גירושין

גירושין מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 8871 מקורות עבור גירושין. להלן תוצאות 91 - 100

בפרוייקט השו"ת המקוון 344 126 מקורות


91

פנים יפות ויקרא פרשת ויקרא פרק א

 מה יועיל הסמיכה, אלא כיון דכבר הקדישו ואינו שלו ממילא אמרינן דניחא ליה בכפרה, והיינו דאמר אע"פ שכפו לומר רוצה אני אין חשש בסמיכה שלא במחשבה רצויה, כיון דמסתמא ניחא ליה בכפרה והיינו דכתיב ונרצה לו לכפר עליו. עוד י"ל במ"ש יקריב אותו לרצונו לפני ה', ע"פ מ"ש הרמב"ם בהלכות גירושין [פ"ב, כ] בגט הכופין אותו לעשות כדין ישראל לא הוי שלא מדעתו, משום דמסתמא כיון דהדין הוא לגרש, מה שאינו רוצה הוא ע"י כפיית יצה"ר, א"כ מה שאנו כופין אותו הוא לבטל כח היה"ר לשוב לדעתו הנכונה, וז"ש יקריב אותו בע"כ לרצונו לפני ה' ר"ל שזה הכפיה אינו אלא

92

פנים יפות ויקרא פרשת אמור פרק כא

 בקרא כפול, וקדשתו כי את לחם אלהיך הוא מקריב קדוש יהיה לך, דהיינו שכופין אותו בתחלה שידר הנאה ממנה ואז כשר לעשות עבודה ואח"כ כופין אותו שיגרש, והוא כמאמר חז"ל [גיטין לה ב] נודר ועובד יורד ומגרש.עוד יש לפרש מ"ש קדוש יהיה לך כי קדוש וגו' עפמ"ש הרמב"ם [ה' גירושין פ"ב, כ] בהא דכופין אותו עד שיאמר רוצה אני אף דהוי בע"כ, היינו משום דמסתמא נשמות ישראל דעתן לעשות כדין תורה לגרש, אלא דהיצה"ר כופהו לכך כופין את הרע שבו וממילא הוא רצון גמור למחשבתו הטובה, והיינו דאמר קדוש יהיה לך דהיינו דכופין עד שיאמר רוצה אני, ואין זה

93

צרור המור ויקרא פרשת בחוקותי

 ממנו ערבות עד שלחו. כאומרו הנה אנכי שולח לכם את אליה הנביא. וכן אמר וזכרתי את בריתי יעקוב בראשונה. לפי שידוע שיעקב ע"ה היה איש מכאובות ובעל צרות מדינה ומיוסף. כאומרם עליו לא שלותי ולא שקטתי. והוא סימן לבניו. ולכן בזה הגלות הד' סבלו ישראל כמה עינוין וכמה צרות וכמה גירושין שלא עברו הראשונים. עד שמרוב הצרות נאמר על זה הגלות מי יקום יעקב כי קטן הוא מהכיל כל הנגזר עליו. ואחר שזה כן ראוי שיזכור השי"ת אלו הצרות שעברו על ישראל. ויזכור זכותו של יעקב והצרות שעברו עליו. מה שלא עברו על שאר האבות. ולכן אמר וזכרתי את בריתי

94

פירוש הרא"ש על התורה שמות פרשת שמות פרק ב

 יז) ויבואו הרועים ויגרשום. קשה קצת לשון ויגרשום כי לנקבות היה לו לומר ויגרשון. ושמעתי מפי אבא מרי ע"ה דה"פ ויגרשום קאי אל המים כלו' הרועים סתמו הרהטים ושקתות המים רפש וטיט ומיד כשבא משה יצאו המים לקראתו לפי שהיה מזרעו של יעקב הצדיק ומצינו לשון גירושין על המים ויגרשו מימיו רפש וטיט ויגרשו המים לשון זכר כדכתיב המים הזדונים וכן מימיו נאמנים וזהו שאמר ויקם משה ויושיען כשראו הרועים שיצאו המים לקראתו ולא יכלו לעשות סתימה קיימת לפני משה שהוא פורץ הגדר רדפו אחרי הבנות ויקם משה ויושיען כאיש מלחמה בזרוע רמה:

95

רד"צ הופמן שמות פרק כא

 אם למסורת, וצריך אפוא לבאר את הכתובים על פי "לא". אך ר' אליעזר גם צריך להסכים עם ר' יאשיה באשר לביאור "ואם אחרת" וגו' שלפיו אפשר לומר, כי "שלש אלה" פירושו שאר כסות ועונה. אלא שלפי ר' אליעזר ור' יאשיה צריך לומר, ש"ויצאה חנם" בא ללמד, שהאמה יכולה לדרוש ממנו גירושין על ידי גט - כריתות, כי מכיוון שהיתה אשתו, איננה יכולה לצאת בלא גט גם כשאין הבעל - האדון נותן לה שאר כסות ועונה. ואכן נטען במכילתא: "ויצאה חנם, שומעני חנם מן הגט. ומה אני מקיים "וכתב לה ספר כריתות"? בשאר נשים חוץ מן העבריה. או בעבריה? תלמוד לומר "ואם שלש

96

רד"צ הופמן שמות - הערות פרק יח

 את הסתירה בין פסוקנו לבין האמור למעלה ד, כ. ברם, לא רק שבמקרה זה היה "העורך" מיטיב לעשות, אלו העיר למעלה הערה כלשהי ביחס להחזרתם של האשה והבנים, אלא שגם בפסוקנו היה - אחר אזכור שני הבנים - מתאים יותר לומר "אחר שילוחיהם". ואמנם הביטוי "שילוחים" אין משמעו פשוט החזרה אלא דווקא גירושין. השוה מיכה א, יד, ולפיכך נכון להסב את הביטוי על אשת משה דווקא.67) לפסוק א (המ').68) לא מצאתי מי שיאמר כן (המ').69) "בקדירה שבישלו - בה נתבשלו" - סוטה יא ע"א, תרגום אונקלוס ובעקבותיהם רש"י (המ').70) לפסוק יג, בסופו (המ').71) בראשית מו, א (המ').72) שם

97

רד"צ הופמן ויקרא - הערות פרק א

 שמשון במס' פרה א, ב).3) צורה שדבר אחד מכונה בה בשתי מלות. - המתרגם.4) לא הפחד שלכם אלא מפניכם. - המתרגם.5) על השאלה: וכי יתכן במקרה שכופין אותו לקיים את חובתו עד שיאמר "רוצה אני", יכול הקרבן להפיק לו רצון. משיב הרמב"ם (הל' גירושין ב, כ) בדברים אלה: "שאין אומרים אנוס אלא למי שנלחץ ונדחק לעשות דבר שאינו מחויב בו מן התורה, כגון מי שהוכה עד שמכר או עד שנתן, אבל מי שתקפו יצרו הרע לבטל מצוה או לעשות עבירה והוכה עד שעשה דבר שחייב לעשותו או עד שנתרחק מדבר האסור לעשותו אין זה אנוס ממנו אלא הוא אנס

98

רד"צ הופמן דברים פרק כד

 ד.לפי פשוטו של מקרא משמע, ששלשת הפסוקים הראשונים הם ראשית - המשפט, ודבר הכתוב על הגירושין כעל דבר ידוע ומפורסם. כנראה פורש הדבר בעל פה, שהרי כבר דבר הכתוב כמה פעמים בדין גרושה (ויקרא כא, ז; יד; כב, יג; במדבר ל, י), מ"מ פירש הכתוב בקצור נמרץ פרטי הלכות גירושין במאמר צדדי. גם קנין אישות למדנו מכאן*). נמצא שראשית המשפט כוללת את דיני חלות קידושין וגירושין.כי יקח. קיחה זו היא הנקראת "אירוסין", דהיינו שהאיש קונה את האשה בקנין אישות גמור עד שאינה רשאית לעזבו בלא גט, ולמדנו מ"כי יקח" שקנין זה יכול לחול גם על ידי כסף, כמו כל

99

רד"צ הופמן דברים - הערות פרק כד

 מה תלמוד לומר, והלא משיגיע גט לידה הרי היא מגורשת אף על פי שעדיין היא בביתו, ואם כן מה תלמוד לומר ושלחה מביתו, אלא שאם גירשה ולא הוציאה מביתו הרי הוא כמי שגירש והחזיר וצריכה ממנו גט (שני), לכך נאמר ושלחה מביתו". הלכה זאת נמצאת גם ברמב"ם פרק א מהלכות גירושין, הלכה ה. המפרשים שם אומרים שלמד את ההלכה במשנתנו בגיטין פא, א, אבל בתלמוד שם וכן ברמב"ם עצמו פרק י מהלכות גירושין לא נמצאת הלכה זאת (אמנם השוה הגהותיו של רי"צ דינר לגיטין שם). נראים הדברים שמקור דברי הרמב"ם היתה המכילתא.

100

רד"ק שופטים פרק יא

 אלהיו וכן היה בפי המושלים אוי לך מואב אבדת עם כמוש ואם כן הוא שהארץ היתה לך וכמוש היה אלהיך את אשר יורישך כמוש אלהיך אותו תירש כי הוא לא היה יכול להציל הארץ מיד מלך האמורי וה' אלהינו הוריש מלך האמורי מפנינו וירשנו את הארץ ההיא:הוריש - ענין גירושין כתרגומו דתריך וכן כל אשר הוא דבק עם מפני הוא לשון גירוש וזולתו הוא לשון ירושה:(כה) הטוב טוב אתה - הזקף מלרע בתי"ו ומקצת ספרים מדוייקים מלעי' הזקף באל"ף:הרוב רב - ענין מריבה:אם נלחם נלחם בם - הראשון מקור בחולם בשקל נשאל נשאל דוד והשני נפעל עבר שהוא פתח והנה

1234567891011121314151617181920