גזלה

גזלה מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 2462 מקורות עבור גזלה. להלן תוצאות 41 - 50

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


41

העמק דבר בראשית פרשת וירא פרק כא

 וידוע דמשמעות עבדי אבימלך אינו סתם אנשי פלשתים, אלא שריו ועבדיו מנהיגי מדינה, וא"כ הרי זה הוכחה שאין יראת אלהים גם בלב אבימלך:(כו) לא ידעתי מי עשה. לא התנצל לומר לא ידעתי מזה, אלא לא ידעתי מי עשה וגו', שהרי עיקר ההוכחה הוא על אשר נעשה גזלה ע"י עבדי אבימלך, ע"ז השיב שלא ידע מי עשה הגזלה, אולי בא אדם קטן בשם עבדי אבימלך ושיקר:וגם אתה לא הגדת לי. או אז הייתי חוקר ודורש ממי יצא העול:וגם אנכי לא שמעתי. מעיקר הגזילה, לא די שלא ידעתי אם יצא מעבדי, אפילו מעיקר המעשה לא שמעתי שאבוא לחקור על

42

העמק דבר דברים פרשת האזינו פרק לב

 כמו שעשו, וזה נקרא נקמה:ושלם. במה שאי אפשר לעשות מכוין כמו שעשו יש תשלומין באופן אחר. [והספורנו כתב כי שלם ג"כ מדה כנגד מדה כמו נקם, וליתא, אלא שלם הוא דבר אחר וראי' בב"ק ד"ס מהו ליטול גדישין של שעורים ולהשיב של עדשים, ופשיט מדכתיב חבל ישיב רשע גזלה ישלם, אע"פ שמשלם רשע הוא, מבואר דהמשיב גזלה היינו שמחזיר מה שגזל אינו רשע, רק אם משלם בדבר אחר מיקרי רשע, הרי דפירוש שלם אינו מה שהי', אלא משלם בדבר אחר]. ועי' להלן מ"א:כי קרוב יום אידם. היינו רק שבעים שנה:וחש עתידות למו. עוד זאת כשיגיע עונשם העתיד

43

הרחב דבר בראשית פרשת ויגש פרק מד

 אם הוא בן יחיד ותשאר הירושה הכל לו אז באמת אין פשע, ואמר הכתוב כי גם אם הוא בן יחיד, חבר הוא לגזלן ונחשב כאיש משחית אשר נלכד בגזילה, אף כי הוא משיב מעות הלא מכ"מ רשע הוא שלא השיב הגזלה כאשר גזל, כדאי' בב"ק דף ס' ב' אע"פ שמשלם גזלה רשע הוא, כך אפי' תשוב הגזלה לעצמו בירושה, הלא לא השיב למי שגזל:

44

הרחב דבר שמות פרשת משפטים פרק כב

 אפי' סובין גם בגנבה, וגם מסדר נגינת הטעמים אינו משמע הכי, שהרי המפסיק הוא על תיבת חיים, אלמא דקאי אדלקמיה דנמצא בידו חיים, אלא הדרש שהביא רש"י הוא בתורת כונה שניה, וללמדנו דאם יש לו מעות מזומן שהם כמו חיים מחויב לשלם במזומן, והיינו דאי' ב"ק דס"א דחבול ישיב רשע גזלה ישלם, דאפי' משלם הגזלה רשע הוא, מש"ה מחויב לסלק כעין השבה בעין והיינו מעות, ושיטת רש"י גיטין דמ"ח ב' ד"ה מן העידית, שאם אין לו מעות כו' מבואר דאם יש לו מעות מחויב לסלק במעות אפילו מזיק, מכל שכן גנבה:פסוק ז(א) והכי מבואר ברמב"ם וש"ע סי' רצ"ד,

45

הרחב דבר ויקרא פרשת בחקותי פרק כז

 בזה, ולדברינו באמת הטעם משום שזה מיקרי אין בידו אע"ג שאם קידש הוי קידושין.עוד למדנו מדיוקא דרבא מהאי קרא דשעבודא דאורייתא, והכי דעת רבא ריש פרק א"נ כר' אושעיא ולא כר"ח ותלי' בשעבודא דאורייתא ע"ש, והנה בב"ק דק"ד איבעיא להו ישתלמו קאמר או יש תלמוד, ופרש"י דיש תלמוד היינו גזלה ופקדון דפרשה זו יתירא, וקשה לי דלא מצינו זה הלשון בכל תורת כהנים, דעל זה הלמוד שמדבר יהא מסיק התנא יש תלמוד, אלא נראה דה"פ ישתלמו מדרבנן משום דשעבודא לאו דאורייתא, או יש תלמוד ממקום אחר דשעבודא דאורייתא, א"ל יש תלמוד ממקום אחר והיינו דיוק דקראי דילן:פסוק כא

46

חזקוני ויקרא פרשת ויקרא פרק ה

 שלא יביא אלא בכסף שקלים ת"ל אשם אשם.(כד) ישבע עליו לשקר ושלם עונש למדנו אזהרה מנין תלמוד לומר לא תשקרו. ושלם אתו בראשו בראשו הוא משלם ואינו משלם תשלומי כפל ולא תשלומי ארבעה וחמשה. ד"א ושלם אתו בראשו קודם הבאת קרבנו יוציא גזלה מתחת ידו. וחמשתיו שתי חמישיות חומשו וחומש החומש, ואימתי הוא משלם שתי חמשיות בזמן שאינו מודה אלא על פי עדים אבל אם הוא מודה מעצמו אינו מוסיף רק חומש אחד. יתננו ביום אשמתו הגוזל יתן הממון לנגזל ביום שיביא אשמתו לשוב מחטאתו כדי שיתקבל קרבנו ברצון. מכל אשר ישבע וגו' להביא תשומת יד דלא אהדריה בפסוק

47

מלבי"ם בראשית פרשת ויצא פרק לא

 החסר לי מכלי ביתי:(לא) ויען יעקב. השיב לו מה שאמרת שהסכלתי עשו, כי היית מניח אותי ללכת, והיית משלחני בשמחה, כי יראתי, ומה שאמרת שעשיתי עולה מה שהלכתי שלא ברשות, משיב שהיראה היתה פן תגזל את בנותיך מעמי, שבנותיך הם שלי, ואם היית מעכבם היה זה גזלה, כי עבדתיך בעדם, וממילא לא עשיתי עולה שלקחתי את שלי; ומה שאמרת שגנבתי את התרפים,(לב) עם אשר תמצא את אלהיך לא יחיה. ומה שאתה חושב שלכן גנבתי את התרפים, שלא יודע לך על ידם מה שגנבתי מכלי ביתך, נגד אחינו הכר לך מה עמדי וקח לך, ר"ל תוכל לחפש אם תמצא

48

מלבי"ם ויקרא פרשת ויקרא (מקטע ב)

 הגזלה אשר גזל. מה שכפל בכל המאמר השם הגזלה והעושק וכו' עם הפעל אשר גזל אשר עשק וכו'. פי' רבותינו משום דיש הבדל בלשון בין השם ובין הפעל. שהפעל אשר גזל אשר עשק מציין שהוא עשה המעשה שגזל ועשק שאז ישיב, אבל אם אביו גזל ועשק א"צ להשיב, אבל השם גזלה ועושק מציין שכל שיש גזלה ועושק יהי' הגוזל מי שיהיה צריך להשיב, וכל לשון שיש סתירה בעצמו בהכרח נשים פשר דבר, והסברא נותנת שלענין ההשבה כל שנמצא אתו גזלה ועושק אף שגזלה אביו צריך להשיב לבעליו, ולענין שישלם חומש ואשם שהוא עונש על החטא אין לחייב את הבן בעון

49

מלבי"ם במדבר פרשת נשא פרק ה

 שהם המוציאין מזה ונותנים לזה, וכבר למד בספרא ויקרא (סי' שפ"ט) עמ"ש לאשר הוא לו יתננו ולא יתננו לשלוחו שיוליך לו יכול לא יתננו לשליח ב"ד וליורש ת"ל יתננו, שמ"ש יתננו מרבה יורש, וממ"ש ונתן לאשר אשם לו מבואר שנותן לשליח ב"ד, ומפרש הרי שהיה חייב לחברו [פי' שחייב ע"י גזלה וכפירה והודאה והגר"א גורס הרי שגזל מחברו מנה] ר"ל שמזה מבואר שנותן לשליח ב"ד, ויורש מוכח מן יתננו, ובזה לא יהיה סתירה בין הספרא והספרי כי צריך שני הלמודים לשליח ב"ד ויורש, וגם סרה קו' הראשונים ל"ל קרא והא בל"ז ידעינן שכל אשר לו משועבד ללוה, כי עיקר קרא

50

מלבי"ם שמואל ב פרק יב

 בפי' רות), וא"כ עי"כ נחשב כאילו הכית אותו בחרב דרך רצח, וכן נחשב כאילו את אשתו לקחת ע"י מה שאתו הרגת בחרב בני עמון, שהגם שהרגת אותו בחרב בני עמון במלחמה ואין אתה נענש כמש"פ חז"ל (שם), בכ"ז כיון שזה היה סבה ללקיחת אשתו נחשב כאילו לקחת את אשתו דרך גזלה:(י) ועתה. גזר עליו שני מיני עונשין שחרץ על האיש העשיר, א] עונש מות שנגד זה אמר לא תסור חרב מביתך, שיחול עונש זה בבניו, ובאר שזה עקב כי בזיתני וכו', מצד שהיה עם המעשה בזוי דבר ה', שלפי ערכו לא היה לו לעשות זאת:(יא - יב) ב) כה

1234567891011121314151617181920