בראשית רבה (וילנא) פרשת מקץ פרשה צ

בראשית רבה (וילנא) פרשת מקץ פרשה צ

  

א [מא, לח] ויאמר פרעה אל עבדיו הנמצא כזה, (שיר /השירים/ ו) אחת היא יונתי תמתי אחת היא לאמה וגו', אחת היא יונתי תמתי, זה אברהם, שנאמר (יחזקאל לג) אחד היה אברהם ויירש את הארץ, אחת היא לאמה, זה יצחק, שהיה יחיד לאמו, ברה היא ליולדתה, זה יעקב, שהיה ברור ליולדתה שהוא צדיק, ראוה בנות ויאשרוה, אלו השבטים, (בראשית מה) והקול נשמע בית פרעה, מלכות ופילגשים ויהללוה, זה יוסף, ויאמר פרעה אל עבדיו הנמצא כזה, אם מהלכים אנו מסוף העולם ועד סופו אין אנו מוצאים כזה.
ב [מא, לט - מ] ויאמר פרעה אל יוסף וגו' ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.