גורל

גורל מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 1491 מקורות עבור גורל. להלן תוצאות 61 - 70

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


61

ילקוט שמעוני תורה פרשת אחרי מות

 שניהן שוין במראה ובקומה ובדמים הוא דאתא, מנא הא מילתא דאמור רבנן זיל בתר רובא, רב אחא בר יעקב אמר אתיא משעיר המשתלח, דאמר רחמנא ולקח את שני השעירים שיהו שניהם שוים וליחוש דילמא חד מינייהו טרפה, אלא משום דאמר זיל בתר רובא, וכי תימא מאי נפקא מינה, הא אין גורל קובע אלא בראוי לשם, וכי תימא דבדקי ליה, והתנן לא היה מגיע לחצי ההר עד שנעשה אברים אברים ולקח את שני השעירים מלמד שמעכבין זה את זה והעמיד אותם לפני ה' פתח אהל מועד מעמידן בשער ניקנור אחוריהן למזרח ופניהן למערב:ונתן אהרן על שני השעירים גורלות [טז, ח]

62

ילקוט שמעוני תורה פרשת ראה

 היה בו דעה, כיון שראה שלא היה בו דעה אחז את ידו והניחה על מנה יפה, וכן הוא אומר ה' מנת חלקי וכוסי אתה תומיך גורלי, יש לך אדם שניתן לו חלקו ואין שמח בחלקו אבל ישראל מודין ומשבחין על כך מפוייסין שאין חלק יפה כחלקן ולא נחלה כנחלתן ולא גורל כגורלן והן מודין ומשבחין על כך, וכה"א חבלים נפלו לי בנעימים אף נחלת שפרה עלי אברך את ה' אשר יעצני וגו':[רמז תתעו] ברכה וקללה [יא, כו], הברכה אם תשמעו, והקללה אם לא תשמעו, כיוצא בו אתה אומר הלוא אם תיטיב שאת ברכה, ואם לא תיטיב שאת קללה, רבי

63

ילקוט שמעוני תורה פרשת האזינו

 יעקב חבל נחלתו, ועדין תלי בדלא תלי אין אנו יודעין אם המקום בחר לו ישראל לסגולתו אם ישראל בחרו להקב"ה, ת"ל ובך בחר ה' וגו', ומנין שאף יעקב בחר לו הקב"ה שנאמר לא כאלה חלק יעקב כי יוצר הכל הוא וישראל (חבל) [שבט] נחלתו, יעקב חבל נחלתו, אין חבל אלא גורל שנאמר חבלים נפלו לי בנעימים, ואומר ויפלו חבלי מנשה עשרה, מחבל בני יהודה נחלת בני שמעון, מה חבל זה משולש כן היה יעקב שלישי לאבות וקיבל שכר כולן, כשנולד אברהם מהו אומר ואח לצרה יולד, כשנולד יצחק מהו אומר טובים השנים מן האחד, כשנולד יעקב מהו אומר והחוט המשולש

64

זוהר כרך ב (שמות) פרשת תצוה

 מאינון ברכאן, דהא כד עלמא דאתי עאל להיכלא דעלמא תתאה ואשכח דחדי עלמא תתאה עם בנוי בההיא סעודתא עלאה כדין איהו בריך פתורא ועלמין כלהו מתברכין וכל חידו וכל נהירו דאנפין אשתכחו תמן הדא הוא דכתיב (ויקרא טז) לפני יי' תטהרו, (קעב) כתיב (שם) ונתן אהרן על שני השעירים גורלות גורל אחד ליי' וגורל אחד לעזאזל, דא איהו ההוא חדוה דההוא דלטורא בגין דקודשא בריך הוא יטיל עמיה גורל וזמין ליה ולא ידע דנור דליק אטיל על רישיה ועל עמא דיליה כמה דאת אמר (משלי כה) כי גחלים אתה חותה על ראשו, וסימנך (אסתר ה) אף לא הביאה אסתר המלכה

65

זוהר כרך ב (שמות) פרשת ויקהל

 דפגים ברית ועאל בארונא ווי ליה דפגים ליה בחייוי, ווי ליה דפגים ליה במיתתיה, ווי ליה מההוא עונשא, ווי ליה דפגים את וארון קיימא קדישא, ווי ליה לההוא כסופא דנקמין מניה נקמת עלמין נוקמא דעלמא דא ונוקמא דההוא פגימו, ורזא דא כתיב (תהלים קכה) כי לא ינוח שבט הרשע על גורל הצדיקים, בשעתא דדיינין ליה בההוא עלמא מסתכלן בעובדוי אי הוה פגים רזא דברית קדישא דחתים בבשריה והשתא פגים ארונה (דברית) דיליה, בהאי הא לית ליה חולקא בצדיקיא, מסתכלן ביה ודיינין ליה ומפקי ליה לבר מכללא דאדם, כיון דאפקי ליה מכללא דאדם אפקי ליה מכללא דכלהו אחרנין דאתעתדו לחיי עלמא

66

זוהר כרך ג (ויקרא) פרשת אחרי מות

 טז) כי ביום הזה וגו', בגין דיהון זכאין בעלמא דין ובעלמא דאתי ולא ישתכח בהו חובא ועל דא ביומא דא מתעטרין ישראל ושלטין על כלהו גרדינין ועל כלהו טהירין, תאנא ונתן אהרן על שני השעירים גורלות, ונתן אהרן בגין דאתי מסטרא דחסד, על שני השעירים על דייקא בגין דתתבסם מטרוניתא, גורל אחד ליי' וגורל אחד לעזאזל, והא תרין שעירין אינון אמאי חד ליי' אלא אמר קודשא בריך הוא יתיב האי גבאי, וחד יזיל וישוט בעלמא, דאלמלי תרווייהו מזדווגן לא יכיל עלמא למסבל, נפק האי אזיל ושאט בעלמא ואשכח להו לישראל בכמה פולחנין בכמה דרגין בכמה נמוסין טבן לא יכיל להו

67

זוהר כרך ג (במדבר) פרשת פנחס

 טיבו דנגיד לההוא רקיע ויתברכן בגיניה ועל דא איהו מעל לרקיע אשר על ראשם, ת"ח רקיע רקיע אשר על אבן ספיר דמות כסא כמראה אבן ספיר דא אבן ישראל ודא הוא רזא דכתיב (בראשית כט) וגללו את האבן וגו' חד אבן נחתא מלעילא כד בעו ישראל למירת ארעא וכתיב ביה גורל, ואיהו אמר דא לפלניא ודא לפלניא ודא אבן הוא מתחות [דף רמ עמוד א] כרסייא דמלכא נחתא, ודאי (בראשית מט) משם רועה אבן ישראל כתיב ובגיני כך ע"פ הגורל ודאי תחלק נחלתו, רבי יצחק ורבי יהודה הוו אזלי מאושא ללוד פגע בהו ר' אלעזר רהטו אבתריה אמרו ודאי נרהיט

68

זוהר כרך ג (דברים) פרשת וילך

 דכתיב (שמות ג) כי המקום אשר אתה עומד עליו אדמת קדש הוא, אדמת קדש ודאי דהיינו ארץ החיים, אשר אתה עומד עליו, עליו ודאי היינו בקדמיתא וכ"ש לבתר, תאנא אמר ר' יוסי כתיב והיה שם בך לעד לעד ודאי דיסהיד סהדותא, תלתא אינון דקיימו בסהדותא לאסהדא ואלין אינון, באר דיצחק, גורל, ואבנא דשוי יהושע, ודא שירתא סהדותא יתיר מכלא, אמר ר' יצחק אי הכי ארבע אינון, אמר ליה ודאי אבל גורל לא כתיב ביה סהדותא, באר דיצחק מנלן דכתיב (בראשית כא) בעבור תהיה לי לעדה וגו', גורל דכתיב (במדבר כו) על פי הגורל תחלק נחלתו דהוה אמר דא ליהודה ודא

69

זוהר - רעיא מהימנא כרך ג (ויקרא) פרשת צו

 ואיה השה לעולה ואתמר ביה (שמות יב) שה תמים זכר הדא הוא דכתיב איש תמים, והא צריך למשאל דהא שה איהו לימינא שעיר איהו לשמאלא, דהיינו שעיר עזים אחד לחטאת ואית שעיר ואית שעיר, שעיר אחד ליי' ושעיר אחד לעזאזל והיינו דכתיב (ויקרא טז) ונתן אהרן על שני השעירים גורלות גורל אחד ליי' וגורל אחד לעזאזל, ובההוא שעיר אתמר בעשו (בראשית כז) איש שעיר, ודא כבד דנטיל כל אינון שמרים דדם, (דמתמן) שחין אבעבעות פורחות ספחת וכל מיני צרעת, והיינו דכתיב (ויקרא טז) ונשא השעיר עליו את כל עונותם אל ארץ גזירה ואינון עונות תם, דאיהו לבא וכדין אתפרש מלערבא

70

זוהר - רעיא מהימנא כרך ג (ויקרא) פרשת אמור

 פגימו שלים באברוי, בלא פגימו, דמומין פסלין בכהניא, שלים בגופיה שלים בנוקביה לקיימא ביה (שיר ד) כלך יפה רעיתי ומום אין בך דקרבנא מנחה איהו וצריכין ישראל למשלח מנחתא דלהון למלכא בגבר (בגוף) שלים, דאינון בהפוכא דסטרא אחרא דהא ביד איש עתי פגים הוו שלחין ליה דורונא דכתיב (ויקרא טז) גורל אחד ליי' וגורל אחד לעזאזל דאלהים אחרים כלהו פגימין מסטרא דצפון והכי רובא דבתי עכו"ם הם פגימין בנוקבא דילהון חורבא לילית פגימותא וכו' (ס"א ור"מ) איהו, ו' מלא י"ה ואיהו בסדורא דא, הי"ו, ה' בתראה כוס מלא ברכת ה' מסטרא דימינא ומסטרא דגבורה דאיהו דינא שכינתא אתקריאת הוי"ה הדא

1234567891011121314151617181920