גזירה

גזירה מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 14422 מקורות עבור גזירה. להלן תוצאות 1 - 10

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


1

תוספתא מסכת ביצה (יום טוב) (ליברמן) פרק א

 טוב ואין צריך לומ' בשבת הלכה יבאמ' ר' יהודה מודים בית שמיי ובית הלל שמוליכין את המתנות שהורמו מערב יום טוב עם המתנות שהורמו ביום טוב על מה נחלקו על המתנות שהורמו מערב יום טוב בפני עצמן שבית שמיי אוסרין ובית הלל מתירין אמרו בית שמיי גזירה שוה חלה ומתנות מתנה לכהן ותרומה מתנה לכהן כשם שאין מוליכין את התרומה כך אין לא יוליכו את המתנות אמרו להם בית הלל לא אם אמרתם בתרומה שאינו זכיי בהרמת' תאמרו במתנות שהוא זכיי בהרמתן ר' יוסה או' מודין בית שמיי ובית הלל שמוליכין את המתנות ביום טוב על מה נחלקו על

2

תוספתא מסכת סוטה (ליברמן) פרק י

 שנ' ויהי לשבעת הימים ומי המבול וגו' מה טיבן של אילו שבעת הימים אילו שבעת ימי אבלו של מתושלח הצדיק שעיכבו את הפורענות מלבוא לעולם לכך נאמ' ויהי לשבעת הימים הלכה דדבר אחר מה טיבן של שבעת הימים הללו מלמד שנתן להם המקום שבעת ימים לאחר גזירה שמא יעשו תשובה ולא עשו לכך נאמ' ויהי לשבעת הימים דבר אחר ויהי לשבעת הימים מלמד ששינה להם המקום סדורו של עולם והיתה חמה יוצאה במערב ושוקעת במזרח לכך נאמ' ויהי לשבעת הימים הלכה הדבר אחר מלמד שנתן להם המקום מאכל ומשתה וישבו ואכלו ושתו והראן מעין העולם הבא כל כך

3

תוספתא מסכת סוטה (ליברמן) פרק יב

 סוטה (ליברמן) פרק יב הלכה אבשנת שלשים ושש למלכות אסא עלה בעשא מלך ישראל על יהודה ויבן את הרמה איפשר לומ' כן והלא אסא קבר את בעשא בשנת עשרים ושש למלכותו מה ת"ל בשנת שלשים ושש שנה שנתחתן שלמה במלך מצרים נגד שלשים ושש שנה שנגזרה גזירה על מלכות בית דוד שתחלק ובאחרונה עתידה שתחזור להם הלכה בנגד שלשים ושש שנה שנגזרה גזירה על מלכי ארם שיהו שטנין על ישראל ובאחרונה עתידין ליפול ביד בני דוד לכך נאמ' בשנת שלשים ושש שנה למלכות אסא וימת כדבר ה' אשר דבר אליהו וימלך יהורם תחתיו בשנת שתים ליהורם בן יהושפט

4

מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן נוסחא א פרק ח

 הים וישפכם על פני הארץ ה' שמו (עמוס ט' ו') הא למדת שלשה שיושבין ועוסקין בתורה מעלה עליהם כאלו נעשו אגודה אחת לפני הקב"ה: שנים שיושבין ועוסקין בתורה שכרם מתקבל במרום שנאמר אז נדברו יראי ה' איש אל רעהו ויקשב ה' (מלאכי ג' ט"ז). אלו הן יראי ה' אלו שגוזרים גזירה ואומרים נלך ונתיר את האסורים ונפדה את השבוים והספיק הקב"ה בידיהם והולכין ועושין מיד. ואלו הן ולחושבי שמו אלו שמחשבין בלבם ואומרים נלך ונתיר את האסורים ונפדה את השבוים ולא הספיק הקב"ה בידיהם ובא מלאך וחבטן בקרקע: יחיד יושב ועוסק בתורה שכרו מתקבל במרום שנאמר ישב בדד וידום כי

5

מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן נוסחא ב פרק כה

 אם בשעה [שהייתי] יושב לא היית יכול לעמוד היאך אתה מבקש למסור לך נשמתי. הלך לו מלאך המות אצל הגבורה אמר לו רבש"ע משה עבדך אינו מבקש למסור לי את נשמתו. הלך לו משה אצל הגבורה [ואמר] רבון העולמים הודיעני לאיזו מיתה אני מת אם לענין הראשון כבר נגזרה עלי גזירה שלא אכנס לארץ ח"ו שימצא בידי עון. משיבה אותו רוח הקודש (אמר) [ואמרה] לו משה מוצל את אין בידך עון. אין אתה מת אלא על גזירת אדה"ר [שנאמר] אביך הראשון חטא (ישעי' מ"ג כ"ז). בשר המקום למשה שהוא נוטל נשמתו בעולם הזה ומחזירה לו לעולם הבא. נטל הקב"ה נשמתו

6

מסכתות קטנות מסכת דרך ארץ פרק שלום

 תעבר בארצכם, ואין ארץ אלא ישראל שנאמר ואשרו אתכם כל הגוים כי תהיו אתם ארץ חפץ, ואומר והנה כל הארץ ישבת ושקטת, ואומר דור הולך ודור בא והארץ לעולם עמדת, מלכות באה ומלכות הולכת, וישראל לעולם קיים, אמר שלמה אף על פי שדור הולך ודור בא, מלכות הולכת ומלכות באה, גזירה הולכת וגזירה באה ומתחדשת על שונאי ישראל, הארץ לעולם עומדת, ישראל לעולם עומדין, לא נעזבין ולא כלין שנאמר כי אני ה' לא שניתי ואתם בני יעקב לא כליתם, כשם שאני לא שניתי ולא אני עתיד להשנות, כך אתם בית יעקב לא כליתם ולא עתידין לכלות, אלא ואתם הדבקים בה'

7

מסכתות קטנות מסכת סופרים פרק י

 יצא ידי חובתו; וכבר התקינו חכמים לחזנים לומר לאחר גאולה, יהי שם י"י מבורך מעתה ועד עולם, ואחריו, ברכו את י"י המבורך, כדי לצאת אותם שלא שמעו, דאמר ר' יוחנן הלואי ויתפלל אדם כל היום כולו, ונהגו אנשי מערב ואנשי מזרח לאומרו לאחר עושה השלום בשלוש תפילות של שמנה עשרה, גזירה משום הנכנסין והיוצאין; ואפילו לאחר קריאת ספר תורה. ולעניין פדיית קרקעות, תשעה וכהן, ואדם כיוצא בהן.

8

מסכתות קטנות מסכת סופרים פרק יט

 הכיפורים משונה משאר ימים טובים, כך תפילתן, ואין מזכירין זכרונות בשלש ראשונות ובשלש אחרונות, אלא בשני ימים טובים של ראש השנה וביום הכיפורים בלבד; ואף באילו בקושי התירו. אם חל ראש השנה להיות בשבת, אינו אומר יום תרועה, אלא זכרון תרועה, לפי שאין תקיעת שופר דוחה את השבת בגבולין משום גזירה. הלכה זבראש חדש ישבו החבורות של זקנים, ושל בולווטין, ושל תלמידים, מן המנחה ולמעלה, עד שתשקע החמה. וצריך בברכת היין לומר, ברוך אתה י"י אלהינו מלך העולם בורא פרי הגפן, ברוך אתה י"י אלהינו מלך העולם אשר בעגולה גידל דורשים, הורם ולימדם זמני חדשים, טיכס ירח, כילל לבנה,

9

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת ביצה פרק א

 אמר במפתח של אוכלין אבל במפתח של כלים לא בדא והא ר' אבהו יתיב ומתני ומפתחא דפלמנטרין בידיה פלפלין הוה ליה בגווה:הלכה ח[דף ז עמוד ב] מתני' ב"ש אומרים אין מוליכין חלה ומתנות לכהן בי"ט בין שהורמו מאמש בין שהורמו מהיום וב"ה מתירין אמרו ב"ש גזירה שוה חלה ומתנות מתנה לכהן ותרומה מתנה לכהן כשם שאין מוליכין את התרומה כך לא יוליכו את המתנות אמרו להן ב"ה לא אם אמרתם בתרומה שאינו זכאי בהרמתה תאמר במתנות שזכאי בהרמתן: גמ' תני א"ר יודה לא נחלקו ב"ש וב"ה שמוליכין את המתנות שהורמו בי"ט ואת המתנות שהורמו מערב יום טוב עם

10

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת ברכות פרק ח

 חנא ורב חונא הוון יתבין אכלין והוה רבי זעירא קאים ומשמש קומיהון עלה וטעין תרויהון בחדא ידיה. אמר ליה אבא בר בר חנא מה ידיך חוריתא קטעין. וכעס עילוי אבוי. אמר ליה לא מיסתך דאת רביע והוא קאים משמש. ועוד דהוא כהן ואמר שמואל המשתמש בכהונה מעל את מיקל ליה. גזירה דהוא רבע ואת קאים ומשמש תחתוי. מניין המשתמש בכהונה מעל רבי אחא בשם שמואל אמר [עזרא ח כח] ואמרה להן אתם קודש לה' והכלים קודש מה כלים המשתמש בהן מעל אף המשתמש בכהנים מעל: פיסקא ב"ש אומרים שברא וכו'. על דעתהון דבית שמאי אשר ברא פרי הגפן על דעתיהון

1234567891011121314151617181920