בראשית

בראשית מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 25549 מקורות עבור בראשית. להלן תוצאות 111 - 120

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


111

מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן נוסחא ב פרק א

 ז' מנין שנאמר שבעת ימים תהיה בנדתה (שם שם י"ט). מצורע ז' מנין שנאמר וישב מחוץ לאהלו שבעת ימים (שם י"ד ח'). טמא מת ז' מנין [שנאמר] וכל אשר יגע על פני השדה בחלל חרב או במת וגו' (במדבר י"ט ט"ז). אבל ז' מנין שנאמר ויעש לאביו אבל שבעת ימים (בראשית נ' י'). משתה ז' מנין שנאמר מלא שבוע זאת וגו' (שם כ"ט כ"ז): משה קבל תורה מסיני ומסרה ליהושע ויהושע לזקנים וזקנים לשופטים ושופטים לנביאים ונביאים לחגי ולזכריה ולמלאכי חגי זכריה ומלאכי מסרו לאנשי כנסת הגדולה ואנשי כה"ג היו אומרים ג' דברים הוו מתונין בדין והעמידו תלמידים הרבה ועשו

112

מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן נוסחא ב פרק ג

 וכל] העובר על דברי חכמים הרי זה מתחייב בנפשו שנאמר חופר גומץ בו יפול [ופורץ גדר ישכנו נחש] (קהלת י' ח'): ד"א חופר גומץ בו יפול וגו' זו דינה בת לאה (שהיא) [שהיו] אחיה ובית אביה יושבים ושונים (בית) [בבית] המדרש ויצאה לראות בבנות הארץ שנאמר ותצא דינה בת לאה (בראשית ל"ד א') מי הוא נחש שנשכה זה שכם בן חמור: ד"א חופר גומץ בו יפול וגו' זה המקלל שנאמר ויקב בן האשה הישראלית את השם וגו' (ויקרא כ"ד י"א) מי הוא הנחש שנשכו זה משה שנאמר וידבר משה אל בני ישראל וגו' (שם שם כ"ג) לסקילה ולדחיפה:

113

מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן נוסחא ב פרק ח

 או הכלה אם יש עמהם כדי צרכם אל יפסיקו משנתם ואם לאו יפסיקו משנתם: מעשה בתלמידיו של ר' יהודה (הנשיא) [בר אלעאי] שהיו יושבים ושונים ועברה [כלה] לפניהם. אמר להם ר' יהודה חבירינו עמדו והתעסקו עם הכלה שכן מצינו שנתעסק הקב"ה עם הכלה מראש שנאמר ויבן ה' אלהים את הצלע (בראשית ב' כ"ב). [ר' שמעון בן מנסיא אומר הרי הוא אומר ויבן ה' אלהים את הצלע] (שם) מלמד שקלעה וקשטה [ונתנה לו]. ויש במקומות שקורין (לכלה) [לגדליתא] בנייתא: וכן הוא אומר אחור וקדם צרתני [וגו'] (תהלים קל"ט ה') מלמד כשברא הקב"ה את אדם הראשון היה מוטל גולם מסוף העולם ועד

114

מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן נוסחא ב פרק י

 עושה באימה ויראה זה שהוא עושה מאהבה נוחל חיי העולם הבא וזה שהוא עובד באימה ויראה שהוא נוחל חיי העולם הזה ואינו נוחל חיי העולם הבא שכן מצינו באבות הראשונים שעבדו באימה ויראה ונחלו חיי העולם הזה וחיי העולם הבא. באברהם מהו אומר כי עתה ידעתי כי ירא אלהים אתה (בראשית כ"ב י"ב) ביוסף מהו אומר את האלהים אני ירא (שם מ"ב י"ח) ביונה מהו אומר ואת האלהים אני ירא (יונה א' ט'):

115

מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן נוסחא ב פרק יא

 מתאבק בעפר רגליהם והוי שותה בצמא את דבריהם: יהי ביתך בית ועד לחכמים שכל זמן שהחכמים ותלמידיהן נכנסין לתוך ביתו של אדם הבית מתברך בזכותן. (שכל) [שכן] מצינו ביעקב אבינו בשעה שנכנס יעקב לתוך ביתו של לבן נתברך הבית בזכותו שנאמר כי מעט אשר היה לך לפני וגו' (בראשית ל' ל') וכן לבן אומר נחשתי ויברכני ה' בגללך (שם שם כ"ז) וכן אתה מוצא ביוסף בשעה שנכנס לביתו של פוטיפר נתברך הבית בזכותו שנאמר ויברך ה' את בית המצרי (שם ל"ט ה') וכה"א ויהי ברכת ה' בכל אשר לו בבית ובשדה (שם שם) וכן את מוצא בארון האלהים על שנכנס

116

מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן נוסחא ב פרק יד

 משתבח ואומר מה עשה אברהם אבינו ולא עשיתי אני. אמר לו איוב עד מתי אתה משתבח [אתה] אם לא בא עני לתוך ביתך לא היית מרחם עליו אבל אברהם לא עשה כן אלא מיום שלישי [למילה] הלך וישב לו על פתח (ביתו) אהלו שנאמר והוא יושב פתח האהל כחום היום (בראשית י"ח א'): ויהיו עניים בני ביתך לא עני ממש אלא מי שהוא ענו ואשתו ענוה ובניו ובני ביתו ענוים אף הכלבים שלו אינן מזיקין. ובזמן שהוא מתחייב הכל מזיקין. כל מי שאשתו ענוה יוצא למקום שמח ולבו בטוח עליה וכשהוא בא לביתו מוצא שלום (בני) בתוך ביתו. וכל מי

117

מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן נוסחא ב פרק כא

 המלאכה ושנוא את הרבנות ואל תתודע לרשות: אהוב את המלאכה חייב אדם להיות אוהב את המלאכה ועוסק במלאכה. והלא דברים ק"ו ומה אם הקב"ה שלו עולם ומלואו לא ברא אותו אלא בדבר שנאמר בדבר ה' שמים נעשו (תהלים ל"ג ו') והוא כתיב שעשה מלאכה שנאמר מלאכתו אשר עשה (בראשית ב' ב') בני אדם על אחת כמה וכמה: רבי אליעזר אומר גדולה היא מלאכה שאפילו אדם הראשון לא טעם כלום אלא עד שעשה מלאכה שנאמר ויניחהו בגן עדן לעבדה ולשמרה (שם שם ט"ו): (ועבודה) [וכי עבודה] היה צריך או שמירה היה צריך אלא לעמוד על דבריו שנאמר את ה' אלהיך תירא

118

מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן נוסחא ב פרק כג

 שנאמר כי עזרא הכין לבבו לדרוש את תורת ה' ולעשות ואחר כך וללמד לישראל חוק ומשפט (עזרא ז' י'): אמור מעט ועשה הרבה הצדיקים אומרים מעט ועושים הרבה שכן מצינו באברהם אבינו עליו השלום כשבאו המלאכים אצלו מהו אומר יוקח נא מעט מים [וגו'] ואקחה פת לחם וגו' (בראשית י"ח ד' ה') מלמד שאפה להם תשעה סאין [ושחט להם ג' בהמות. ומנין שאפה להם תשעה סאין] שנאמר שלש סאים קמח סולת (שם ו') הרי ג'. לושי ועשי עוגות (שם) הרי שש. מלמד שעשה להם שלש אחרות מיני דובשנין. ומנין ששחט להם שלש בהמות שנאמר ואל הבקר רץ אברהם ויקח בן

119

מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן נוסחא ב פרק כו

 שעה. אמר להם לא תבואו ותנחלו תורה ותנחלו חיי העולם הזה וחיי העולם הבא. וכן היה הלל עושה כל ימיו עד שהיה מכניסם תחת כנפי שמים: דבר אחר כל המכניס בריה אחת תחת כנפי שמים מעלה עליו הכתוב כאילו בראה כאילו יצרה שנאמר ואת הנפש אשר עשו בחרן (בראשית י"ב ה') וכי אברהם אבינו ע"ה בראם או אברהם יצרם והלא אם (יבוא) [יבואו] כל הבריות שבעולם לבראות יתוש אחד אינם יכולים אם (כל) [כן] למה נאמר את הנפש אשר עשו בחרן (שם) ללמדך שהיה אברהם אבינו ע"ה (מגיירן) [מגייר את האנשים] ושרה מגיירת את הנשים שנאמר ואת הנפש [וגו']. אשר

120

מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן נוסחא ב פרק ל

 מלך. א"ל המלך הבא את השאר. א"ל אדוני המלך אתה יודע [שדה שלך שלא היתה לך שדה אחרת רעה ממנה ומה שעשה כבר הכנסתי לתוך ביתך. כך הם ישראל עתידין לומר לפני הקב"ה רבונו של עולם אתה יודע] יצר הרע (שנזרקה) [שזרקת] בנו שנאמר כי יצר לב האדם רע מנעוריו (בראשית ח' כ"א). וכן הוא אומר כי הוא ידע יצרנו זכור כי עפר אנחנו (תהלים ק"ג י"ד): ושנאת הבריות שכל מי שהוא שונא את חבירו המקום עוקרו מן העולם. שכן מצינו באנשי סדום שלא עקרן המקום אלא בעבור שהיו שונאים זה לזה שנאמר ואנשי סדום רעים וחטאים לה' מאד (בראשית

1234567891011121314151617181920