אשתו מגרשתו ונותנת לו דופורון, תני ר' חייא עובד כוכבים שגירש את אשתו והלכה ונישאת לאחר והלכו שניהם ונתגיירו, איני קורא עליו (דברים כד) לא יוכל בעלה

15

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת בראשית פרשה יח

 ר' אבהו בשם ר' יוחנן בני נח על הנשואות חייבין, על הארוסות פטורין, ר' יונה בשם שמואל זונה שהיא עומדת בשוק ובאו עליה שנים הראשון פטור והשיני חייב משום והיא בעולת בעל (בראשית כ ג), וניתכון הראשון לקנותה בבעילה, הדא אמרה בעילה בבני נח קונה שלא כדת, ומנין שאין להם גירושין, ר' יהודה בר' סימון ר' חנן בשם ר' יוחנן או שאין להם גירושין או ששניהם מגרשין זה את זה, אמר ר' יוחנן אשתו מגרשתו ונותנת לו דיפורין, תני ר' חייה גוי שגירש את אשתו והלכה ונישאת לאחר והלכו שניהם וניתגיירו איני קורא עליו לא יוכל בעלה הראשון אשר שלחה

16

פרקי דרבי אליעזר (היגר) - "חורב" פרק כט

 הזה מאד, ר' יהודה אומ' נגלה הב"ה עליו אמ' לו אברהם אין אתה יודע שהיית לך שרה ראויה לאשה ממעי אמה והיא חברתך ואשת בריתך לא נקראת שרה שפחה אלא אשתך, לא נקראת הגר אשתך אלא שפחתך, כל מה שדברה שרה באמת הגידה אל ירע בעיניך, השכים אברהם וכתב גט גירושין ונתן להגר ושלח אותה ואת בנה מעליו ומעל יצחק בנו מהעולם הזה ומהעולם הבא, שנ' וישכם אברהם בבקר ויקח וכו' וישלחהו בגט גירושין ולקח בגד אחד וקשר במתניה כדי שיהא שוטף אחריה לידע שהיא שפחה, ולא עוד אלא שעמד אברהם אבינו לראות את ישמעאל בנו ולראות את הדרך שהלכו

17

תנא דבי אליהו אליהו רבה (איש שלום) פרשה א

 תנא דבי אליהו אליהו רבה (איש שלום) פרשה אמיוחד שגב הודו באחת חטיבה יסייעני להתחיל ולגמור אליהו רבה.ויגרש את האדם (בראשית ג' כ"ד), מלמד שנתן לו הקב"ה גירושין כאשה. וישכן מקדם לגן עדן את הכרובים (שם שם /בראשית ג'/), מלמד שהכרובין קודמין למעשה בראשית. ואת להט החרב המתהפכת (שם /בראשית ג'/), זו גהינם. לשמור את דרך (שם /בראשית ג'/), זו דרך ארץ, מלמד שדרך ארץ קדמה לכל. עץ החיים (שם /בראשית ג'/), אין עץ חיים אלא תורה, שנאמר עץ חיים היא למחזיקים בה וגו' (משלי ג' י"ח).ברוך המקום ברוך הוא, שמכיר בראש ובסוף, ומגיד מראשית אחרית, מקדם

18

שכל טוב (בובר) בראשית פרשת וירא פרק כא

 כי כשנמול היה בן י"ג שנה, ולבסוף שנה באה שהיא שנת י"ד לו, נולד יצחק, ולבסוף ב' שנים אחרות, שהיא שנת ט"ז לו נגמל יצחק, וזה הדבר בשנת י"ז לו: אלא שרה הכניסה בו עין הרע, וחלצתה חמה, ונקלש בשרו, ושופו עצמותיו ונוטלתו על שכמה מצדה השנית: וישלחה. ששלחה לשם גירושין, שלא תחזור עוד אל ביתו: ותלך ותתע במדבר באר שבע. היא הלכה ותתעה במדבר. שבא שתחתי' מודיע כי היא מדברה של באר שבע, ועוד כל המדבר שהוא עומד על עצמו כגון במדבר בערבה (דברים א א), אחר המדבר (שמות ג א), ובמדבר אשר ראית (דברים א לא), וכל שכמותה

19

ילקוט שמעוני תורה פרשת בראשית

 שני דרכים ועזב דרך חיים וברר לו דרך המות, רבי יהודה בר' סימון אמר כיחידו של עולם שנא' ה' אלהינו ה' אחד רבנן אמרין כגבריאל שנא' והנה איש אחד לבוש הבדים ריש לקיש אמר כיונה מה זה בורח אף זה בורח, ויגרש את האדם [ג, כ"ד] מלמד שנתן לו הקב"ה גירושין כאשה, וישכן מקדם לגן עדן את הכרובים [ג, כ"ד] מלמד שהכרובים קודמין לכל מעשה בראשית, ואת להט החרב [ג, כ"ד] זו גיהנם, לשמור את דרך זו דרך הארץ מלמד שדרך ארץ קדמה לעץ החיים ואין עץ אלא תורה שנא' עץ חיים היא מה זה לא לן כבודו עמו אף

20

פירוש הסולם לזוהר - בראשית פרשת ויחי מאמר יהודה אתה יודוך אחיך

 ויגרש את האדם וגו', מקרא זה בארוהו החברים. אבל ויגרש, פירושו כאדם המגרש את אשתו, דהיינו שהקב"ה גרש את הנוקבא, את האדם הוא מדויק. כי הנוקבא נקראת את.[אות תקעא] ת"ח רזא דמלה וכו': בוא וראה, סוד הדבר, אדם נתפש במה שחטא, וסבב מות לעצמו ולכל העולם, וסבב גירושין לאותו האילן שחטא בו, דהיינו לנוקבא כנ"ל, להגרש בסבתו, ולהגרש מחמת חטאי בניו תמיד. זהו שכתוב ויגרש את האדם, את הוא מדויק, כמו שכתוב, ואראה את ה', שפירושו הנוקבא, אף כאן את האדם, פירושו הנוקבא.[אות תקעב] וישכן מקדם לג"ע וגו': זהו למטה. דהיינו למטה מאצילות, וכמו שיש כרובים למעלה, באצילות,

1234567891011121314151617181920