גורל

גורל מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 1491 מקורות עבור גורל. להלן תוצאות 11 - 20

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


11

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת יומא פרק ד

 אומר לא היה צריך לומר חטאת אלא לה' והן עונין אחריו ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד: גמ' לא סוף דבר קלפי אלא אפילו קלתות ולמה אמרו קלפי כדי לעשות פומבי לדבר ויביא שני חוטין אחד שחור ואחד לבן ויקשור עליהם ויאמר זה לשם וזה לעזאזל ת"ל [ויקרא טז ח] גורל אחד לה' שיהא ניכר שהוא לה' וגורל אחד לעזאזל שיהא ניכר שהוא של עזאזל ויביא שני צרורות א' שחור וא' לבן ויתן עליהם ויאמר זה לשם וזה לעזאזל ת"ל גורל א' לה' שיהא ניכר שהוא לה' וגורל אחד לעזאזל שיהא ניכר שהוא לעזאזל ויכתוב עליהם ויאמר זה לה' וזה

12

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת יומא פרק ו

 מימיו וחכמים אומרים חלה השליח משלחו ביד אחר חלה המשתלח מרכיבו על החמור דחייו ולא מת יורד אחריו וממיתו. כל ימים שהיה שמעון הצדיק קיים לא היה מגיע למחצית ההר עד שנעשה איברין איברין משמת שמעון הצדיק היה בורח למדבר והסרקין אוכלין אותו כל ימים שהיה שמעון הצדיק קיים היה גורל של שם עולה בימין משמת שמעון הצדיק פעמים בימין פעמים בשמאל כל ימים שהיה שמעון הצדיק קיים היה נר מערבי דולק משמת שמעון הצדיק פעמים כבה פעמים דלק כל ימים שהיה שמעון הצדיק קיים היה לשון של זהורית מלבין משמת שמעון הצדיק פעמים מלבין פעמים מאדים כל ימים שהיה

13

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת כתובות פרק א

 מן הדין דכתיב [ויקרא כא יג] והוא אשה בבתוליה יקח עד שתהא בתולה משני צדדיה ודכוות' [בראשית כד טז] בתולה ואיש לא ידעה בתולה מכדרכה ואיש לא ידעה שלא כדרכה אמר רבי יצחק בן אלעזר אפילו בידיה לא תבע בה שנאמר [תהילים קכה ג] כי לא ינוח שבט הרשע על גורל הצדיקים מה עבד לה רבי חגיי עד שלא יחזור בו פתר לה בהערייה ולמה לית רב יוסף [דף ה עמוד א] פתר ליה בערייה אמר רבי מנא דהיא צריכה ליה רבי יוסי בעא הערייה בזכור מהו הערייה בבהמה מהו כד שמע רבי ירמיה הדא דרבי חגיי אמר לא על

14

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת סנהדרין פרק ו

 דמיתפיס חד מינכון. ולא עוד אלא למשה רבך לית מידמוך אלא תלתין או מ' יומין לא כן אלפן משה רבן [דברים יז ו] על פי שנים עדים שריתה טעי. באותה שעה צפה יהושע ברוח הקודש שהוא מחלק לישראל את הארץ בגורל הדא הוא דכתיב [יהושע יח י] וישלך להם יהושע גורל. אמור מעתה אנו מוציאין שם רע על הגורלות. ולא עוד אלא שאם נתקיימו עכשיו יהו כל ישראל אומרים בדיני נפשות נתקיימו כל שכן בדיני ממונות ואם בטלו עכשיו יהו כל ישראל אומרים בדיני נפשות בטלו כל שכן בדיני ממונות. באותה שעה התחיל יהושע מפייס לעכן. ומשבע ליה באלהי ישראל

15

ספרא אחרי מות פרשה ב פרק ב

 פרק ב(א) ולקח את שני השעירים מלמד שהם מעכבים זה את זה, לפני ה' פתח אהל מועד, מעמידו בשערי ניקנור אחוריהם למזרח ופניו למערב.(ב) ונתן אהרן על שני השעירים גורלות של כל דבר, יכול שנים על זה ושנים על זה תלמוד לומר גורל אחד לה' וגורל אחד לעזאזל, יכול של שם ושל עזאזל על זה ושל שם ושל עזאזל על זה תלמוד לומר גורל אחד לה' וגורל אחד לעזאזל אין כאן לעזאזל אלא אחד.(ג) אם כן למה נאמר גורלות שיהיו שוים שלא יעשה אחד גורל גדול ואחד קטן אחד של כסף ואחד של זהב אחד של שייש

16

ספרי דברים פרשת ראה פיסקא נג

 עליך עיני כיון שראה שלא היה בו דעה אחז את ידו והניחה על מנה יפה וכן הוא אומר +שם /תהלים/ טז ה+ ה' מנת חלקי וכוסי אתה תומיך גורלי יש לך אדם שניתן לו חלקו ואינו שמח בחלקו אבל ישראל מודים מפויסים שאין חלק יפה כחלקם ולא נחלה כנחלתם ולא גורל כגורלם והם מודים ומשבחים על כך וכן הוא אומר +שם /תהלים/ טז ו - ז+ חבלים נפלו לי בנעימים וגו' אברך את ה' אשר יעצני סליק פיסקא

17

ספרי דברים פרשת האזינו פיסקא שיב

 אנו יודעים אם הקדוש ברוך הוא בחר לו ישראל לסגולתו ואם ישראל בחרו בהקדוש ברוך הוא תלמוד לומר +דברים יד ב+ ובך בחר ה' אלהיך להיות לו לעם סגולה ומנין שאף יעקב בחר בו ביה שנאמר +ירמיה י טז+ לא כאלה חלק יעקב. יעקב חבל נחלתו, אין חבל אלא גורל שנאמר +תהלים טז ו+ חבלים נפלו לי בנעימים ואומר +יהושע יז ה+ ויפלו חבלי מנשה עשרה [ואומר] +שם /יהושע/ יט ט+ מחבל בני יהודה נחלת בני שמעון דבר אחר מה חבל זה משולש כך היה יעקב שלישי לאבות וקבל שכר כולם כשנולד אברהם מהו אומר +משלי יז יז+ ואח לצרה

18

מדרש תנאים לדברים פרק לב

 ד יט) ופן תשא עי' השמ' אשר חלק ה' אלה' לכל העמ' מה אמ' ישראל להקב"ה מכל אותן אלהות לא בחרנו אלא לך חלקי ה' אמרה נפשי (איכה ג כד) ואף הקב"ה אמ' להן אין חלקי אלא ישראל לכך נאמ' כי חלק ה' עמו: יעקב חבל נח' אין חבל אלא גורל שנ' (תה' טז ו) חבלים נפלו לי בנעימים ואו' (יהושע יט ט) מחבל בני יהודה נחלת בני שמעון ואומ' (שם יז ה) ויפלו חבלי מנשה עשרה: ד"א יעקב חבל נח' מה חבל זו משולש כך היה יעקב שלישי לאבות וקיבל שכר כולם כשעמד אבינו אברהם מה נאמ' בו (משלי

19

בראשית רבה (וילנא) פרשת וישב פרשה פז

 אבא אמר אין לו נייחא בצד חבורה של צדיקים אלא בצד חבורה של רשעים למה למען לא ישלחו וגו', ר' יצחק אמר אין לו הנחה בצד חבורה של רשעים אלא בצד חבורה של צדיקים למה למען לא ישלחו וגו', ד"א כי לא ינוח שבט הרשע, זו אשתו של פוטיפר, על גורל הצדיקים, זה יוסף.ג ותשא אשת אדוניו, (איוב לד) לכן אנשי לבב שמעו לי, מה היא אומנתו של הקב"ה כי פועל אדם ישלם לו, ר' מאיר ור' יהודה ור' שמעון, ותשא אשת אדוניו את עיניה, מה כתיב למעלה מן הענין ויהי יוסף יפה תואר ויפה מראה, לגבור שהיה עומד

20

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת חיי שרה פרשה ס

 אמר ריש לקיש לפי שבנות גוים משמרות עצמן ממקום עידותן ומפקירות עצמן ממקום אחר אבל זו בתולה ממקום בתולים ואיש לא ידעה ממקום אחר, אמר ר' יוחנן ממשמע שנ' בתולה אין אנו יודעין ואיש לא ידעה, אלא אפילו אדם לא תבע בה על שם כי לא ינוח שבט הרשע על גורל הצדיקים (תהלים קכה ג).ותרד העינה ותמלא כל הנשים יורדות וממלאות מן העין וזו כיון שראו אותה מים מיד עלו, אמר לו הקב"ה את סימנת סימן לבנייך, מה את כיון שראו אותך מים מיד עלו אף בנייך כיון שהבאר רואה אותם מיד תהא עולה הה"ד אז ישיר ישראל את

1234567891011121314151617181920