בראשית

בראשית מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 25549 מקורות עבור בראשית. להלן תוצאות 81 - 90

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


81

תוספתא מסכת חולין (צוקרמאנדל) פרק י

 ונוהג בכלאיים ובכוי ר' אלעזר אומר כלאיים מן הרחל ומן הגדי נוהגין בו מן הכוי אין נוהגין בו: הלכה בכהן וגוי שנתנו בהמתן לישראל פטור מראשית הגז זה חומר בלחיים ובקיבה מראשית הגז: הלכה גכל הקדשים שקדם מומן קבוע להקדישן וניפדו חייב בראשית הגז אבל אם קדם הקדישן את מומן או מום עובר להקדשן לאחר מכן נולד בהן מום קבוע ניפדו פטורין מראשית הגז: הלכה דהגוזז עיזיו פטור מראשית הגז השוטף רחליו חייב בראשית הגז הלוקח מבעל הבית חייב ור' אלעיי פוטר השותפין חייבין ר' עקיבא פוטר ר' אלעיי אומר אין ראשית אלא שיש אחריה אחרית גז

82

תוספתא מסכת מגילה (ליברמן) פרק ג

 אין כבוד שיקרא ויתרגם ויעבר לפני התיבה וישא את כפיו התולה מזוזתו בתוך פתחו סכנה ואין בה מצוה נתנה במקל ותלאה אחר הדלת סכנה ואין בה מצוה של בית מולבז היו עושין כן בפונדקאות הלכה לאיש נקראין ומיתרגמין נקראין ולא מיתרגמין לא נקראין ולא מיתרגמין מעשה בראשית נקרא ומיתרגם מעשה לוט ושתי בנותיו נקרא ומיתרגם מעשה יהודה ותמר נקרא ומיתרגם מעשה עגל הראשון נקרא ומיתרגם הקללות שבתורה נקראין ומיתרגמין לא יהא אחד מתחיל ואחד גומר אלא המתחיל הוא גומר את כולן אזהרות ועונשין שבתורה נקראין ומיתרגמין הלכה לבמעשה אמנון ותמר נקרא ומיתרגם מעשה אבשלום בפילגשי אביו נקרא ומיתרגם

83

תוספתא מסכת מעשרות (ליברמן) פרק ג

 זו שום בעל בכי כל שאין לו אלא דור אחד מקיף את העמוד אי זהו בצל של רכפה כל שאין עוקצן מעוך לתוכו רבן שמעון בן גמליאל או' כל שאין לו [אלא] קליפה אחת אלו הן גריסין הקלקין אלגוסין המרובעין רבן שמעון בן גמליאל או' אין לך מרובע מששת ימי בראשית אלו הן עדשין מצריים אילו שגלגליהן חדין רבן שמעון בן גמליאל או' כל שאין בו צרור ר' מאיר או' אף הקלקס שעקסיהן קטנים והלקטיהן מרובין הלכה טזר' יוסה [אף] הקנטין של מטה מהן כגון אילו שהוצרכו חכמים ליתן בהן סימן לפי שאין כיוצא בהן בארץ ישראל אבל האלרסין

84

תוספתא מסכת סוטה (ליברמן) פרק טו

 תוספתא מסכת סוטה (ליברמן) פרק טו הלכה אמשחרב בית המקדש בטל שמיר ונופת צופים אמ' ר' יודה מה טיבו של שמיר זה בריה היתה מששת ימי בראשית כשנותנין [אותו] על גבי אבנים ועל גבי קורות מתפתחות לפניו כלוחי פינקס ולא עוד אלא כשנותנין אותו על גבי ברזל הוא בוקע ויורד מלפניו ואין כל דבר יכול לעמוד בו כיצד עושין (אמ') לו כורכין אותו במוכין של צמר ונותנין אותו לתוך טנא של עופרת מלא סובין של שעורין ובו בנה שלמה את בית המקדש שנ' ומקבות והגרזן וכל כלי ברזל וגו' דברי ר' יהודה ר' נחמיה או' מגוררות במגרה היו מבחוץ

85

תוספתא מסכת סוכה (ליברמן) פרק ג

 חיה אשר ישרוץ אל כל אשר יבא שם נחלים יחיה והיה הדגה רבה מאד כי באו שמה המים האלה וירפאו וחי כל אשר יבוא שמה הנחל הלכה יואומ' והיה ועמדו עליו דוגים וגו' ביצותיו וגבאיו וגו' ואו' ועל הנחל יעלה על שפתו וגו' מלמד שכל מימי בראשית עתידין להיות יוצאין כמפי הפך הזה הלכה יאוכך היתה הבאר שהיתה עם ישראל במדבר דומה לסלע מלא כברה מפכפכת ועולה כמפי הפך הזה עולה עמהן להרים ויורדת עמהן לגאיות מקום שישראל שורין היא שורה כנגדן מקום גבוה כנגד פתחו של אהל מועד נשיאי ישראל באין וסובבין אותה במקלותיהן ואומ' עליה את

86

תוספתא מסכת סנהדרין (צוקרמאנדל) פרק ח

 פנים דעת וקול מראה פנים ודעת מפני החמסנין והגזלנין וקול מפני הערוה: הלכה זאדם נברא באחרונה ולמה נברא באחרונה שלא יהו המינין אומרין שותף היה עמו במעשהו: הלכה חדבר אחר למה נברא באחרונה שלא תזוח דעתו עליו אומ' לו יתוש קדמך במעשה בראשית דבר אחר כדי שיכנס למצוה מיד: הלכה טדבר אחר כדי שיכנס לסעודה מיד מושלו משל למה הדבר דומה למלך שבנה פלטירין וחינכה והתקין סעודה ואחר כך זימן האורחים וכן הוא או' חכמות נשים בנתה ביתה חכמ' נש' בנ' ביתה זה מלך מלכי המלכים ברוך הוא שברא עולמו בשבעה בחכמה חצבה עמודיה שבעה אילו שבעת

87

תוספתא מסכת עדויות (צוקרמאנדל) פרק א

 לבית דוד יאשיהו שמו ועדיין מנשה לא בא לעולם אמרו לו וכי נאמר הנה בן נולד לבית דוד מחזקיה והלא לא נאמ' אלא הנה בן נולד לבית דוד בין מחזקיה ובין מבית כל דוד: הלכה טזחמש רחלים גוזזות מנה מנה ופרס שהן שבעים וחמש סלעים חייבות בראשית הגז דברי ר' דוסא וחכמ' אומ' חמש רחילות גוזזות כל שהן ר' נתן אומ' ר' דוסא אומ' כביצה אוכלין כמוה וכקליפתה וחכמ' אומ' חוץ מקליפתה: הלכה יזהאשה שאמרה נשביתי וטהורה אני הרי זו אוכלת אם יש עדים שנשבית והיא אומ' טהורה אני אינה אוכלת: הלכה יחארבע ספיקות ר' יהושע מטמא

88

תוספתא מסכת פרה (צוקרמאנדל) פרק ט

 ממלא אדם חבית ממעיין זה וחבית ממעין זה ונותנן בשוקת אחד ומקדש: הלכה בוכן היה ר' יהודה אומר ממלא אדם צלוחית מחבית זו וצלוחית מחבית זו ונותן בשוקת אחת ומקדש וכן היה ר' יהודה אומר יורדת הצלמון אסורה מפני שכזבה בשעת פולמוס אמרו לו כל מימי בראשית כזבו בשעת פולמוס שילוח היה נמלה מהלכת בו אבל מעיין שהיה יוצא שנה זו מצד אחד ושנה זו מצד אחר או שהיה רבה מימות הגשמים ונתמעטו בימות החמה כשר: הלכה גהכל שוין בבאר שירד לתוכה שטף של גשמים שהוא צריך להמתין לכמות שהיו מעיין שיצא בתחלה צריך לבדק דברי ר' יהודה

89

תוספתא מסכת תענית (ליברמן) פרק א

 מציבין ברעב וכן הוא או' למה צמנו ולא ראית תדע מהו משיבן הן ביום צומכם וגו' הן לריב ומצה תצומו וגו' הכזה יהיה צום אבחרהו יום ענות אדם וגו' אלא אי זהו צום שאני רוצה בו פתח חרצובות רשע אם היה שרץ בידו של אחד אפי' טובל בשילוח ובכל מימי בראשית אינו טוהיר לעולם השליך שרץ מידו עלתה לו טבילה בארבעים סאה וכן הוא אומ' ומודה ועוזב ירוחם ואו' נשא לבבינו אל כפים וגו' הלכה טאו' לפניהן עשרים וארבע ברכות שמונה עשרה שבכל יום ושש היה מוסיף הלכה ישביעית סמכוס או' משפיל הרמים היא ברכת המינין היכן אומ'

90

תוספתא מסכת תענית (ליברמן) פרק ג

 כנגד עשרים וארבע משמרות כהונה ולויה שנ' צו את בני ישראל ואמרת אליהם את קרבני לחמי אי איפשר לומ' כל ישראל אלא מלמד ששלוחו של אדם כמותו הלכה גהגיע זמן המשמר כהניו ולויו עולין לירושלם וישראל שבאותו משמר שאין יכולין לעלות לירושלם מתכנסין לעריהן וקורין מעשה בראשית ובטלין מן המלאכה כל אותה שבת ר' שמעון בן לעזר או' כהנים ולוים וכלי שיר והעם מעכבין את העבודה הלכה דבאחד בניסן אין בו מנחה ונעילה משם שיש בו קרבן מוסף וקרבן עצים פרשה גדולה קורין אותה בשנים וקטנה ביחיד בשחרית ובמוסף דברי ר' מאיר וחכמים אומ' כל שיש בו קרבן

1234567891011121314151617181920