גורל

גורל מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 1491 מקורות עבור גורל. להלן תוצאות 81 - 90

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


81

פירוש הסולם לזוהר - שמות פרשת תצוה מאמר ב' השעירים

 של עולם התחתון, שהיא מלכות, ונמצא עולם התחתון, שהוא שמח עם בניו בסעודה ההיא העליונה, הנמשכת מבינה, אז הבינה, מברך השלחן, והעולמות כולם מתברכים, וכל שמחה וכל הארת פנים נמצאים שם. ז"ש, לפני ה' תטהרו.[אות קד] כתיב ונתן אהרן וכו': כתוב, ונתן אהרן על שני השעירים גורלות גורל אחד לה' וגורל אחד לעזאזל. זה הוא השמחה של המלשין, אשר הקב"ה מפיל גורל עמו, ומזמין אותו, שיקח השעיר לעזאזל, ואינו יודע שאש דולק מפיל על ראשו ועל עם שלו. כמש"א כי גחלים אתה חותה על ראשו.[אות קה] וסימניך אף לא וכו': והסימן שלך, הכתוב, אף לא הביאה אסתר המלכה

82

פירוש הסולם לזוהר - שמות פרשת ויקהל מאמר דלא אצטריך למיעל בארונא

 ומי שפוגם בברית ונכנס בארון, אוי לו, שפגם אותו בחייו, אוי לו, שפגם אותו במיתתו. אוי לו מעונש זה, אוי לו שפגם אות ברית, וארון הברית הקדוש. אוי לו לאותו בזיון, שנוקמים ממנו נקמת עולם, נקמת עולם הזה ונקמת פגם ההוא וזה סוד שכתוב, כי לא ינוח שבט הרשע על גורל הצדיקים.[אות שפז] בשעתא דדיינין ליה וכו': בשעה שדנים אותו בעולם ההוא, מסתכלים במעשיו, אם היה פוגם סוד ברית קדש החתום בבשרו, ועתה פוגם הארון שלו, לזה, אין לו חלק בצדיקים, מסתכלים בו ודנים אותו, ומוציאים אותו מחוץ מכלל אדם, כיון שהוציאו אותו מכלל אדם, הוציאו אותו מכלל כל

83

פירוש הסולם לזוהר - ויקרא פרשת צו מאמר עולה חטאת ואשם

 להיותו עולה שהוא בימין. והרי צריכים לשאול. הרי שה הוא לימין. שעיר הוא לשמאל, דהיינו שעיר עזים אחד לחטאת, אשר עזים יורה על דינים עזים שהם בשמאל, (כנ"ל ויקרא אות תכ"ט) ויש שעיר ויש שעיר, דהיינו שעיר אחד לה', ושעיר אחד לעזאזל. והיינו שכתוב, ונתן אהרן על שני השעירים גורלות גורל אחד לה' וגורל אחד לעזאזל. ובשעיר הזה, נאמר בעשו, איש שעיר וזה הוא בחינת כבד, שלוקח ושואב כל השמרים שבדם. שהם שחין, אבעבועות פורחות, ספחת, וכל מיני צרעת. והיינו שכתוב, ונשא השעיר עליו את כל עונותם אל ארץ גזרה. עונותם הוא אותיות עונות תם, שהוא הלב שנקרא תם. ואז

84

פירוש הסולם לזוהר - ויקרא פרשת אחרי מות מאמר ונתן אהרן על שני השעירים גורלות

 הרוחות.[אות קטז] תאנא ונתן אהרן וגו': למדנו, ונתן אהרן על ב' השעירים גורלות. ונתן אהרן, למה דוקא אהרן, הוא משום שבא מצד החסד, ויכול להשלים המלכות בחסדים. על שני השעירים, הנה על הוא בדיוק. הרומז על המלכות, שהוא ממעל שני השעירים, והיינו כדי שתתבשם המטרוניתא, שהיא המלכות. גורל אחד לה' וגורל אחד לעזאזל, שואל, והרי שני שעירים הם, הרומזים על דינין ולמה יהיה אחד מהם לה'. ומשיב, אלא אמר הקב"ה, ישב שעיר אחד אצלי, ואחד ילך וישוטט בעולם, כי אם יתחברו שניהם, לא יוכל העולם לסבול.[אות קיז] נפק האי אזיל וכו': יוצא השעיר הזה הולך ומשוטט בעולם, ומוצא

85

פירוש הסולם לזוהר - ויקרא פרשת אמור מאמר בתולה מעמיו יקח

 כלך יפה רעיתי ומום אין בך.[אות לט] דקרבנא מנחה איהו וכו': כי הקרבן הוא מנחה. וצריכים ישראל לשלוח המנחה שלהם אל המלך, על ידי אדם שלם. כי הם בהיפך מן הסטרא אחרא, אשר ביד איש עתי שהוא פגום (כנ"ל אחרי אות קכ"ז) היו שולחים לו מנחה, שכתוב, גורל אחד לה' וגורל אחד לעזאזל, כי אלהים אחרים כולם פגומים מצד צפון, בסוד מצפון תפתח הרעה, וכך רוב בתי עכו"ם פגומים בנוקבא שלהם, שהיא חורבה, לילית, פגומה וכו'.[אות מ] ור"מ איהו ו' וכו': ורעיא מהימנא, הוא ו' מלאה י"ה, כלומר, שהוא ז"א שה"ס ו' דהויה, המלא שפע מן י"ה דהויה,

86

פירוש הסולם לזוהר - במדבר פרשת פנחס מאמר על פי הגורל

 יסוד.[אות תקיט] ת"ח וממעל לרקיע וגו': בוא וראה. וממעל לרקיע אשר על ראשם כמראה אבן ספיר דמות כסא. כמראה אבן ספיר, זהו אבן ישראל. שהיא המלכות. וזה הוא סוד שכתוב, וגללו את האבן וגו'. אבן אחת ירדה מלמעלה, שהיא מלכות, כשרצו ישראל לרשת את הארץ, וכתוב בו גורל. דהיינו על פי הגורל (כנ"ל אות תקט"ו) והגורל היה אומר, חלק זה הוא לפלוני וזה לפלוני. ואבן הזאת ירדה מתחת כסא המלך. דהיינו מלכות שה"ס כסא דז"א. ודאי משם רועה אבן ישראל כתוב, שהיא אבן דז"א הנקרא ישראל. ומשום זה על פי הגורל שהוא מלכות ודאי תחלק נחלתו.[אות תקכ] רבי

87

פירוש הסולם לזוהר - במדבר פרשת פנחס מאמר שעיר לעזאזל

 פירוש הסולם לזוהר - במדבר פרשת פנחס מאמר שעיר לעזאזל[אות תרעט] ועוד ושעיר עזים וכו': ועוד. ושעיר עזים אחד, כי ב' שעירים הם, שנאמר עליהם, ולקח את שני השעירים וגו' גורל אחד לה' וגורל אחד לעזאזל. השעיר שהוא לה' הוא כפרה על מיעוט הלבנה (כנ"ל אות תרע"ד) והוא שעיר אחד לה' לחטאת, וע"כ כתוב בו אחד משום שהוא מצד היחוד. אבל שעיר של עזאזל לא כתוב בו אחד, ולא קרבן, ולא אשה, ולא עולה. אלא ושלח ביד איש עתי המדברה. ושלח, הוא כמו שאמר יעקב, מנחה היא שלוחה לאדני לעשו. אף כך, השיעור לעזאזל הוא שוחד, כדי לשבר הכעס של

88

פירוש הסולם לזוהר - דברים פרשת וילך מאמר ג' אינון דקיימי בסהדותא

 יהושע. ושירה זו יותר מהכל. שנאמר למען תהיה לי השירה הזאת לעד וגו'. א"ר יצחק אם כן ארבעה הם. אמר לו, ודאי כן הוא, אבל בגורל לא כתוב בו עדות.[אות כד] באר דיצחק מנלן וכו': באר של יצחק מאין לנו. כי כתוב, בעבור תהיה לי לעדה וגו'. גורל, שכתוב על פי הגורל תחלק נחלתו, שהיה אומר זה ליהודה וזה לבנימין, וכן לכולם. וע"כ אומר על פי הגורל. דהיינו שהגורל דבר. האבן של יהושע, שכתוב, הנה האבן הזאת תהיה בנו לעדה. וכאן, כתוב, והיה שם בך לעד. וכתוב וענתה השירה הזאת לפניו לעד. היא ודאי העידה בישראל.

89

ספר הלכות גדולות סימן מו - הלכות בבא בתרא

 עשרין גריוי משחיה, אשכח חמיסר, אתא לקמיה דאביי אמר ליה סברת וקבילת, והא פחת שתות תנן, הני מילי היכא דלא קים ליה בגוה מר הא קים ליה בגוה, והא ועשרים אמר לי, דשויא כעשרין קאמר לך.[עמוד תקכב] תניא (שם קו ב) רבי יוסי אומר האחין שחלקו כיון שעלה גורל לאחד מהן קנו כולן, מאי טעמא, אמר רבי אלעזר כתחילה של ארץ ישראל מה להלן בגורל אף כאן בגורל, אי מה להלן בקלפי ואורים ותומים וכל ישראל אף כאן בקלפי ואורים ותומים וכל ישראל, אמר רב אשי בההיא הנאה דקא צייתי להדדי גמרי ומקנו להדדי.איתמר האחין שחלקו ובא להן

90

ספר המקח והממכר לרב האי גאון עמק השער שער ז

 דמה לי הפקעה משותף א' חלקו ולמכור לשני [כיון שביארנו דאי"ז אופן של חלוקה דנימא שצריך שישאר לא' מהשותפין] ומה לי שנפקיע משניהם למכור לאחר ודין זה הוא ג"כ מגוף תקנת הדין שמחייבים לעשות גואא"ג משום למנוע היזק מאחד לחבירו וכמו שהקדמנו בשם התשב"ץ.ומה דלא אמרינן דיטילו גורל ביניהן וישאר אצל א' מהם י"ל כיון דסו"ס אפילו ע"י גורל נמי מפקיעים מהבעלים חלקו שלא מרצונו א"כ יותר עדיף לעשות מכירה שלא יהי' נראה כעין אסמכתא כדאיתא בשבת קמ"ט שלא יכוון לעשות מנה גדולה כנגד קטנה אף בחול משום אסמכתא וגורל מיחזי כעין אסמכתא יעו"ש בפירש"י וכאן ברמ"ה אות קס"ב

1234567891011121314151617181920