גושן

גושן מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 249 מקורות עבור גושן. להלן תוצאות 31 - 40

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


31

זוהר כרך ב (שמות) פרשת שמות

 כתיב (שם נ"ב) כה אמר ה' מצרים ירד עמי בראשונה לגור שם ואשור באפס עשקו תורעמא דאתרעם קודשא בריך הוא על אשור ואמר חמו מה עבד לי אשור דהא מצרים דאנא עבדית בהו כל אינון דינין ועמי (אינון) נחתו תמן לדיירא ביניהון וקבלום מצראי בינייהו ויהבון לון שפר ארעא ארץ גושן ואף על גב דאעיקו לון בגלותא לא אעדו ארעא מנהון דכתיב (שמות ט') רק בארץ גושן אשר שם בני ישראל וגו', ומיטב ארעא דמצרים הוה דכתיב (בראשית מ"ז) במיטב הארץ בארץ רעמסס, ותו דלא אעדו מדלהון כלום דכתי' (שמות ט') וממקנה בני ישראל וגו', ועכ"ד אתדנו בכמה דינין, אבל

32

זוהר מהדורת הסולם - בראשית פרשת ויגש מאמר ויאסור יוסף מרכבתו

 ה' כל בכור, וכן כלא במצרים, בההוא גוונא ממש, ובגין כך דמיתיך רעיתי, כגוונא דילה ממש לקטלא, דכתיב כי אני ה' אני הוא ולא אחר. ולזמנא דאתי מה כתיב, מי זה בא מאדום חמוץ בגדים מבצרה וגו'.[אות קלה] תא חזי, מה כתיב וישב ישראל בארץ מצרים בארץ גושן ויאחזו בה ויפרו וירבו מאד. ויאחזו בה, אחסנת עלמין. ויאחזו בה, דהא להון אתחזי, כמה דאוקמוה. ויפרו וירבו מאד, ודאי, דהא צערא לא שראת בהו, וקיימי בתפנוקי עלמא, ובגין כך ויפרו וירבו מאד. ברוך יי' לעולם אמן ואמן.

33

זוהר מהדורת הסולם - שמות פרשת שמות מאמר משא מצרים

 צד] ת"ח, מה כתיב, כה אמר ה' מצרים ירד עמי בראשונה לגור שם ואשור באפס עשקו, תורעמא דאתרעם קודשא בריך הוא על אשור, ואמר, חמו מה עבד לי אשור, דהא מצרים דאנא עבדית בהו כל אינון דינין, ועמי נחתו תמן, לדיירא ביניהון, וקבלום מצראי בינייהו, ויהבון לון שפר ארעא ארץ גושן, ואע"ג דאעיקו לון בגלותא, לא אעדו ארעא מנהון, דכתיב, רק בארץ גושן אשר שם בני ישראל וגו'. ומיטב ארעא דמצרים הוה, דכתיב במיטב הארץ בארץ רעמסס. ותו, דלא אעדו מדלהון כלום, דכתיב וממקנה בני ישראל וגו'. ועכ"ד אתדנו בכמה דינין.[אות צה] אבל אשור באפס עשקו, אטיל (דף ז'

34

פירוש הסולם לזוהר - בראשית פרשת ויגש מאמר ויאסור יוסף מרכבתו

 שהוא הס"א להרג, שכתוב (שמות ט"ו י"ח) כי אני ה', אני הוא ולא אחר. ולעתיד לבא מה כתוב, מי זה בא מאדום חמוץ בגדים מבצרה וגו'. שגם אז יהרג אותם ה', ולא שליח.[אות קלה] תא חזי מה וכו': בוא וראה, מה כתוב, וישב ישראל בארץ מצרים בארץ גושן וגו'. ויאחזו בה. פירושו אחוזת עולם. ויאחזו בה, כי להם ראוי לאחז בה ולא למצרים, כמו שבארוהו. ויפרו וירבו מאד, כי ודאי, שלא היה להם צער ונמצאו בתפנוקי מלכים, כל עוד שהשבטים היו בחיים, ומשום זה ויפרו וירבו מאד. בילא"ו.סליק פרשת ויגש

35

פירוש הסולם לזוהר - שמות פרשת שמות מאמר משא מצרים

 בוא וראה מה כתוב, כה אמר ה' מצרים ירד עמי בראשונה לגור שם ואשור באפס עשקו. זהו תרעומת שהתרעם הקב"ה על אשור, ואמר, ראו מה עשה לי אשור. שהרי מצרים, שעשיתי בהם כל אלו הדינין, ועמי ירד שם לגור ביניהם, והמצרים קבלו אותם ביניהם, ונתנו להם מיטב הארץ שהוא ארץ גושן, ואע"פ שענו אותם בגלות, לא הסירו הארץ מהם, שכתוב רק בארץ גושן וגו'. ומיטב ארץ מצרים היתה, שכתוב, במיטב הארץ בארץ רעמסס שהיתה בגושן. ועוד שלא החסירו מהם כלום, שכתוב וממקנה בני ישראל וגו'. הרי שלא גזלו את המקנה שלהם. ועם כל זה נדונו בכמה דינים.[אות צה] אבל,

36

רש"י בראשית פרשת ויגש פרק מה

 ואחרי כן - מאחר שראוהו בוכה ולבו שלם עמהם:דברו אחיו אתו - שמתחלה היו בושים ממנו:(טז) והקול נשמע בית פרעה - כמו בבית פרעה, וזהו לשון ביתד ממש:(יז) טענו את בעירכם -ה תבואה:(יח) את טוב ארץ מצרים - ארץ גושן. ניבא ואינו יודע מה ניבא, סופם לעשותה כמצולה שאיןו בה דגים:חלב הארץ - כל חלב לשון מיטב הוא:(יט) ואתה צויתה - מפיז לומר להם:זאת עשו - כך אמור להם שברשותי הוא:(כג) שלח כזאת - כחשבון הזה. ומהו החשבון, עשרה חמורים וגו':מטוב מצרים - מצינו בתלמוד ששלח לו יין (ישן) שדעת זקניםח נוחה הימנו. ומדרש אגדה גריסין

37

רש"י בראשית פרשת ויגש - ויחי פרק מז

 יעקב - כדרך כל הנפטרים מלפני שרים, מברכים אותם ונוטלים רשות. ומה ברכה ברכו, שיעלהכ נילוס לרגליו, לפי שאין ארץ מצרים שותה מי גשמים אלא נילוס עולה ומשקה, ומברכתו של יעקב ואילך היה פרעה בא [עומד] על נילוס והוא עולה לקראתו ומשקה את הארץ:(יא) רעמסס - מארץ גושן היא:(יב) לפי הטף - לפי הצריךל לכל בני ביתם:(יג) ולחם אין בכל הארץ - חוזר לענין הראשוןמ לתחלת שני הרעב:ותלה - כמו ותלאה לשון עייפות, כתרגומו, ודומה לו (משלי כו יח) כמתלהלהנ היורה זיקים:(יד) בשבר אשר הם שוברים - נותנין לוס את הכסף:(טו) אפס - כתרגומו שלים:(יז

38

רש"י בראשית פרשת ויחי פרק מח

 רש"י בראשית פרשת ויחי פרק מח(א) ויאמר ליוסף - אחד מן המגידים,ע והרי זה מקרא קצר. ויש אומרים אפרים היה רגיל לפני יעקב בתלמוד,פ וכשחלה יעקב בארץ גושן, הלך אפרים אצל אביו למצרים והגיד לו:ויקח את שני בניו עמו - כדי שיברכםצ יעקב לפניק מותו:(ב) ויגד - המגיד ליעקב, ולא פירש מי, והרבה מקראותר קצרי לשון:ויתחזק ישראל - אמר אף על פי שהוא בני, מלך הוא ואחלוק לו כבוד. מכאן שחולקין כבוד למלכות,ש וכן משה חלק כבוד למלכות (שמות יא ח) וירדו כל עבדיך אלה אלי,ת וכן אליהו (מ"א יח מו) וישנס מתניו

39

רש"י שמות פרשת יתרו פרק יט

 לא מסורת היא בידכם,ה ולא בדברים אני משגר לכם, לא בעדים אני מעיד עליכם, אלא אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים, על כמה עבירות היו חייבין לי קודם שנזדווגו לכם, ולא נפרעתי מהם אלא על ידכם:ואשא אתכם - זה יום שבאו ישראל לרעמסס,ו שהיו ישראל מפוזרין בכל ארץ גושן, ולשעה קלה כשבאו ליסע ולצאת נקבצו כלם לרעמסס. ואונקלוס תרגם ואשא, ונטלית יתכון, כמו ואסיע אתכם, תיקן את הדבר דרך כבוד למעלה:על כנפי נשרים - כנשר הנושאז גוזליו על כנפיו, שכל שאר העופות נותנים את בניהם בין רגליהם, לפי שמתיראין מעוף אחר שפורח על גביהם, אבל הנשר הזה אינו

40

רש"י דברים פרשת עקב - ראה פרק יא

 שריו. וחברון פסולתה של ארץ ישראל, לכך הקצוה לקבורת מתים, ואף על פי כן היא יפה מצוען. ובמסכת כתובות (קיב א) דרשו בענין אחר, אפשר אדם בונהי בית לבנו הקטן ואחר כך לבנו הגדול, אלא שמבונהכ על אחד משבעה בצוען:אשר יצאתם משם - אפילו ארץ רעמסס [וארץ גושן]ל אשר ישבתם בה והיא במיטב ארץ מצרים שנאמר (בראשית מז, יא) במיטב הארץ וגו', אף היא אינה כארץ ישראל:והשקית ברגלך - ארץ מצרים היתה צריכה להביא מים מנילוס ברגלך ולהשקותה וצריך אתה לנדד משנתך ולעמול, והנמוך שותה ולא הגבוה, ואתה מעלה המים מן הנמוך לגבוה. אבל זו (פסוק יא)

1234567891011121314151617181920