גור אריה הלכות גניבה פרק ט

גור אריה הלכות גניבה פרק ט

  


הלכה ז
[ז] ורשות ביד כל אדם להורגו בין בחול בין בשבת. עיין מה שנסתפק המל"מ ז"ל בפ' כ"ד מהל' שבת. ויש להקשות אמאי לא פשיט לה מדברי רבינו הללו דכל אדם הרשות בידו להורגו להציל הנרדף ולהרוג הרודף אפי' בשבת ועיין מה שכתבתי בעוניי בס"ד בחי' לסנהדרין דף ע"ב ע"ב ובמקומות שרמזתי שם ולהרב מחזיק ברכה ז"ל או"ח סי' של"ט וק"ל: