גינוסר

גינוסר מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 199 מקורות עבור גינוסר. להלן תוצאות 21 - 30

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


21

רש"י יחזקאל פרק לט

 והשיקו - כמו תנור שהשיקוהו בלשון משנה:בנשק - אנא"ר מורא"ש בלע"ז:(יא) אתן לגוג מקום שם קבר - מקום שיהא שם קבר להם לפי שהוא מזרעו של יפת שכסה את ערות אביו לפיכך זכה לקבורה:גי העוברים - גי שהם עוברים את ים כנרת להביא משם פירות גינוסר תמיד:קדמת ים - ת"י במדנח ים גינוסר:וחוסמת היא את העוברים - וסוגרת היא את העוברים כמו לא תחסום (דברים כה) שרוב פגרים שיפלו שם יחדלו את העוברים מעבור לפיכך יעברו עליהם ויקברו אותם ומנחם פתרו בספרו יחסמו את אפם מלהריח ריח הפגרי':(יג) וקברו כל עם הארץ - שמתו שם:והיה להם לשם - כל העכו"ם יספרו

22

רבי אליהו מזרחי בראשית פרשת ויחי פרק מט

 שפירש הרד"ק בשורש לחם.(כא) אילה שלוחה זו בקעת גנוסר. בבראשית רבה (בראשית רבה צט, יב). שנפלה בחלקו של נפתלי, שהרי בגורלו כתוב (יהושע יט, לה): "ערי מבצר וגו' רקת וכנרת" ותרגום "ים כנרת - ים גנוסר" (אונקלוס לבמדבר לד, יא). ואמרו (בראשית רבה צח, יז, ז): "מאי גינוסר, גני שרים, אלו המלכים שהיה להם גנות בתוכה". ופירוש "נפתלי אילה שלוחה" - ארץ נפתלי.הנותן אמרי שפר כתרגומו. שכל הרואה פירותיה מברך. כאילו אמר: הנותן רואם או אוכלם בפיהם לומר אמרי שפר.(כב) בן פורת בן חן והוא לשון ארמי "אפרין נמטייה לרבי שמעון". ופירש רש"י (בבא מציעא קיט א) "אפרין - חן

23

אברבנאל במדבר פרשת פינחס פרק כו

 כיצד אלעזר היה מלובש באורים ותומים וכל ישראל עומדים לפניו וקלפי של שבטי' וקלפי של תחומי' מונחים לפניו והיה מכוין ברוח הקדש אם זבולון עולה תחום עכו עולה טרף בקלפי של שבטים ועולה בידו זבולון טרף בקלפי של תחומי' ועולה בידו עכו. וחוזר ומכוין ברוח הקדש ואומר אם נפתלי עולה גינוסר עולה. טרף בקלפי שבטים ועולה בידו נפתלי טרף בקלפי של תחומי' ועולה בידו גינוסר וכן לכל שבט ושבט. הנה ביארו מענין הגורל שהוא לבאר ענין המקום והתחום שיהיה בו נחלת אותו השבט. אך ראוי לדעת שכאשר היה ידוע ע"פ הגורל מקום נחלת שבט אחד מיד היו מגבילים המנחילים כמות

24

אברבנאל דברים פרשת וזאת הברכה פרק לג

 בחלקם, ומהם שאינם עשירים אבל הם שמחים בחלקם, ומהם שאינם עשירים ולא שמחים בחלקם, והוא החלק היותר רע מכלם, ונבא משה רבינו שיהיה נפתלי שבע רצון ושמח בחלקו, ויהיה עם זה עשיר ומלא ברכת ה', ובספרי אמרו מלמד שהיה נפתלי שמח בחלקו בימים ובדגים ופרגיות ומלא ברכת ה' זו בקעת גינוסר, ים זו ימה של סופני, ודרום זו ימה של טבריא, והנה הסכים כפי מה שפירשתי משה רבינו עם ברכת יעקב שאמר נפתלי אילה שלוחה הנותן אמרי שפר כי היא כאילה שלוחה אל אשר יהיה שמה הרוח ללכת תלך וכן נפתלי ירצה לכל אדם לחפצו ובסבר פנים ישיב לכל אדם

25

אברבנאל יהושע פרק יד

 היה מלובש באורים ותומים, וכל ישראל עומדין לפניו, וקלפי של שבטים וקלפי של תחומין מונחין לפניו, והיה מכוון ברוח הקדש ואומר, אם זבולן עולה תחום עכה עולה, טרף בקלפי של שבטים ועולה בידו זבולן, טרף בקלפי של תחומין ועולה בידו עכה. וחוזר ומכוון ברוח הקדש ואומר אם נפתלי עולה תחום גינוסר עולה, טרף בקלפי של שבטים ועולה בידו נפתלי, טרף בקלפי של תחומין ועולה בידו גינוסר, וכן לכל שבט ושבט וגו'. הנה ביארוהו באמרם והיה מכוון ברוח הקדש ואומר אם זבולן עולה תחום עכה עולה וכו', כי נתנו בגורל ביאור התחום, והוא מקום הנחלה לא כמותה וגורל נחלתה. הנה התבאר

26

אדרת אליהו דברים פרק לג - אופן שני

 אומר ויצא גבול בני דן מהם וגו' (יהושע י"ט מ"ה): מן הבשן. שהיה גבולו מגיע לעבר הירדן לנחלת עוג מלך הבשן שהירדן יוצא ממערת פמייס מגבול של דן:(כג) ולנפתלי אמר נפתלי שבע רצון. כמ"ש בספרי שהיה נפתלי שמח בחלקו בימים ובדגים וכו': ומלא ברכת ה'. ברכת גינוסר שהוא ים כנרת: ודרום ירשה. שהיה נוטל את הירדן עד חלקו של יהודה כמ"ש גבול קדמה ים המלח עד קצה הירדן (יהושע ט"ו ה'). ואמר שבע רצון ומלא וגו' שהן ב' ברכות רצון וברכה כמ"ש פותח את ידך ומשביע לכל חי רצון. והרצון הוא ב' שמות דאימא בגילופין והם שמות בי"ה ה'.

27

אור החיים במדבר פרשת נשא פרק ז

 ואומרו בן עכרן ירמוז לעכירות הבתולים מבנותיהם כמאמרם ז"ל (תדא"ר פ"ט) שלא היה להם דם בתולים:(עח) אחירע בן עינן. ירמוז על דרך מאמרם ז"ל (ספרי שם) בפסוק שבע רצון מלמד שהיה נפתלי שמח בחלקו בימים בדגים בפרגיות ומלא ברכת ה' ים גינוסר עד כאן. והוא מאמר אחי רע פירוש שחלק אחיו היה בעיניו רע בערך חלקו, והיתה עינו מלאה מחלק שנפל בגורלו:(פד) ביום המשח אותו וגו'. כאן הצדיק דברינו שכתבנו למעלה כי כולן הקריבו יחד ביום אחד אלא שנסדרה נדבתם אחד ליום:מאת נשיאי ישראל. צריך לדעת למה הוצרך לומר כן, ואולי שישבח הכתוב אותם שמעצמן עשו חנוכת

28

אפריון בראשית פרשת לך לך

 שחוברה לה יחדיו ששם עלו שבטים שבטי יה וגו'. עפ"י הא דאיתא במדרש [ע' תנחומא פ' קדושים אות י'] יודע הי' שלמה חוט זה הולך לכוש וזורע בה פלפלין, חוט זה הולך להודו וזורע בו זנגבול, שנאמר ירושלים הבנויה וגו'. ואמרינן בגמ' [פסחים ח' ע"ב] מפני מה לא היו פירות גינוסר בירושלים, מפני עולי רגלים, שלא יהיו אומרים אלמלא לא עלינו אלא לאכול מפירותיה די, ונמצא עליה שלא לשמה. וה"פ ירושלים הבנויה כעיר שחוברה לה יחדיו, לא תחסר כל בה וסגולת כל ארצות בה, ושמא תאמר א"כ אמאי לא היה בה פירות גינוסר, לזה אמר דא"כ לא הי' עדות שעולים

29

רבינו בחיי בראשית פרשת ויחי פרק מט

 טעם תוספת המ"ם כי ממנו שפע השמן, ומאתו יובל לשאר הארצות.(כא) נפתלי אילה שלוחה. ע"ד הפשט: ברכו בקלות שיהיו בני נפתלי קלים כאילה לרוץ ולבשר בשורות טובות ולהודיעם תחלה, כאילה זו המבשרת בכתב השלוח בין קרניה.וע"ד המדרש: (ב"ר צט, יג) נפתלי אילה שלוחה, זו בקעת גינוסר שממהרת פירותיה כאילה. הנותן אמרי שפר, שהיו בני נפתלי מכבדין את המלכים מפירותיהן והיו משפרין דבריהם והמלכים היו מתרצין להן.ד"א: נפתלי אילה שלוחה, מלמד שקפץ למצרים כאילה להביא שטרי המערה לקבור את אביו, ולא הספיק לילך עד שעמד חושים בן דן והרגו לעשו על שהיה מעכב על קבורתו של יעקב, כן

30

רבינו בחיי במדבר פרשת פינחס פרק כו

 אלעזר היה מלובש באורים ותומים, וכל ישראל עומדין לפניו, וקלפי שבטים וקלפי תחומין מונחין לפניו, והיה מכוון ברוה"ק ואומר אם זבולן עולה תחום עכו עולה עמו, טרף בקלפי של שבטים ועלה בידו זבולן, טרף בקלפי של תחומין עלה בידו תחום עכו, והיה מכוון עוד ברוה"ק ואומר אם נפתלי עולה תחום גינוסר עולה עמו, טרף בקלפי של שבטים ועלה בידו נפתלי, טרף בקלפי של תחומין ועלה תחום גינוסר, וכן כל שבט ושבט. והשבט היה מחלק חלקו לבתי אבות לפי יוצאי מצרים, והשבט שהיו רבים בתי אבות בצאתם ממצרים נטלו חלקים הרבה ואע"פ שהם עתה מעטים, שנאמר: "לשמות מטות אבותם ינחלו", אלו

1234567891011121314151617181920