גזלן

גזלן מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 5005 מקורות עבור גזלן. להלן תוצאות 1 - 10

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


1

משנה מסכת כלים פרק כו

 טהור למשקלות טמא רבי יוסי מטהר משום אביו:משנה ז[*] כל מקום שאין חסרון מלאכה מחשבה מטמאתן וכל מקום שיש חסרון מלאכה אין מחשבה מטמאתן אלא העוצבה:משנה ח[*] עורות בעל הבית מחשבה מטמאתן ושל עבדן אין מחשבה מטמאתן של גנב מחשבה מטמאתן ושל גזלן אין מחשבה מטמאתן רש"א חלוף הדברים של גזלן מחשבה מטמאתן ושל גנב אין מחשבה מטמאתן מפני שלא נתיאשו הבעלים:משנה ט[*] עור שהוא טמא מדרס וחשב עליו לרצועות ולסנדלין כיון שנתן בו את האזמל טהור דברי ר' יהודה וחכ"א עד שימעטנו פחות מה' טפחים ר"א בר ר"צ אומר אף העושה מטפחת מן העור טמאה ומן

2

תוספתא מסכת בבא קמא (ליברמן) פרק ז

 ליברמן) פרק ז הלכה אהגנב משלם תשלומי כפל ואם טבח ומכר משלם תשלומי ארבעה וחמשה הגזלנין בין כך ובין כך אין משלמין אלא קרן הלכה בשאלו תלמידיו את רבן יוחנן בן זכיי וכי מה ראת תורה להחמיר בגנב יותר מבגזלן אמ' להן גזלן השוה עבד לקוניו וגנב חלק כבוד לעבד יתר על כבוד קוניו כביכול עשה גנב עין העליונה כולה אינה רואה ואת האזן שאינה שומעת שנ' הוי המעמיקים מה' וגו' ויאמרו לא יראה יה וגו' כי אמרו אין רואה אותנו עזב ה' את הארץ ר' מאיר אומר משלו משל משם רבן גמליאל למה הדבר דומה לשנים שעשו

3

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת בבא מציעא פרק ו

 בהר ונשבר הקנקן חייב לדוש בקטנית ודש בתבואה פטור בתבואה ודש בקטנית חייב שהקטנית מחלקת: גמ' ניחא בהר והוליכה בבקעה. בבקעה והוליכה בהר. ר"ש בן יקים אמר בשמתה מחמת אויר ר' דוסתאי בן ינאי אמר שהכישה נחש. ר' יוחנן אמר ר"מ היא דאמר כל המשנה על דעת בעל הבית נקרא גזלן. שכר חמור והבריקה דבזק או שנעשי' אנגריא. [דף כו עמוד ב] אית תניי תני אנגריא כמיתה ואית תניי תני אומר לו הרי שלך לפניך. מאן דתני אנגריא כמיתה באותו שיכול לפשר מאן דמר אומר לו הרי שלך לפניך באותו שאין יכול לפשר. תני ר"ש בן אלעזר אומר בדרך הליכתה

4

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת סנהדרין פרק ח

 הושעיה אינו חייב עד שיזלזל מעות. מהו שיזלזל מעות מה אנן קיימין אם בהו דאמר הא לך חמשה והב לי תלתא שטיא הוא הא לך תלתא והב לי חמשה בר נש הוא אלא כי נן קיימין (אם) בהו דמר הא לך חמשה והב לי חמשה. הי דינו גנב והי דינו גזלן א"ר הילא גנב בפני עדים גנב בפני הבעלים גזלן. ר' זעירה בעי מעתה אפילו נתכוון לגזילה ולבעליה אין זה גוזלן. והי דינו גוזלן ע"ד דר' זעירה ר' שמואל בר סוסרטא בשם ר' אבהו עד שיגזלנו בפני עשרה בני אדם. [דף מב עמוד ב] בנין אב שבכולם [שמואל ב כג

5

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת סנהדרין פרק יא

 בשם ר' הושעיה אינו חייב עד שיזלזל מעות. מהו עד שיזלזל מעות מה נן קיימין אם באו דאמר הא לך חמשה והב לי תלתא שוטה הוא הא לך תלתא הב לי חמשה בר נש הוא אלא כי נן קיימין באו דמר הא לך חמשה והב לי חמשה. היידינו גנב היידינו גזלן א"ר הילא גנב בפני עדים גנב בפני הבעלים גוזלן הוא. א"ר זעירה מעתה אפילו נתכוון לגוזלה ולבעלה אזלה אין זה גזלן. והיידינו גוזלין על דר' זעירה ר' שמואל בר סוסרטא בשם ר' אבהו עד שיגזול בפני עשרה בני אדם בניין אב שבכולן [שמואל ב כג כא] ויגזל את החנית

6

ספרי דברים פרשת שופטים פיסקא קפט

 ספרי דברים פרשת שופטים פיסקא קפט (טז) כי יקום עד חמס באיש לענות בו סרה, אין חמס אלא גזלן. לענות בו סרה, אין סרה אלא עבירה שנאמר +דברים יג ו+ כי דבר סרה, ואומר +ירמיה כח טז+ השנה אתה מת כי סרה דברת על ה'. [לענות בו] מגיד שאינו חייב עד שיכחיש את עצמו מיכן אמרו אין העדים נעשים זוממים עד שיזומו את עצמם כיצד מעיד אני באיש פלוני שהרג את הנפש וכו' סליק פיסקא

7

מדרש תנאים לדברים פרק יט

 כל אחד בתוך כדי דבורו של חברו: על פי שנים מפיהם ולא מפי כתבם: יקום דבר (כלל הכת' עידי ממונות עם עידי נפשות ומדברי סופרים שחותכין דיני ממונות בעדות ובשטר כדי שלא תנעול דלת בפני לווין):פסוק טז(טז). כי יקום עד חמס באיש אין חמס אלא גזלן: לענות בו סרה אין סרה אלא עבירה שנ' (יר' כח טז) השנה אתה מת כי סרה דברת על ה':פסוק יז(יז). ועמדו שני האנשים בעדים הכת' מדבר אתה אומ' בעדים או אינו אלא בבעלי דינין כשהוא אומר אשר להם הריב הרי בעלי דינין אמורין הא מה אני מקיים ועמדו שני האנשים

8

בראשית רבה (וילנא) פרשת וירא פרשה נד

 עם חבירו שתים ג' שנים בכרך והוא קושר לו אהבה, וזה גדל עם אדם מנערותו ועד זקנותו, אם מצא בתוך שבעים הוא מפילו, בתוך שמונים הוא מפילו, הוא שדוד אומר (תהלים לה) כל עצמותי תאמרנה ה' מי כמוך מציל עני מחזק ממנו ועני ואביון מגוזלו, אמר רבי אחא וכי יש גזלן גדול מזה, ואמר שלמה (משלי כה) אם רעב שונאך האכילהו לחם ואם צמא השקהו מים, מלחמה של תורה היך מה דאת אמר (שם /משלי/ ט) לכו לחמו בלחמי, ומימה של תורה, היך מה דאת אמר (ישעיה נה) הוי כל צמא לכו למים, א"ר ברכיה אויביו גם אויביו, לרבות מזיקי

9

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת וירא פרשה נד

 ויאהבך (משלי ט ח), היא דעתיה דר' יוסי בר' חנינה דאמר כל אהבה שאין עמה תוכחת אינה אהבה, אמר ריש לקיש תוכחת מביאה לידי שלום והוכיח אברהם וגו', היא דעתיה דריש לקיש דאמר כל שלום שאין עמו תוכחת אינו שלום.אל אודות באר המים אשר גזלו אי זהו גזלן, ר' לעזר בר קפרא זה שגוזל בפרהסיא היך דאת אמר ויגזלו את כל אשר יעבר עליהם בדרך (שופטים ט כה) מה דרך פרהסיא אף גזלן פרהסיא, ר' שמעון בן יוחי מייתי לה מהכא והבאתם גזול את הפסח וגו' (מלאכי א יג) מה פסח מום שבגלוי אף גזלן בגלוי, ר' יוסי בשם

10

דברים רבה (ליברמן) פרשת שופטים

 יהודה ור' נחמיה, ר' יהודה אומ' היה דן את הדין מזכה את הזכאי ומחייב את החייב, אם לא היה לחייב [מה] ליתן, היה דוד מוציא משלו ונותן, הוי משפט וצדקה. אמר ליה ר' נחמיה א"כ נמצאת את (אומ') מביא את ישראל לידי רמיות, מהו משפט וצדקה, שהיה מצדיק נפשו של גזלן, שהיה מוציא את הגזל מידו. אמ' הקב"ה לישראל הואיל וכך הדינין חביבין, הוו זהירין בהם, הה"ד שופטים ושוטרים.[ד.] ד"א שופטים ושוטרים, הה"ד אם שנותי ברק חרבי, מהו המקרא הזה, ר' יהודה ור' נחמיה, [ר' נחמיה אמ' אם שונן אני את חרבי בברק חרבי אני מחריב את עולמי ומה

1234567891011121314151617181920