גור אריה הלכות גזלה ואבדה פרק יא

גור אריה הלכות גזלה ואבדה פרק יא

  


הלכה ז
[ז] היה רוב העיר גוים וכו' ואפי' בא ישראל וכו' שהרי נתיאש ממנה וכו'. עיין בכללי הש"ס [בכללי האל"ף סי' ד'] מה שליקטתי מה שהקשה מזה להרב גינת ורדים ז"ל בקונטרס גן המלך סי' מ"ז ועיין ג"כ בחיבורי לב"ק ריש פרק המניח שהרב הנזכר נעלם ממנו טעמו של דבר וק"ק מה שהקשה וגם תירוצו ז"ל אינו נכון כמ"ש בס"ד וק"ל:

הלכה יט
[יט] ראה את האבידה וכו'. כתב הרב המגיד פירוש אלא עסוק בכבודי להביא לי גוזלות עכ"ל כן צ"ל: