גור אריה הלכות חובל ומזיק פרק ג

גור אריה הלכות חובל ומזיק פרק ג

  


הלכה ג
[ג] המבייש את הישן וכו' ואם מת בתוך שנתו. עיין מה שכתבתי בחי' לב"ק דף פ"ו ע"ב בס"ד וק"ל: