גזילה

גזילה מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 4536 מקורות עבור גזילה. להלן תוצאות 1 - 10

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


1

משנה מסכת יבמות פרק טו

 ואין יודע איזו קידש כל אחת אומרת אותי קידש נותן גט לכל אחת ואחת ומניח כתובה ביניהן ומסתלק דברי רבי טרפון רבי עקיבא אומר אין זו דרך מוציאתו מידי עבירה עד שיתן גט וכתובה לכל אחת ואחת גזל אחד מחמשה ואין יודע מאיזה גזל כל אחד אומר אותי גזל מניח גזילה ביניהן ומסתלק דברי רבי טרפון רבי עקיבא אומר אין זו דרך מוציאתו מידי עבירה עד שישלם גזילה לכל אחד ואחד:משנה ח[*] האשה שהלכה היא ובעלה למדינת הים ובנה עמהם ובאה ואמרה מת בעלי ואחר כך מת בני נאמנת מת בני ואחר כך מת בעלי אינה נאמנת וחוששים לדבריה

2

תוספתא מסכת בבא בתרא (ליברמן) פרק ב

 הלכה אכל שאינו עושה תדיר כגון שדה בית הבעל חזקתה שלש שנים ואינה מיום ליום אמ' ר' יהודה לא אמרו שלש שנים אלא כדי שיהא באספמיא אם היה עמו במדינה כיון שאכלה שנה אחת הרי זו חזקה הלכה בהלוקח [מחמת הלוקח] אע"פ שהלוקח הראשון או' גזילה היא בידי לא כל הימנו לאבד זכותו של זה האוכל שדה מחמת אונו ונמצאת אונו שהיא פסולה הרי זו אינה חזקה הלכה גהאוכל שדה בחזקת שהיא שלו והוציא עליו שטר שמכרה לו ושנתנה לו במתנה יתקיים שטר בחותמיו ואם אמ' כתבתי שטר ונטלתי מעות שטר פיסטיס הוא בידך הכל הולך אחר

3

תוספתא מסכת בבא קמא (ליברמן) פרק י

 בה עבירה או' הרי שלך לפניך הלכה דעבדים והזקינו ומכרן אילנות והזקינו וקצצן פירות והרקיבו ומכרן בית ונתנגע ונתצו מטבע ונישוף יין ונתגלה ושפכו יין ונתנסך ושפכו תרומה ונטמאת ושרפה חמץ ועבר עליו הפסח ושרפו בהמה ונעבדה בה עבירה ונסקלה משלם כשעת הגזילה זה הכלל כל גזילה שהיא בעינה ולא שינה אותה מברייתה יאמר לו הרי שלך לפניך ואם שינה אותה מברייתה משלם כשעת הגזילה והגנב משלם כשעת הגניבה הלכה ההגוזל את המריש ובנאו בבירה בית שמאי או' יקעקע את הבירה ויטול את המריש ובית הלל או' מחשב כל מה שהיה שוה ונותן לבעלים מפני תקנת שבין הלכה

4

תוספתא מסכת כריתות (צוקרמאנדל) פרק א

 אחת והיא מביאה חמש חטאות היא בהעלם אחת והוא בחמשה העלמות היא מביאה חטאת אחת והוא מביא חמש חטאות כל עריות אחד גדול ואחד קטון הקטן פטור אחד נוער ואחד ישן הישן פטור אחד שוגג ואחד מזיד השוגג בחטאת והמזיד בהכרת: הלכה יטחמשה אשמות הן אשם גזילה אשם מעילה אשם שפחה חרופה אשם נזיר ואשם מצורע ר' אליעזר אומר אשם תלוי: הלכה כשתוי יין פוסל בעבודה וחייב במיתה איזהו שתוי יין כל ששתה רביעית יין בן ארבעים יום הימנו למעלה שתה מגיתו יתר מרביעית פטור שתה פחות מרביעית בן ארבע בן חמש שנים חייב בין שמזגו ושתאו ובין

5

תוספתא מסכת כריתות (צוקרמאנדל) פרק ד

 בוטא שהיה מתנדב אשם תלוי בכל יום ויום חוץ מאחר יום הכפורים יום אחד אמר המעון הזה אלו היו מניחין לי הייתי מביא אלא אומרים לו המתן עד שתכנס לבית הספק וחכמים אומרים אין מביאין אשם תלוי אלא על דבר שזדונו כרת ושגגתו חטאת: הלכה האשם גזילה אשם מעילה אשם שפחה חרופה שהביאה פחות משלשה עשר חדש ויום אחד שלא בכסף שקלים פסולן הביאן יתיר על שלשה עשר חדש ויום אחד אפילו הן זקנים כשרים: הלכה ואשם נזיר ואשם מצורע שהביאן יתיר על שנים עשר חדש פסולין הביאן פחות משנים עשר חדש אפילו ליום השמיני כשרין הביאן בסלע

6

תוספתא מסכת סנהדרין (צוקרמאנדל) פרק א

 הלכה דדן את הדין זיכה את הזכאי חייב את החייב אם חייב את העני מוציא ונותן לו משלו נמצא עושה צדקה עם זה ודן את זה: הלכה הרבי אומ' דן את הדין זיכה את הזכאי חייב את החייב נמצא עושה צדקה עם החייב שמוציא גזילה מתחת ידו ודין עם הזכאי שהוא מחזיר לו את שלו: הלכה ור' שמעון בן מנסיא אומ' פעמים יבצע אדם פעמים אל יבצע אדם כיצד שנים שבאו אצל אחד לדון עד שלא שמע את דבריהם ואם מששמע את דבריהם ואינו יודע להיכן הדין נוטה רשאי שיאמר להם צאו וביצעו אבל מששמע את דבריהם

7

תוספתא מסכת שבועות (צוקרמאנדל) פרק ה

 לו אלא חמשים זוז לא יאמר הריני כופר בו בבית דין וכשאצא לחוץ הריני מודה לו שמא יזקק לי בשבועה תל' לומ' לא תשא שמע שוא אל תשמיע לדיין דבר שהוא שוא היה טוענו מנה על פי עד אחד וכפר בו לא אמר לאחר בוא אני ואתה ונעידוני /ונעידני/ שנוציא גזילה מתחת ידו תל' לומ' אל תשת ידך עם רשע להיות עד חמס: הלכה גהיה טוענו מנה במעמד בית דין וכפר בו ובאו שנים והעידוהו שחייב לו חמשים זוז הרי זה משלם ופטור מן השבועה ואם היה עד אחד מעידו הרי זה נשבע על הכל: הלכה דאמ' ר'

8

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת בבא מציעא פרק ג

 לשתוק ולא להודות ר' יסא סבר מימר היה לו לשתוק ולא לישבע. ר' יוחנן אמר אם בשנשבע היה לו לעשות שליח ב"ד. ר' יוחנן סבר מימר שליח ב"ד שעשה גוזל תניי חורן תני שליח ב"ד שעשה נגזל ולא שליח ב"ד שעשה גוזל. אמר ר' אילא אוף אנן תנינא ואמר. היא גזילה היא בעילה היא מלוה. הכל מודין בפיקדון דמתניתא מהדא אמר לשנים גזלתי אחד מכם מנה ואיני יודע אי זה הוא:הלכה דמתני' המפקיד פירות אצל חבירו אפי' הן אובדין הרי זה לא יגע בהן רבן שמעון בן גמליאל אומר ימכור בפני בית דין מפני השב אבידה לבעלין: גמ'

9

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת בבא קמא פרק א

 שמואל אין שמין לא לגנב ולא לגזלן ולא לשואל אלא לנזקים והשומרים כנזקי' הם. רב יהודה שלח שאל לר' לעזר האנס והגנב והגזלן מהו לשום להן א"ל אין שמין לא לגנב ולא לגזלן. ומניין שאין שמין להן אמר רבה בר ממל חיים שנים ישלם חיים ולא מתים. עד כדון גניבה גזילה מניין. א"ר אבין [ויקרא ה כג] והשיב את הגזילה כאשר גזל:הלכה במתני' כל שחבתי בשמירתו הכשרתי את נזקו הכשרתי במקצת נזקו חבתי בתשלומי נזקו כהכשר כל נזקו. נכסים שאין בהם מעילה נכסים של בני ברית ונכסים המיוחדים חוץ מרשות המיוחדת למזיק ורשות הניזק והמזיק בתשלומין: גמ' תני

10

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת בבא קמא פרק ט

 ובימות הגשמים אמר לו הא תניתה שמין לו וידו לתחתונה. א"ר זירא הדא אמרה גזל שמינה והכחישה מחזיר לו את השומן אמר רב חסדא הדא אמרה גזל כחושה והשמינה מחזירה בעינה מפני שעיברה אצלו וילדה משלם כשעת הגזילה. מאן תניתה ר' יעקב דתני זה הכלל שהיה ר' יעקב אומר כל גזילה שהיא קיימת בעיניה ולא נישתנית מבריית' אומר לו הרי שלך לפניך. והגנב לעולם משלם כשעת הגניבה:הלכה במתני' גזל בהמה והזקינה עבדים והזקינו משלם כשעת הגזילה רבי מאיר אומר יאמר לו בעבדים הרי שלך לפניך: גמ' רב הונא אמר בשגזל עגל ונעשה שור אבל גזל שור והזקין אומר

1234567891011121314151617181920