גורל

גורל מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 1491 מקורות עבור גורל. להלן תוצאות 51 - 60

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


51

בראשית רבתי פרשת בראשית

 וארץ ראשו למטה ורגליו למעלה, לפי שלא היה לו פתחון פה לפני הב"ה ועד היום תלוי בתשובה בין השמים והארץ. אבל עזאל לא חזר בתשובה והוא ממונה על כל מיני צבעונין ותכשיטין של נשים שמסיתים בני אדם לדבר עבירה ועדיין הוא עומד בקלקולו, ולכך היו ישראל מקריבין קרבנות והיו נותנים גורל אחד לה' שיכפר על כל עונות ישראל וגורל אחד לעזאזל שיסבול עונותיהם של ישראל. +נשלם הנמצא כתוב מבראשית רבתי כסדר בתוך הספר, ועתה אכתוב הנמצא כתוב בגליוני כל החבור לפי מספר העלין+.ומה מנורה שאינה לאכילה טעונה שמן זית זך, מנחות שהן לאכילה אינו דין שיהו טעונין שמן זית

52

שכל טוב (בובר) בראשית פרשת חיי שרה פרק כד

 הו' משמעת להבא, ואם היתה נפתחת היתה משמע לשון עבר: ואמרה שתה. כדרך הנדיבים: וגם גמליך אשקה אותה הוכחת. להיות עזר נכחו: לעבדך ליצחק ובה אדע. אם היא הוגנת: כי עשית חסד עם אדוני. שאין מזדווגין לו לאדם אלא לפי שראוי לו, שנאמ' כי לא ינוח שבט (רשע) [הרשע] על גורל הצדיקים (תהלים קכה ג). ינוח. מלשון מנוח אשר ייטיב לך (רות ג א), וזהו זווגו:סימן טוטו) ויהי הוא טרם כלה לדבר. שלשה נענו במענה פיהם, אליעזר עבד אברהם, ומשה, ושלמה. אליעזר, דכתיב טרם כלה לדבר. משה, דכתיב ויהי ככלותו וגו' (שמות לא יח). שלמה, דכתיב ויהי ככלות

53

שכל טוב (בובר) בראשית פרשת מקץ פרק מג

 כלומר מאחד מכולם: חמש ידות. חמש חלקים שהרי לכל אחד נישאת מנה אחת מלפניו. ולבנימין נישאו ה' מנות, מנה אחת עם אחיו, ומנה אחת נתן לו יוסף עוד, ומנה אחת אסנת, ומנה אחת מנשה, ומנה אחת אפרים. ועל שני דברים נקראו מנות ידות, על שהן מתן יד, ועל שם ידיית גורל עליהם, כדכתיב ידו גורל (יואל ד ג), ידו הדה (ישעי' יא ח), וכה"א ונתתם חמישית לפרעה וארבע הידות וגו' (בראשית מז כד), וכל דומיהן: וישתו וישכרו עמו. א"ר לוי כל עשרים ושתים שנה שלא ראה אותם, לא טעם יין, אף הם לא טעמו יין, עד שראו אותו, שנאמר וישתו

54

שכל טוב (בובר) בראשית פרשת ויחי פרק מט

 החלום כראוי, ולכך בנות של מצרים צעדה עלי שור, להסתכל בכבודך: ד"א בן פורת יוסף. לשון פריה ורביה: עלי עין. אל תקרי עלי עין, אלא עולי עין, והיו בני יוסף פרין ורבין כמעיין הנובע, כדכתיב וידברו בני יוסף (אל) [את] יהושע לאמר מדוע נתת לי (חבל אחד וגורל אחד) [נחלה גורל אחד וחבל אחד] ואני עם רב אשר עד כה ברכני ה' (יהושע יז יד), אמר להם יהושע אם עם רב אתה עלה לך היערה (שם שם טו), אמר להם לכו והחביאו עצמיכם ביערים כדי שלא ישלוט בכם עין רעה, אמרו לו אין עין הרע שולטת בנו, שנא' בן פורת

55

פתרון תורה פרשת אחרי

 למטה ורגליו למעלה, שלא היה לו פתחון פה לפני הק', ועד היום תלוי בתשובה בין שמים ובין הארץ. עזאל לא חזר בתשובה והוא ממונה על כל מיני צבעונין של נשים שמפתין את בני אדם לדבר עבירה ועד אן הוא עומד בקלקלו. ולכן היו ישראל מקריבין קרבן והיו נותנין [עמוד 68] גורל אחד לה' שיכפר על עונות ישר' וגורל אחד לעזאזל שיסבול עונותיהן של ישר' והוא עזאזל שכת' בתורה. ויש אומ' כי לקח אהרן את השעיר של עזאזל וקורא עליו ומה הוא קורא ומתודה ככ' והתודה עליו וג', וקורא עליו קללות ועונות בני ישר' ומשלח אותו המדברה והיתה רוח תקח אותו

56

פתרון תורה פרשת האזינו

 נפש וג', לכך נאמ' כמספר /למספר/ בני ישר', וגם הקב"ה נקרא חלקם, שנא' לא כאלה חלק יעקב וג' כי חלק ה' וג' כנגדו אמר כי יעקב בחר לו יה וג', ואין אנו יודעים אם ה' בחר ביעקב ואם יעקב בחר בה', שנא' לא כאלה חלק יעקב וג' אין חבל אלא גורל, שנ' חבלים נפלו, ומה חבל זו משולש, כך יעקב משולש לאבות. כשעמד אברהם מה נא' ואח לצרה יולד. וכשעמד יצחק נא' טובים השנים מן האחד. וכשעמד יעקב נא' בו והחוט המשולש לא במהרה ינתק. ימצאהו בארץ מדבר וג', שהספיק הקב"ה צורכם בארץ לא זרועה, בארץ ערבה ושוחה, בארץ ציה

57

ילקוט שמעוני תורה פרשת חיי שרה

 ר' שמעון בן לקיש לפי שבנות הכותים משמרות עצמן ממקום ערותן ומפקירות עצמן ממקום אחר אבל זו בתולה ממקום בתולים ואיש לא ידעה ממקום אחר, אמר ר' יוחנן ממשמע שנאמר בתולה אין אנו יודעין שאיש לא ידעה אלא אפילו אדם לא תבע בה על שם לא ינוח שבט הרשע על גורל הצדיקים, ותרד העינה ותמלא [כ"ד, ט"ז] כל הנשים יורדות וממלאות מן העין וזו כיון שראו אותה המים מיד עלו א"ל הקב"ה את סימן לבניך מה את כיון שראו אותך המים מיד עלו כך בניך כיון שהבאר רואה אותן מיד תהא עולה הה"ד אז ישיר ישראל את השירה הזאת עלי

58

ילקוט שמעוני תורה פרשת וישב

 לב בעלה, הומיה היא וסוררת בוכה היא וטעיתא, בביתה לא ישכנו רגליה אלא פעם בחוץ פעם ברחובות, ואצל כל פנה תארוב שלחה ואמרה חמיתון ליוסף החזיקה בו ונשקה לו ותתפשהו בבגדו [ל"ט, י"ב], העיזה פניה ותאמר שכבה עמי [ל"ט, י"ב], כי לא ינוח שבט הרשע זו אשתו של פוטיפר, על גורל הצדיקים זה יוסף שנאמר ותשא אשת אדוניו [ל"ט, ז] מה כתיב למעלה מן הענין ויהי יוסף יפה תאר וגו' [ל"ט, ו] ותשא אשת אדוניו [ל"ט, ז] משל לגבור שהיה יושב בשוק ממשמש בעיניו מתקן בשערו אמר אנא גבר א"ל אין את גבר הא דובא קומך קפחיניה, ויהי אחר הדברים

59

ילקוט שמעוני תורה פרשת בשלח

 י"ז, י"ב] למה נאמר למדנו שהמלחמה הזאת לא היתה אלא על פי הגבורה. אחרים אומרים נתקיים עליהם המקרא הזה לכן חי אני נאם ה' צבאות כי לדם אעשך ודם ירדפך, ויחלוש יהושע [י"ז, י"ג] רבותינו אומרים הפיל עליהן גורלות כד"א מטילין חלשים על המנות, ארבע שמות נקראו לגורל חלש פור גורל חבל ובכולן לקו בני עשו. בחלש לקה עמלק שנאמר ויחלוש יהושע [י"ז, י"ג], בגורל ובפור לקה המן שנאמר הפיל פור הוא הגורל. בחבל עתיד ללקות מלכות רביעית שנאמר חבלי יולדה יבואו לו ויאמר ה' אל משה כתוב זאת זכרון [י"ז, י"ד] בספר זקנים הראשונים אומרים כך מדה מהלכת על

60

ילקוט שמעוני תורה פרשת ויקרא

 משום דאמר רחמנא זיל בתר רובא, וכי תימא מאי נפקא מינה חטאת קרייה רחמנא. רב אחא בר יעקב אמר אתיא משעיר המשתלח דאמר רחמנא ולקח את שני השעירים שיהו שניהן שוין וליחוש דילמא חד מנייהו טרפה אלא לאו משום דאמרינן זיל בתר רובא וכי תימא מאי נפקא מינה הא אין גורל קובע אלא בדבר הראוי לשם, וכי תימא דבדקינן ליה התנן לא היה מגיע לחצי ההר עד שנעשה אברים אברים. רב דימי אמר אתיא ממכה אביו ואמו דאמר רחמנא קטליה וליחוש דילמא לאו אביו הוא אלא משום דאמר רחמנא זיל בתר רובא ורוב בעילות אחר הבעל, ממאי דילמא כגון שהיה

1234567891011121314151617181920