ברכי יוסף יורה דעה סימן רפב

ברכי יוסף יורה דעה סימן רפב

  

א. דין ב. הגהה. ויש מחמירין וכו'. הרב ש"ך (ס"ק ג) כתב השומע וכו' כן הוא בכל הספרים אבל אין נוהגין כן. וכ"כ הב"י שנהגו שלא לעמוד מפניהם וכו'. עש"ב. וראיתי לה' מהר"א הלוי בספר גן המלך סימן קט"ו, שכתב וראיתי לפרש דברים מפורשין, לפי שראיתי דאשתבוש בהו כהני הרב ש"ך והלבוש. וכך פירושן של דברים, שבב"י הביא דברי הרשב"א (ח"א סי' קמד) לעמוד מפני החומשים, והב"י דחה דבריו וכו', לכך הביא מור"ם דינו של הרמב"ם (הל' ס"ת פ"ז הי"ד) ואחר כך כתב סברת הרשב"א בלשון יש מחמירין, ואחר זה כתב מור"ם דינו של ה"ר מנוח ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.