בצלאל

בצלאל מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 4276 מקורות עבור בצלאל. להלן תוצאות 71 - 80

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


71

זוהר כרך ב (שמות) פרשת פקודי

 פקד פקדתי אתכם פקידה הוה על ידא דמשה) דאיהו הוה קול דאפיק לההוא דבור ועבד ליה פקידה לנפקא מן גלותא והשתא אתפקדא לאמשכא קדושה מעילא לתתא כמד"א (שם כה) ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם:ובצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה וגו', אמר ר' יהודה הא אתמר דהא בצלאל מסטרא דימינא הוה ואיהו אתקין תקונא דכלא, ותו דהא יהודה איהו שליטא ומלכא על כל שאר שבטין ומניה נפקמאן דאתקין כל משכנא, בצלאל הא אוקמוה בצל אל, ומאן איהו בצל אל דא ימינא, ותו מסטרא דא אתקין כלא וירית חכמתא למעבד כל עבידא, ואתו אהליאב בן אחיסמך למטה דן, דא איהו

72

זוהר כרך ג (במדבר) פרשת שלח לך

 חמיתון ההוא נשרא רברבא וההוא ינוקא דקא מלקט עשבין ר' אילעאי דנציבין הוה הוא ובריה ומטא הכא וחמא הוא וינוקא בריה מערתא דא כיון דעאלו לגו חשוך לא יכילו למסבל ומיתו וההוא ינוקא בריה קיימא בכל יומא קמיה דבצלאל בשעתא דנחית ממתיבתא עלאה ואמר קמיה תלת מלין, עד לא יפתח בצלאל ברזין סתימין דחכמתא דכל מלוי רזין סתימין אינון (ישעיה סד) דעין לא ראתה אלהים זולתך האי (מאן) דאמר מאן דפסק יתפסק, מאן דפסק מלין דאורייתא על מלין בטלין יתפסקון חיוהי מהאי עלמא ודיניה קיימא בההוא עלמא, מאן דקצר יתקצר מאן דקצר אמן ולא מאריך ביה גו נייחא יתקצר מחיין

73

זוהר - רעיא מהימנא כרך ב (שמות) פרשת תרומה

 דכלא יחודא חד נתקשה לי למעבד (או תגא או אמצעי או שמושא) וקודשא בריך הוא דידע כל מחשבתין אמר בתר דדא לטוב אתכוון דלא למעבד קצוץ ופרוד (שמות כה) ת"יעשה המנ"ורה תיעשה מעצמה כגוונא דשכינתא מעצמו דקודשא בריך הוא בלא פרודא, שאר מאנין דבהון איהי שכינתא שמוש (שם לז) ויעש בצלאל, ובכל אתר דשכינתא תתאה איהי עטרא דעמודא דאמצעיתא כד נטילת מן בינה דאיהו עלמא דאתי ודאי לית ידיעא לבר נש בקודשא בריך הוא ולא בכל מדות דיליה עד דיעול בהאי תרעא דאתמר עלה (תהלים קיח) זה השער ליי' באות ל' דאיהי יי' איהי כלילא מכל ספירה ומכל אתוון דשמהן

74

זוהר מהדורת הסולם - הקדמה מאמר אמא אוזיפת לברתא מאנהא

 בשמא ואקרי מ"י, לא אוליד ולא אפיק טמירין לזיניה, אע"ג דכלהו הוו טמירין ביה, כיון דברא אל"ה, ואסתלק בשמיה, ואקרי אלהים, כדין בחילא דשמא דא, אפיק לון בשלימו, ודא הוא בשם יקרא, בההוא שם דיליה, קרא ואפיק כל זינא וזינא לאתקיימא בשלימותיה. כגוונא דא ראה קראתי בשם: אדכרנא שמי לאתקיימא בצלאל על קיום אשלמותיה.[אות כא] מרוב אונים, מאי מרוב אונים, דא ריש דרגין, דסליקו ביה כל רעותין ואסתלקו ביה (דף ב' ע"ב) בארח סתים. ואמיץ כח, דא רזא דעלמא עלאה, דאסתלק בשם אלהים כדקאמרן. איש לא נעדר, מאינון שתין רבוא דאפיק בחילא דשמא, ובגין דאיש לא נעדר, בכל אתר

75

זוהר מהדורת הסולם - הקדמה מאמר בליליא דכלה

 איהו ארכיה מסייפי עלמא ועד סייפי עלמא. אדם הראשון הכי הוה. ואי תימא, הא כתיב חמש באמה. אינון חמש באמה מסייפי עלמא עד סייפי עלמא הוה.[אות קמט] וביד המצרי חנית, כד"א כמנור אורגים, דא מטה האלהים דהוה בידיה, חקיק בשמא גליפא מפרש, בנהירו דצרופי אתוון, דהוה גליף בצלאל ומתיבתא דיליה, דאקרי אורג, דכתיב מלא אותם וגו', חרש וחשב ורוקם וגו'. וההוא מטה הוה נהיר שמא גליפא בכל סטרין בנהירו דחכימין דהוו מגלפין שמא מפרש בארבעין ותרין גווני. וקרא מכאן ולהלאה, כמה דאמר, זכאה חולקיה.[אות קנ] תיבו יקרין תיבו, ונחדש תקון דכלה בהאי ליליא. דכל מאן דאשתתף בהדה בהאי

76

זוהר מהדורת הסולם - שמות פרשת תרומה מאמר בצלאל ידע לצרפא אתוון

 דלא יהא רשים בגווייהו ח"ט.[אות תעז] באתר דבי מקדשא תליין כל אתוון דאלפא ביתא, ברזין גליפן דשמהן קדישין, קשירין, מרקמן עליה, וכל עלמא דלעילא ותתא, כלא ברזא דאתוון מתחקקן וגליפא, ורזין דשמא קדישא עלאה, עלייהו אתגליף.[אות תעח] במשכנא אתגליפו ואתציירו אתוון כדקא חזי. דהא בצלאל הוה ידע חכמתא, לצרפא אתוון דאתבריאו בהו שמיא וארעא. ועל חכמתא דיליה, אתבני משכנא על ידיה, ואתבריר מכל עמא דישראל.[אות תעט] וכמה דאיהו אתבריר לעילא, הכי בעא קב"ה דיתבריר לתתא. לעילא כתיב, ראה קראתי בשם בצלאל. לתתא ראו קרא יי' בשם בצלאל. ושמיה ברזא עלאה אקרי הכי בצלאל: בצל אל. ומאן איהו.

77

זוהר מהדורת הסולם - שמות פרשת תרומה מאמר מנורה שקלים החדש

 תחות ו'.[אות תקפא] ובגין דלא עבידנא קצוץ ופרוד ביחודא דלעילא, דכלא יחודא חד, נתקשה לי למעבד. וקב"ה דידע כל מחשבתין, אמר, בתר דדא לטוב אתכוון, דלא למעבד קצוץ ופרוד, ת"יעשה המנ"ורה, תיעשה מעצמה כגוונא דשכינתא, תיעשה מעצמו דקב"ה, בלא פרודא. שאר מאנין דבהון איהי שכינתא שמוש, ויעש בצלאל.[אות תקפב] ובכל אתר דשכינתא תתאה איהי עטרא דעמודא דאמצעיתא, כד נטילת מן בינה, דאיהו עלמא דאתי, ודאי לית ידיעה לב"נ. בקב"ה, ולא בכל מדות דיליה, עד דיעול בהאי תרעא, דאתמר עלה זה השער ליי', באות ל'.[אות תקפג] איהי כלילא מכל ספירה, ומכל אתוון דשמהן, מפורשים ונסתרים. איהי נקודה בכל

78

זוהר מהדורת הסולם - שמות פרשת ויקהל מאמר ויעש מצלאל את הארון

 זוהר מהדורת הסולם - שמות פרשת ויקהל מאמר ויעש מצלאל את הארון[אות שעה] פתח רבי אבא ואמר, ויעש בצלאל את הארון עצי שטים וגו'. הכא, אע"ג דכל רזין דמשכנא הא אוקמוה חברייא באדרא קדישא. הכא אית לאסתכלא, דהא רזא דא מתעטרא בכמה רזין, למילף חכמתא. ארון דא איהו רזא למיעל תורה שבכתב. ואתגניז ביה בשית לוחין מסחרין, ודא אקרי ארון. כד סחרן אינון שית למהוי כחדא, כדין איהו גופא חד לאעלא ביה רזא דאורייתא, בשית סטרין.[אות שעו] ואינון לוחין, אינון חמש, ועאלין ביה חמש ספרים, ואינון חמש אינון שית, בחד דרגא דאעיל בה בגניזו, דאקרי רזא דכלא, והאי איהו

79

זוהר מהדורת הסולם - שמות פרשת ויקהל מאמר דלא אצטריך למיעל בארונא

 בעלמא דין ובעלמא דאתי.[אות שפט] בגין דלית חובא דקשיא קמיה קב"ה, כהאי מאן דמשקר ופגים להאי את קיימא קדישא. ודא לא חמי אנפי שכינתא, על חובא דא כתיב ויהי ער בכור יהודה רע בעיני יי'. וכתיב לא יגורך רע.[אות שצ] מה כתיב הכא, ויעש בצלאל את הארון. וכי אמאי לא עבדו אינון חכימין, דעבדו משכנא, ית ארונא. אלא בצלאל, סיומא דגופא דאיהו רזא דברית קדישא, ונטר ליה, ואיהו קאים בעדבא דחולקיה. איהו אשתדל בעובדא דיליה, ולא אחרא. אתו כלהו חברייא, ונשקו ליה.

80

זוהר מהדורת הסולם - שמות פרשת פקודי מאמר אלה פקודי המשכן

 דמשכן הוה על ידא דמשה, דכתיב פקד פקדתי אתכם, דאיהו הוה קול, דאפיק לההוא דבור, ועבד ליה פקידה לנפקא מן גלותא. והשתא אתפקדא לאמשכא קדושה מעילא לתתא, כמד"א ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם.[אות לו] ובצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה וגו'. א"ר יהודה, הא אתמר, דהא בצלאל מסטרא דימינא הוה, ואיהו אתקין תקונא דכלא. ותו, דהא יהודה איהו שליטא ומלכא על כל שאר שבטין, ומניה נפק מאן דאתקין כל משכנא. בצלאל, הא אוקמוה, בצל אל, ומאן איהו בצל אל. דא ימינא. ותו, מסטרא דא אתקין כלא, וירית חכמתא למעבד כל עבידא.[אות לז] ואתו אהליאב בן אחיסמך למטה

1234567891011121314151617181920