גורל

גורל מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 1491 מקורות עבור גורל. להלן תוצאות 171 - 180

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


171

אור החיים דברים פרשת כי תבוא פרק כו

 י"ב) ויבא הלך וגו', (סוכה נ"ב ב) במתי מעט פירוש בכחות מועטים, ואח"כ מתרבים כוחותיו על ידי האדם עצמו והוא אומרו ויהי שם לגוי גדול עצום, ורב בסוד (תהלים כ"ה) וסלחת לעוני כי רב הוא, ופירוש הרב האר"י ז"ל שחוזר אל המפתה כי רב הוא, והראיה שצוה ה' ביום הכיפורים גורל א' לה' וגורל א' לעזאזל:ואומרו וירעו אותנו המצרים וגו'. פירוש שבאמצעות יסודות האדם גרמו גם לנפש להרשיע כמותם, והוא אומרו וירעו אותנו פירוש עשו אותנו רעים כמותם כי המזג כשיסריח ימשוך אליו רצון הנפש, ואומרו ויענונו זה אפיסת כח הלוחם כנגד היצה"ר, צא ולמד ממעשה רב עמרם חסידא

172

אלשיך הקדמה

 היופי מלא דופי כלו גרש יגרש. כאמה נכריה בלתי ראויה. ודבק באש דתו של יפיפיה שר התורה אשר שם משה:משה מת אינו אמת חותמו הוא. שמו כשם רבו כמות זה אינו חסר מפאת מזרח שמש. צדקתו עומדת לעד בכלל דבריו. כן מות זה בבחינה מנת חלקו וגורלו. גורל עולה בימינו נאדרי בכח. קנין סודר בקסת הסופר אשר במתניו אני אמרתי כל אדם כמו חי כמו גרון ישערנו. יוליך את הקול מדבר מתוך העת לעשות שלא תשתכח תורה שבעל פה ניתנה ליכתב. עד יזועו שומרי הבית. כי כאשר הלשון קולמוס הלב הן שליח עושה שליח. ובמקום שאין איש, יש להשתדל

173

אלשיך בראשית פרשת וירא פרק כ

 ובנקיון כפי עשיתי זאת:(ו) והשיב לו הוא יתברך היעלה על רוחך שנעלם ממני תם לבבך שבמחשבה, גם אנכי ידעתי כי בתם לבבך עשית זאת ועל כן ואחשוך גם אנכי אותך. ומה שאמרתי שחשכתיך מן החטא לא מלשכב עמה כי זה בשבילה עשיתי, כי לא ינוח שבט הרשע על גורל הצדיקים, אך הוא מחטו לי שהוא שאם היית בועל היית חוטא לי ולבעלה. אך אני חשכתיך גם מחטוא לי לבדי שהוא כי על כן לא נתתיך לנגוע אליה אפילו מציאות נגוע אליה, שהוא חטא לי לבדי מהרהור רע וזרע לבטלה. וזה אפשר רמז באומרו מחטו בוא"ו ולא באל"ף, והוא כי

174

אלשיך ויקרא פרשת אחרי מות פרק טז

 בימי החרבן, כמו שאמרו בגמרא (ברכות נה א):ומאת עדת בני ישראל יקח שני שעירי עזים לחטאת ואיל אחד לעלה. והקריב אהרן את פר החטאת אשר לו וכפר בעדו ובעד ביתו. ולקח את שני השעירם והעמיד אתם לפני ה' פתח אהל מועד. ונתן אהרן על שני השעירם גרלות גורל אחד לה' וגורל אחד לעזאזל. והקריב אהרן את השעיר אשר עלה עליו הגורל לה' ועשהו חטאת. והשעיר אשר עלה עליו הגורל לעזאזל יעמד חי לפני ה' לכפר עליו לשלח אתו לעזאזל המדברה (ה - י):הנה מבלי הכניס עצמנו בצפוני סודות, ראוי לשים לב בצד מה מה ענין השתי שעירים הללו. ושישים

175

אלשיך דברים פרשת עקב פרק ט

 כו) והנה מנוסח התפלה תשכילו זאת, כי הלא ואתפלל ואומר אל תשחת עמך ונחלתך, לומר, לו שיחת את הערב רב שאינן לא עמך ולא נחלתך החרשתי, אך אלה עמך ונחלתך. עמך, שהם בני האבות. ונחלתך, כי הם אשר לקחת לך לנחלה מאז חילקת האומות לשבעים שרים מדור הפלגה והטלת גורל על ישראל ונפלו בגורלך לנחלה. כמאמרם ז"ל (פרקי דרבי אליעזר פרק כד) על פסוק (תהלים טז ו) חבלים נפלו לי בנעימים אף נחלת שפרה עלי. וקראם נחלה על כי לעולם הם לו יתברך שלא יחליפם באומה אחרת. והראיה כי לעם שלך בחרת את אלה ליקרא עמך, כי הנה הם אשר

176

אלשיך דברים פרשת ראה - שופטים פרק טז

 אשר אני נותן לך לשבטיך, כי החלק משעריך הנזכר אשר אני נותן לך הוא אשר היה לשבטיך בעת פועל הגורל אשר היה משולל הטיה. ולמה עשה ה' ככה ולא צוה תנו חלק פלוני לפלוני וחלק פלוני לפלוני, אך אין זה כי אם להורות כי הנעשה למטה בצדק בלי הטיה מעין גורל המשולל הטיה יצא למטה לאיש מה שהוא לו למעלה כאשר היה יוצא בגורל מאמר אלעזר מפי ה'. וזהו אשר כו' לשבטיך כלומר שעל כן ראוי תמנה דיינים ישיתו לב אל דין האמת, באופן ישפטו לך ולא שישפטו את ה' אם דן שלא כדין חלילה כי אם שישפטו את העם,

177

אלשיך דברים פרשת האזינו פרק לב

 להם להיות רודפים אחרי ה' ולא הוא יתברך אחריהם ולהזניחם, כי החלק חושק את הכל ולא יתהפך, עם כל זה גדל חסדו כי לא יעזוב חלק מאיכותו עדי אובד, וזהו כי חלק ה' עמו:ושמא תאמר אם כך הוא שישראל חלק אלוה ממעל הוא, למה הוצרך להטיל גורל הוא יתברך לראות באיזה מקום יהיה גורלו, אם לה' אם לשרים, היתכן כי חלק אלוה ממעל יפול בגורל חצונים. לזה אמר יעקב חבל נחלתו, והוא כי לא יקראו יעקב רק הבלתי כשרים כנודע. וזהו אומרו יעקב כו' לומר שהוא נקרא יעקב שהוא בזמן היותם בלתי כשרים, שאז נקראים בשם יעקב, אז

178

אלשיך שמואל א פרק ט

 די יאמר ויצאו הוא ושמואל. ב. ועוד אומרו החוצה, ולא אמר הגגה, כאומרו ויקרא שמואל אל שאול הגגה. ג. וגם מלת לאמר היא מיותרת ומשוללת הבנה שלא יצדק עם אומרו קומה:אך אחשוב כי למען ידעו כל איש ישראל כי מאתו יתברך היתה הממלכה לשאול, היה רצון שמואל להטיל גורל על המלוכה, כאשר עשה אחרי כן נגד כל ישראל במצפה (לקמן כ - כב). על כן לא רצה מעתה למושחו כי אם בסתר, בל יראה כי נפשו אותה ויעש מלבו ויקרא עליו ערער, על כן לא רצה ימצא במשיחתו אף גם נערו. על כן ויקרא שמואל אל שאול הגגה לאמר, לבל

179

אלשיך שמואל א פרק יד

 על אילפא שלא שמע. לכן אמרו עשה כטוב בעיניך, ולא תטיל על כל שבט ושבט. ולכבוד שבט בנימין לא הטיל בינו לבדו כנגד שאול ויהונתן, כי אם כלל אותו עם כל שאר ישראל:(מא) ויאמר וגו' הבה תמים כמדובר, וילכד יונתן ושאול. ולפי האמת והעם יצאו כבר מבלי גורל, כי אשר חש הוא על היותו לבדו הרואה כי עליו ועל בנו נוגע הדבר, כך היה האמת:(מב - מד) ויאמר שאול כה יעשה אלקים כו'. ראוי לשים לב. א. מהו כפל המות הזה לומר מות תמות. ב. ועוד, מה זו תמיהת העם (פסוק מה) היונתן ימות אשר עשה הישועה כו', האם

180

אלשיך ישעיהו פרק יז

 כי כן דרכו יתברך לעשות עם כל שונאי ישראל, בשוב ישראל עדיו, כי הנה זה שאמרתי לעת ערב, והנה בלהה בטרם בקר איננו, הוא חלק שוסינו, כי כן עשה לסנחריב בימי חזקיהו, כי לעת ערב היתה בלהה, ובטרם בקר איננו סנחריב וחילו, וכן היה לבלשאצר, כי ביה בליליא קטיל, וגם גורל לבוזזנו הוא המן, כי לעת ערב שחזרה הזמינתו המן למשתה השני היתה בלהה בישראל, באומרם כי שלום בין אסתר והמן, ובטרם בקר היה, הוא הגורל אשר הטיל על ישראל ואיננו, כי מהלילה קצף המלך עליו ויצוהו על מרדכי להרכיבו ברחוב העיר, ולקרא לפניו ככה וכו', אלא שביום ההוא נגמר

1234567891011121314151617181920