גושפנקא דמלכא הלכות ביכורים פרק ד

גושפנקא דמלכא הלכות ביכורים פרק ד

  

הלכה ז
[ז] המוכר שדהו וכו' בזמן שהיובל נוהג הרי זה מביא וקורא ביובל ראשון בלבד וכו' וקנין פירות אינו כקנין הגוף. וכתב מרן הכ"מ דהכי איתא בסוף פ' השולח דף מ"ח, ופירוש רבינו אינו כפי' רש"י עכ"ל עיי"ש וראיתי כתוב בשאלה להאי גברא דאתי ממערבא כהה"ר מכלוף הכהן נר"ו משם חכמי מראכ"ש הי"ו דקשיא להם על מה דאיתא בש"ס בגיטין דף מ"ח המוכר שדהו בזמן שהיובל נוהג ר' יוחנן אומר מביא וקורא ריש לקיש אומר מביא ואינו קורא ופריך בש"ס תא שמע הקונה אילן וקרקעו וכו' ומשני בזמן שאין היובל נוהג והדר מקשה ליה תא ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.