בתי כהונה הלכות גזלה ואבדה פרק א

בתי כהונה הלכות גזלה ואבדה פרק א

  

הלכה ט
[ט] נשאלתי מאת הרב המובהק חסידא קדישא כמוה"ר יהודה הכהן נ"ר וז"ל שאהבה נפשי תן לבך ועיניך לנכח אשר אנכי שואל מ"ש הרב המגיד ז"ל על דברי הרמב"ם ז"ל שכתב בראשון דהל' גזלה ואבדה וז"ל החומד עבדו וכו' של חברו וכו' אע"פ שנתן לו דמים רבים הרי זה עובר בלא תעשה וכו'. וכתב הרב המגיד וכתב עליו הר"א וכו' ולא כן דעת הרב אלא מקחו קיים אע"פ שעבר ואע"ג דאמר רבא וכו' הרי הוא כעין גוזל צמר ועשה ממנו בגד וכו' דקנה הדבר בשנוי וכו' אף כאן קנה בדמים עכ"ל וקשה טובא דהתם בתמורה פריך עליה דרבא. דאמר כל ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.