גור אריה הלכות גזלה ואבדה פרק ג

גור אריה הלכות גזלה ואבדה פרק ג

  


הלכה ט
[ט] הדר בחצר חבירו וכו'. הקשה הלח"מ דהא בגמ' פירשו הטעם דושאיה יוכת וכו' עיי"ש ועיין להרא"ש שמתרץ זה דלרבותא נקט כן עיין עליו וק"ל: