גורל

גורל מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 1491 מקורות עבור גורל. להלן תוצאות 91 - 100

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


91

שאילתות דרב אחאי פרשת מסעי שאילתא קלט

 מתנה בעין יפה הוא נותן נעל גדר ופרץ כל שהוא למאי חזי כדשמואל דאמר שמואל גדר גדר והשלימו לעשרה פרץ פרצה כדי שיכנס ויצא בה הרי זו חזקה גדר דמעיקרא סלקין ליה ברווחא והשתא סלקין לה בדוחקא פרץ פירצה דמעיקרא עיילין ליה בדוחקא והשתא עיילין ליה ברווחא והיכא דפלגין בגורלות גורל קני להו ולא מצי הדרי בהו דתניא ר' יוסה אומ' אחים שחלקו בגורל כיון שנפל גורל לאחד מהן קנו כולם מאי טעמא אמר ר' אלעזר כתחלתה של ארץ ישראל מה תחלתה של ארץ ישראל בגורל אף כאן נמי בגורל אמר רבא אי מה להלן אורים ותומים אף כאן אורים

92

תשובות הגאונים - גאוני מזרח ומערב סימן קלד

 המרחץ ולא את בית הבד עד שיהא בה כדי לזה וכדי לזה כל אחד ואחד כהלכת' הרי יש לו כשיעור ואין עליו הפסד גדול ואם יש הפסד גזרת מלך היא ומקום שאין לקטן הפשוט בו כשיעור אין עליו לקבל בו פחות שיש בו הפסד אלא מעמידין ג' חלקים שוים ומטילין גורל ואיזה שנופל לקטן לוקחו ובמקומות שהן משונין זה מזה ויש לפשוט בחלקו כשיער מכל א' וא' ואין כופין על מדת סדום ואין לו ליקח במקום אחד דאמרי חדא אהאי נגרא וחדא אהאי נגרא אמר רבה כגון זה כופין על מדת סדום אמר ר' יוסף זמנין דהאי מדויל והאי לא

93

תשובות הגאונים - הרכבי סימן לח

 חולקין את החצר וג'. כל דבר ודבר כה[יל]כתו הרי יש לו כשיעור ואין עליו הפסד גדול. ואם [יש] הפסד גזרת [מלך] היא. ומקום שאין לקטן הפשוט בו כ[שי]עור אין עליו לקבל בו פחות שיש בו הפסד. אלא מעמידין שלשה חל[קים] שוין ומטילין גורל ואי זה שנופל לקטן לוקחו. ובמקומות שהן משונין זה מזה ויש לפשוט בחלקו כשיעור מכל אחד ואחד. אין כופין על מידת סדום ואין [שף ט"ו] לו ליקח במקום אחד. דאמרינן חדא אהאיי וחדא אהאיי נגרא וכול'. וכתוב בסוף שאלה זו. ויפרש לנו אדוננו גאון בשאלה הראשונה הקרקעות שירשו מאמם. מפני שלא באו

94

תשובות הגאונים - הרכבי סימן שמג

 דבוררין לו אבל עם בני דודו לא. ילמד' אדונ'. הכין חזינא דאית להון להנך תרי אחי שהן רוצין שיהיו חלקיהון משותפין למשקל מנאתהון בחדא דוכתא. וההוא דקאמ' לא מחייבנא דאיטרח ואיפליג תרין זימני איפשר דלא צריך למיטרח תרין [זי]מני. והיכי דאמי דפלגין לה לארעא ארבעי מינאתא שוות ויפילו גורל על שני הרוחות וההיא [דף קסט] דסלקא לשני האחין הרוצין בשותפות הרי היא להון ומפילין גורלות אלתר כשהן יושבין על שני החלקים שהן החצי האחד דלא צריך למיטרח פעם שנייה ודקאמ' לא בעינא לאישתתופי בהדי אחרינא ואפילו חד ריגעא הרי שני החלקים חלוקין ומוכנין לגורל וידוע שאחד מהן הוא שלו

95

רש"י בראשית פרשת ויחי פרק מח

 ג לא יהיו במנין בני אלא בתוך שבטי אפרים ומנשה יהיו נכללים, ולא יהא להם שם בשבטים לענין הנחלה, ואף על פי שנתחלקה הארץ למנין גלגלותם כדכתיב (במדבר כו נד) לרב תרבו נחלתו, וכל איש ואיש נטל בשוה חוץ מן הבכורות, מכל מקום לא נקראוד שבטים אלא אלו [להטיל גורל הארץ למנין שמות השבטים, ונשיא לכל שבט ושבט. ודגלים לזה ולזה]:(ז) ואני בבאי מפדן וגו' - ואף על פי שאני מטריח עליך להוליכני להקבר בארץ כנען, ולא כך עשיתי לאמך, שהרי סמוך לבית לחם מתה:כברת ארץ - מדת ארץ, והם אלפים אמה כמדת תחום שבת, כדברי רבי משה הדרשן.

96

רש"י ויקרא פרשת אחרי מות פרק טז

 ו) את פר החטאת אשר לו - האמור למעלה. ולמדך כאן שמשלו הוא בא,ל ולא משל צבור:וכפר בעדו ובעד ביתו - מתודה עליו עונותיומ ועונות ביתו:(ח) ונתן אהרן על שני השעירים גרלות - מעמיד אחד לימין ואחד לשמאל,נ ונותן שתי ידיו בקלפי ונוטל גורל בימין וחברו בשמאל, ונותן עליהם, את שכתוב בו לשם הוא לשם, ואת שכתוב בו לעזאזל משתלח לעזאזל:עזאזל - הוא הר עז וקשה, צוק גבוה,ס שנאמר (פסוק כב) ארץ גזרה, חתוכה:(ט) ועשהו חטאת - כשמניח הגורל עליו קורא לו שםע ואומר לה' חטאת:(י) יעמד חי - כמו יועמד חי על ידי אחרים, ותרגומו

97

רש"י במדבר פרשת בהעלותך פרק יא

 כה) ולא יספו - לא נתנבאו אלא אותו היום לבדו, כך מפורש בספרי, ואונקלוס תרגם ולא פסקין, שלא פסקה נבואה מהם:(כו) וישארו שני אנשים - מאותן שנבחרו. אמרו אין אנו כדאין לגדולה זו:והמה בכתבים - במבוררים שבהם לסנהדרין, ונכתבו כולם נקובים בשמות, וע"י גורל, לפי שהחשבון עולה לי"ב שבטים, ששה ששה לכל שבט ושבט חוץ משני שבטים שאין מגיע אליהם אלא חמשה חמשה. אמר משה, אין שבט שומע לי לפחות משבטו זקן אחד. מה עשה, נטל שבעים ושנים פתקין וכתב על שבעים זקן, ועל שניםק חלק וברר מכל שבט ושבט ששה, והיו שבעים ושנים. אמר להם טלו פתקיכם מתוך קלפי,

98

רש"י במדבר פרשת פינחס פרק כו

 אלו שש מאות אלף ואלף, ואם היה לאחד מהם ששה בנים, לא נטלו אלא חלק אביהם לבדו:(נד) לרב תרבה נחלתו - לשבט שהיה מרובה באוכלוסין נתנו חלק רב,ב ואף על פי שלא היו החלקים שוים, שהרי הכל לפי רבוי השבט חלקו החלקים, לא עשו אלא ע"י גורל, והגורל היה על פי רוח הקודש, כמו שמפורש בבבא בתרא (קכב א) אלעזר הכהן היה מלובש באורים ותומים, ואומר ברוח הקדש אם שבט פלוני עולה, תחום פלוני עולה עמו. והשבטים היו כתובים בי"ב פתקין, וי"ב גבולים בי"ב פתקין, ובללום בקלפי והנשיא מכניס ידו לתוכה ונוטל שני פתקין, עולה בידו פתק של שם

99

רש"י דברים פרשת נצבים פרק ל

 חטאתם תקבלו פורענות על אחת כמה וכמה:ובחרת בחיים - אני מורה לכם שתבחרו בחלק החיים, כאדם האומר לחבירו בחר לך חלק יפה בנחלתי ומעמידו על חלק היפה ואומר לו את זה ברור לך, ועל זה נאמר (תהלים טז, ה) ה' מנת חלקי וכוסי אתה תומיך גורלי, הנחת ידי על גורל הטוב לומר את זה קח לך:

100

רש"י יהושע פרק ז

 יהיה באותו וכל אשר לו ולמטה פירש:(טז) ויקרב את ישראל - לפני החשן מקום שהשבטים כתובים ומסר לו הקדוש ב"ה סימן שהשבט שחטא אבנו כהה וכהתה אבנו של יהודה:(יז) ויקרב את משפחת יהודה - לגורל אחד קרב ראשי המשפחו' אדם אחד מכל המשפחה והטילו גורל על מי יפול ואח"כ על כל בתי אבות של אותה משפחה ובא אדם א' מכל בית אב לגורל ואח"כ באו כל אנשי אותה הבית:(יט) שים נא כבוד - התחיל להוציא לעז על הגורל אמר לו בגורל אתה בא עלי אתה ואלעזר הכהן גדולי הדור אתם הטל הגורל על שניכם ויפול על האחד אמר לו שים

1234567891011121314151617181920