גושפנקא דמלכא הלכות ברכות פרק ו

גושפנקא דמלכא הלכות ברכות פרק ו

  

הלכה יט
[יט] ואסור לזלזל בנטילת ידים וכו'. הכי איתא בפ"ק דסוטה (דף ד' ב') אמר ר' זריקא אמר ר' אלעזר כל המזלזל בנטילת ידים נעקר מן העולם, ופירש"י המזלזל בנט"י שאוכל תמיד בלי נטילה, נראה דטעמיה הוא מדלא קאמר כל האוכל בלא נט"י כמ"ש רב עוירא ונקט מזלזל משמע דכך דרכו כסיל לו, וגם לעיל אמר כאילו בא על אשה זונה דעונשו קיל והכא קאמר נעקר מן העולם דהוא עונש חמור לכך קאמר שאוכל תמיד, אבל לעיל אינו תדירי לכך עונשו קל ועוד דאזלינן בתר רובא בעונש כזה.
ועוד אפשר דבא לתרץ קושיית התוספות דהכא קא ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.