בצלאל

בצלאל מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 4276 מקורות עבור בצלאל. להלן תוצאות 81 - 90

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


81

זוהר מהדורת הסולם - שמות פרשת פקודי מאמר יפה נוף משוש כל הארץ

 אות מז] (דף רכ"ג ע"א) ובצלאל בן אורי בן חור. האי קרא אוליפנא, דרוח קודשא אכריז עליה לעיניהון דישראל, ואמר ובצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה עשה את כל אשר צוה יי' את משה. ואתו אהליאב בן אחיסמך. מאי ואתו. אלא אוליפנא, דאהליאב לא עביד עבידתא בלחודוי, אלא עם בצלאל, ועמיה עבד כל מה דעבד. הה"ד ואתו, ואתו ולא בלחודוי. מכאן דשמאלא איהי בכלל ימינא תדיר. וע"ד כתיב ואני הנה נתתי אתו את אהליאב, דא ימינא ודא שמאלא.

82

זוהר מהדורת הסולם - שמות פרשת פקודי מאמר בצלאל שמא גרים

 דא בדא, ואתעביד כלא ימינא. ראובן שרא מימינא, וסטא לשמאלא, ונטלו עמיה אינון שאר שבטין, דאינון שמאלא, בגין דשארי מימינא וסטא לשמאלא.[אות נה] יהודה שרא משמאלא, וסטא לימינא, שרא משמאלא, בגין דאתי מסטר שמאלא, ואתדבק בימינא, ומשכנא בסטרא דא אתעביד. שארי מסטר שמאלא, ואתדבק בסטר ימינא, וע"ד, בצלאל איהו דאתי מסטריה, עבד משכנא ואתתקן לגביה. והא אוקמוה, דקב"ה אתרעי ביה, ובריר ליה מכלא (דף רכ"ג ע"ב) לעבידתא דא.[אות נו] ויהב ליה חכמה ותבונה ודעת, כמה דאוקמוה. בגין דעמיה הוה בקדמיתא סכלתנו דלבא, דכתיב ובלב כל חכם לב נתתי חכמה. בגין דקב"ה לא יהיב חכמתא, אלא למאן דאית ביה

83

זוהר מהדורת הסולם - שמות פרשת פקודי מאמר כל הזהב העשוי למלאכה

 אודנייהו לנטלא ההוא דהבא, דכתיב ויתפרקו כל העם את נזמי הזהב אשר באזניהם. וע"ד אקדים דהבא דארמותא. לכפרא על עובדא דא.[אות סט] ובצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה, מסטרא דמלכותא עשה את כל אשר צוה יי' את משה. דהא כל אומנותא דמשכנא אתתקנת בהו, ועל ידייהו. בצלאל איהו עביד אומנותא, ומשה איהו אתקין כלא לבתר. משה ובצלאל כחדא הוו, משה לעילא, בצלאל תחותיה, סיומא דגופא כגופא. בצלאל ואהליאב, הא אוקמוה, דא ימינא, ודא שמאלא, וכלא חד. ובג"כ, ובצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה וגו', ואתו אהליאב בן אחיסמך למטה דן וגו'.

84

זוהר מהדורת הסולם - שמות פרשת פקודי מאמר ואת האלף ושבע המאות וחמשה ושבעים

 דלתתא, אקרון נוקבי. ובג"כ כל אינון דאתיין מסטרא דשמאלא, מסטרא דנוקבא, אתמנן על השיר, ואמרי שירתא תדיר. וע"ד כתיב, על עלמות שיר. וכלהו נפקו ברזא דה'. ה' אפיקת כמה חילין לזנייהו ברזא דו'. ו', דא רזא דדכורא דקיימא למיהב מזונא לנוקבא.[אות קל] ובג"כ, כל אינון ווין עבד בצלאל, למיהב לון לאשראה על נוקבי. ונפקי מרזא דאלף, דאיהו חושבן שלים. ושבע מאות, דאיהו רזא שלים. וחמשה הכי נמי. ושבעים כלא רזא חדא. ועל דא, מרזא דנא, וחושבן דא, עשה ווים. וכלהו ברזא דו', ובדיוקנא דו' אתעבידו, וכלא ברזא עלאה, ובחושבנא נטלי.

85

זוהר מהדורת הסולם - שמות פרשת פקודי מאמר שם מ"ב וע"ב

 אות רעב] ורזא דא, משכנא לא אתקן אלא על ידא דמשה, בגין דמההוא סטרא, אתער דרגא אחרא עלאה, לקיימא ליה, למהוי קיומא דכלא. ורזא דא, ויקם משה את המשכן, קיומא דיליה הוה, באינון אתוון דאתבריאו בהו שמיא וארעא.[אות רעג] ובגין כך, כל עבידאן דמשכנא, הוה בצלאל עביד לון, ברזא דגלופא דאתוון, דאתבריאו בהון שמיא וארעא. ועל דא אקרי בצלאל, בגין דהוה ידע בצלאל, גלופא דאתוון, דאתבריאו בהו שמיא וארעא. ואי לא דהוה ידע להו בצלאל, לא הוה יכיל למעבד איהו אינון עבידאן דמשכנא. מאי טעמא. אלא, כמה דמשכנא עלאה, לא הוה ולא אתקינו כל עובדוי, אלא בההוא רזא דאינון

86

זוהר מהדורת הסולם - שמות פרשת פקודי מאמר ויקם משה את המשכן

 אות רצז] מה כתיב לעילא, ויבאו כל החכמים העושים (דף רל"ו ע"א) את כל מלאכת הקדש וגו', מאן אינון חכמים העושים. אלין אינון ימינא ושמאלא, וכל שאר סטרין, דאינון אורחין ושבילין לאעלא גו ימא, ולמליא ליה, ואינון עבדו משכנא לעילא, ואתקינו ליה.[אות רצח] כגוונא דא לתתא, ועשה בצלאל ואהליאב, דא בסטר ימינא, ודא בסטר שמאלא, בצלאל לימינא, ואהליאב לשמאלא, דא מיהודה, ודא מדן, ולבתר וכל איש חכם לב, ויבאו כל החכמים העושים, והא אוקימנא, וכלא כגוונא דלעילא.[אות רצט] בההוא יומא דאתקם משכנא, אתבטל מותא מעלמא. אתבטל לא תימא, אלא אסתלק מעלמא, דלא יכיל לשלטאה. כמה דאוקימנא. בגין דלא

87

זוהר מהדורת הסולם - שמות פרשת פקודי מאמר ויקם משה את המשכן

 אוכמא, ובאשא סומקא, ובאשא ירוקא. מה כתיב, וראה ועשה בתבניתם אשר אתה מראה בהר. עם כל דא אקשי ליה למשה.[אות שצט] תא חזי, אף על גב דאחזי ליה עינא בעינא לא בעא משה למעבד. ואי תימא דאיהו לא ידע למעבד, או חכמתא לא הוה עמיה. תא חזי, בצלאל ואהליאב, וכל אינון שאר אחרנין, אף על גב דלא חמו כמשה, מה כתיב, וירא משה את כל המלאכה והנה עשו אותה וגו', אי אינון דלא חמו, עבדו כך. משה דחמא, על אחת כמה וכמה. אלא משה, אף על גב דאסתלק מן משכנא מעבידתא, כלא הוה בידיה, ועל ידיה, ואיהו אקרי על

88

זוהר מהדורת הסולם - במדבר פרשת שלח לך מאמר רב מתיבתא

 וההוא ינוקא דקא מלקט עשבין, ר' אילאי דנציבין הוה הוא ובריה, ומטא הכא, וחמא הוא וינוקא בריה מערתא דא, כיון דעאלו לגו חשוך, לא יכילו למסבל, ומיתו.[אות צה] וההוא ינוקא בריה, קיימא בכל יומא קמיה דבצלאל, בשעתא דנחית ממתיבתא עלאה, ואמר קמיה תלת מלין, עד לא יפתח בצלאל ברזין סתימין דחכמתא, דכל מלוי רזין סתימין אינון, דעין לא ראתה אלהים זולתך. האי דאמר, מאן דפסק יתפסק. מאן דפסק מלין דאורייתא, על מלין בטלין, יתפסקון חיוהי מהאי עלמא, ודיניה קיימא בההוא עלמא. מאן דקצר יתקצר, מאן דקצר אמן, ולא מאריך ביה גו נייחא, יתקצר מחיין דהאי עלמא. מאן דקצר יתארך,

89

פירוש הסולם לזוהר - הקדמה מאמר בליליא דכלה

 ה"ס ע"ס, אשר עיקרן הן רק כח"ב תו"מ (כנ"ל במראות הסולם אות א' ד"ה אמנם) שלאחר גמר התיקון הן יתפשטו מסוף העולם עד סופו.[אות קמט] וביד המצרי חנית: הוא כמו שאתה אומר כמנור אורגים, שזהו מטה האלקים שהיה בידו, המפותח בשם החקוק והמפורש בהארת צירופי האותיות, שחקק בצלאל והישיבה שלו, שנקראת אורג, שכתוב, מלא אותם וגו'. חרש וחושב וגו' ובשש וארג. והמטה ההוא היה מאיר בו השם החקוק בכל הצדדים, בהארת החכמים שהיו חוקקים את השם המפורש בארבעים ושתים בחינות. והמקרא שמכאן והלאה הוא כמו שביאר הזקן לעיל. אשרי חלקו.פירוש. סוד הצירופים של האותיות לשמות הקדושים נקראים מעשי

90

פירוש הסולם לזוהר - שמות פרשת תרומה מאמר בצלאל ידע לצרפא אתוון

 דבי מקדשא וכו': במקום בית המקדש תלוים כל אותיות האלף בית, בסודות חקוקים של שמות הקדושים, קשורים ומרוקמים עליו, וכל העולם שלמעלה ושלמטה כולם נגבלו ונחקקו בסוד האותיות, וסוד שם הקדוש העליון, דהיינו הויה, נחקק עליהם.[אות תעח] במשכנא אתגליפו ואתציירו וכו': במשכן נחקקו ונצטיירו האותיות כראוי, כי בצלאל היה יודע החכמה לצרף האותיות שבהם נבראו שמים וארץ. ובשביל החכמה שלו נבנה המשכן על ידו, ונבחר מכל עם ישראל.[אות תעט] וכמה דאיהו אתבריר וכו': וכמו שהוא נבחר למעלה כך רצה הקב"ה שיהיה נבחר למטה, למעלה כתוב, שאמר הקב"ה למשה, ראה קראתי בשם בצלאל. ולמטה, אמר משה לישראל, ראו קרא

1234567891011121314151617181920