בקע לגולגולת הלכות אבל פרק י

בקע לגולגולת הלכות אבל פרק י

  

הלכה ג
[ג] כתב הריב"ה ז"ל ביו"ד סי' שס"ט וז"ל וזה הכלל לכל המועדים נהג שעה א' לפני הפסח אותה שעה חשובה כשבעה וכו' שעה א' לפני עצרת חשובה כשבעה ועצרת חשוב כשבעה כיון שאם לא הקריב קרבן עצרת בעצרת יש לו תשלומין כל שבעה חשוב כז' הרי י"ד ומשלים עליהם י"ו וכו' שעה א' לפני ר"ה מבטל ממנו גזרת ז' ור"ה הרי י"ד וכו' שעה א' לפני יוה"כ ויוה"כ הרי י"ד וכו' שעה א' לפני החג והחג הרי י"ד וש"ע שהוא רגל בפ"ע חשוב כז' הרי כ"א וכו'. עכ"ל הריב"ה ז"ל וכ"כ באור"ח סי' תקמ"ה וכ"כ בש"ע ביור"ד ובאור"ח בסימנים הנ ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.