גור אריה הלכות בכורות פרק ד

גור אריה הלכות בכורות פרק ד

  

הלכה א
[א] בהמת השותפין וכו'. מצאתי דיסקא אחד מהרב אברהם הכהן הי"ו מו"צ בק"ק אלמעאכר יע"א וזה תורף דבריו המל"מ ז"ל הקשה על רבינו הטור ז"ל מסוגיית חולין והצריכו עיון עיין עליו. ולענ"ד לק"מ דפשוט דרבינו שמשון ז"ל פסק כרב ששת כמ"ש התוס' דעירובין דף ל"ב וסוגייא דחולין על כרחך כרב נחמן דאיהו גופיה משני הכי ולשיטתיה לזיל והגם דר"י פי' ההיא סוגייא לרב ששת נמי רבינו שמשון ס"ל דלר' שמעון דאית ליה חזקת שליח עושה וכו' ס"ל דהתם חזקתו תרום דקי"ל כר"ש באיסורי ודבר איסור איכא הכא דאוכל טבל המשלח עכ" ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.