בראשית

בראשית מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 25549 מקורות עבור בראשית. להלן תוצאות 131 - 140

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


131

מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן נוסחא ב פרק מח

 ואחד בכל העולם. עשרה חלקים של שטות בעולם ט' בבבליים ואחד בכל העולם. עשרה חלקים של עונות בעולם ט' בלוד ואחד בכל העולם. עשרה חלקים של גבורה בעולם ט' ביהודה ואחד בכל העולם. עשרה חלקים של חכמה בעולם ט' בירושלים ואחד בכל העולם שנאמר ולך לך אל ארץ המוריה וגו' (בראשית כ"ב ב'). עשרה חלקים של חנופה בעולם ט' בירושלים ואחד בכל העולם שנאמר כי מאת (ה') נביאי ירושלים יצאה חנופה לכל הארץ (ירמיה כ"ג ט"ו). עשרה חלקים של תורה בעולם ט' בירושלים ואחד בכל העולם שנאמר כי מציון תצא תורה ודבר ה' מירושלים (ישעיה ב' ג'): יהודה בן תימא

132

מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן הוספה ב לנוסחא א פרק ב

 מאהל מועד כיצד אמרו מה אהרן אחי שנמשח בשמן המשחה ונתרבה בבגדים ונשתמש בהן בקדש אמ' לו הב"ה דבר אל אהרן אחיך וגו' אני שאני מזמן לכך עאכו"כ פרש מאהל מועד ודס' דע' לד' מק'. שיבר הלוחות כיצד אמרו בשעה שעלה למרום לקבל את הלוחות שהן כתובות ומונחות מששת ימי בראשית בענן שנ' והלוחות מע' אלהי' המה והמכ' מכ' אלהי' הו' חר' על הלוחות. אל תקרי חרות אלא חירות שאין לך בן חורין לעולם. אמרו מלאה"ש לפני הב"ה רבש"ע מה אנוש כי תזכרנו וגו' ותחסרהו וגו' תמשילהו וגו' צונה ואלפי וגו' צפור שמי' וגו'. אמרו מלאה"ש לפני הב"ה רבש"ע מה

133

מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן הוספה ב לנוסחא א פרק ד

 באותה שעה פתח עליו הב"ה ואמ' מי יקום לי עם מרעים ומי יתיצב לי עם פועלי און. ומלאכי השרת מספידין עליו ואמרין והחכמה מאין תמצא ואי זה מקום בינה ושמים היו בוכין עליו [ומספידין ואומרין אבד חסיד מן הארץ. והארץ היתה בוכה עליו ומספדת ואומ' וישר באדם אין] וכל סדרי בראשית היו בוכין עליו וצועקין [ואומרי' הצדיק אבד ואין איש שם על לב. וחמה ולבנה בוכין עליו ומספדין ואומ' וכסילים מתי תסכיל על הצדיק אנו בוכים]. ורוח הקדש היתה בוכה עליו ומספדת ואומרת ולא קם נביא וגו'. ויהושע משרתו מבקש משה רבו ולא מצאו והיה בוכה עליו ומספיד ואו' הושיעה

134

מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן הוספה ב לנוסחא א פרק ח

 ויקיר. אבל בגאולה האחרונה יהיו קרואין חביבין ויקירין דכתי' הבן יקיר לי אפרים: חביבין ישר' שניתן להם כלי שבו נברא העולם. ומה הוא כלי זה זו תורה שבה נברא העולם מנין שכך אמרה תורה יוי קנני ראשית דרכו. ראשית דרכו שבריאת עולם קנני קדם מפעליו מאז. קדם מפעלות בראשית. מעולם נסכתי מראש שלא היה העולם. מקדמי ארץ שלא יוסד ארץ עד שלא עשה ארץ בהכינו שמים. כך אמ' חכמי' ט' מאות ע"ד דורות שעלו במחשבה ולא נבא קודם העולם. קודם בריית העולם התורה גנוזה בגנזי החכמה, דכת' זכר לעולם בריתו: ר"ץ ל"ג ע"ד דורות שעלו במחשבה ולא נברא קודם העולם.

135

מסכתות קטנות מסכת סופרים פרק א

 שכינס שבעים ושנים זקנים, והושיבם בשבעים ושנים בתים, ולא גלה להם על מה כינסם, נכנס אחר כל אחד ואחד מהם, אמר להם, כתבו לי תורת משה רבכם, נתן המקום עצה בלב כל אחד ואחד, והסכימה דעתן לדעת אחת, וכתבו לו תורה בפני עצמה, ושלשה עשר דבר שינו בה, אלהים ברא בראשית, ויאמר אלהים אעשה אדם בצלם ובדמות, ויכל בששי וישבת בשביעי, זכר ונקוביו בראם, הבה ארדה ואבלה שם, ותצחק שרה בקרוביה לאמור, כי באפם הרגו שור וברצונם עקרו אבוס, ויקח משה את אשתו ואת בניו וירכיבם על נושאי אדם, ומושב בני ישראל אשר ישבו בארץ מצרים ובארץ כנען שלשים שנה

136

מסכתות קטנות מסכת סופרים פרק ה

 גבי הכתב, מותר למוחקו, שלא היתה כוונתו אלא לתקן. הלכה יהטועה את השיטה, אינו תולה מנגד השיטין, אלא נגד הטעות; גורר אחת וכותב שתים, שתים וכותב שלש, ובלבד שלא יגרור שלש. הלכה יאאין עושין שמע, הלל, מגילה לתינוקות, ר' יהודה מתיר מן בראשית עד המבול, מן ויקרא עד ויהי ביום השמיני, ושאר כל הספרים אסור, אם עתיד הוא להוסיף עליו הרי זה מותר. הלכה יבאילו שמות הנחלקין, בית אל, בית און, באר שבע, צפנת פענח, פוטי פרע, בן אוני, ידיד יה, הללו יה, וחרה אף, וחרה אפי, ר' יוסי אומר אין נחלקין. אבל הכל שוין שאין חולקין

137

מסכתות קטנות מסכת סופרים פרק יז

 הלכה הבפסח קורין בפרשת מועדות שבתורת כהנים; בעצרת שבעה שבועות; בראש השנה בחדש השביעי באחד לחדש; ביום הכיפורים אחרי מות; ביום טוב הראשון של חג קורין בפרשת מועדות שבתורה כהנים, ושאר כל ימות החג קורין בקרבנות החג; בחנוכה בנשיאים; בפורים ויבא עמלק; בראשי חדשים ובראשי חדשיכם; במעמדות במעשה בראשית; ובתעניות של תשעה באב ושבע אחרונות של עצירת גשמים, ברכות וקללות, אבל תעניות אחרות, ויחל משה, ומפטירין דרשו י"י, ויש אומרים שאין מפטירין, ונהגו בו העם, ואין מפסיקין בקללות לפי שאינו מן המובחר להפסיק בקללות ולהתחיל בקללות; בשני ובחמישי ובשבת במנחה, קורין כסידרן, ואין עולה להם מן החשבון, שנאמר וידבר

138

מסכתות קטנות מסכת סופרים פרק כא

 וחמישי, לא בחולו של מועד, ולא בשמונת ימי חנוכה, ולא בפורים, עד שמחזירין ספר תורה למקומו, בשעה שהעם עומדין, והם עונין, יהא שמיה רבה מברך, בעמידה. הלכה ור' חונא אמר שלש קריות שבתורה, לא איפחתו להן מעשרה פסוקים, חזקיה אמר כנגד עשרת הדברות. והתנינן, ביום הראשון בראשית ויהי רקיע, דהא לית בהון אלא תמניא, ר' אידי אומר איתפלגין בה כהנא ואסי, חד אמר חוזר, וחד אמר חותך, מאן דאמר חוזר, חוזר לשני פסוקין, ומאן דאמר חותך, ויהי ערב ויהי בקר פסוק בפני עצמו הוא. והתנינן, בשני יהי רקיע ויקוו המים, מאן דאמר חוזר, חוזר לשני פסוקין, ומאן דאמר חותך,

139

מסכתות קטנות מסכת ספר תורה פרק א

 קלקנתוס בדיו. הלכה ואין כותבין לא עברית ולא עילמית, לא מדית ולא יונית. שבעים זקנים כתבו כל התורה לתלמי המלך לשון יונית, והיה אותו היום קשה לישראל כיום שעשו בו את העגל, שלא היתה תורה יכולה להתרגם כל צרכה. שלשה עשר דברים שינו בה, אלהים ברא בראשית, אעשה אדם בצלם ובדמות, ויכל בששי וישבות בשביעי, זכר ונקבה בראו, הבה ארדה, ותצחק שרה בקרוביה, כי באפם הרגו שור וברצונם עקרו אבוס, ויקח משה את אשתו ואת בניו וירכיבם על נושא אדם, ומושב בני ישראל אשר ישבו בארץ כנען ובארץ מצרים שלשים שנה וארבע מאות שנה, לא חמד אחד מהם נשאתי,

140

מסכתות קטנות מסכת ספר תורה פרק ה

 אחת מן השם עובר בלא תעשה, אמר רבי ישמעאל לכך נאמר ואבדתם את שמם מן המקום ההוא, ונאמר לא תעשון כן לה' אלהיכם. אבל דיו שעל גבי הכתב מותר למחקו שלא היתה כוונתו אלא לתקן. הלכה יאין עושין מגילה והלל לתינוקות, רבי יהודה אומר עושין מן בראשית עד המבול, מן ויקרא עד ויהי ביום השמיני, ושאר כל הספרים אסור, ואם עתיד להוסיף עליהם מותר. הלכה יאאלו שמות הנחלקין, בית אל, בית און, באר שבע, פוטי פרע, צפנת פענח, חרה אפי, אף ה', רבי יוסי אומר אין נחלקין. והכל מודים שאין חולקין עמיאל, עמינדב, צוריאל, צורישדי. הלכה יבהכותב

1234567891011121314151617181920