גור אריה הלכות זכיה ומתנה פרק ג

גור אריה הלכות זכיה ומתנה פרק ג

  

הלכה ו
[ו] כל הנותן מתנה וכו'. כתב המל"מ וז"ל מתוך תשובת הרא"ש וכו' עיין עליו טפי הו"ל להביא מדברי הר"מ לעיל הל' מכירה פי"א ה"י עי"ש ואפשר שלזה כוין המגיה ז"ל שבסוף דברי הרב כתב עיין פי"א וכו' אך נראה שלא כוין לזה.
עוד כתב אך ראיתי לתוס' וכו' ויש ללמוד מדבריהם וכו' עיין עליו. כעת אגב ריהטאי לפי קוצר דעתי לא דמיא לנדון התוס' דהתם הרי באיסורא דאשת איש קיימא לגבי אותו פלוני דהכי אתני בהדה דאכתי אגידא ביה (דעל כרחין לומר כן דא"כ מאי מקשו התוס' מההיא דתוספתא דשלא תינשאי לאבא וכו' שאני ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.