גור אריה הלכות איסורי מזבח פרק ד

גור אריה הלכות איסורי מזבח פרק ד

  


הלכה יג
[יג] שאמר לה הבעלי וכו'. עיין במל"מ ז"ל מה שהקשה למהרימ"ט ז"ל מדברי הרא"ש ז"ל ובחי' לב"ק דף צ"ט הקשיתי כן משם עט"ר אבי מורי ורבי הי"ו יציץ נזרו ועיין להרב בני יעקב ז"ל שו"ת סי' ב' ואנכי בעניותי שם הארכתי לתרץ דברי מהרימ"ט ז"ל וצידדתי בדברי הרב בני יעקב ז"ל קחנו משם בס"ד וק"ל: