בצלאל

בצלאל מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 4276 מקורות עבור בצלאל. להלן תוצאות 41 - 50

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


41

מדרש תנחומא (בובר) פרשת נשא

 מזמור שיר חנוכת הבית לדוד (שם /תהלים/ ל א), [לשלמה אינו אומר אלא לדוד], יפה אמר שלמה נוצר תאנה יאכל פריה, וכן אתה מוצא במשכן, שהכל נתנו את נפשם ועשו את המשכן, כל ישראל נתנדבו, הנשים טוו את העזים, וכן ויעשו כל חכם לב (שמות לו ח), וכן (עשו) [ועשה] בצלאל ואהליאב (שם שם /שמות ל"ו/ א), בשביל שנתן משה נפשו עליו שיעשה כשם שהראה לו הקב"ה בהר, שנאמר וראה ועשה (כתבניתם) [בתבניתם] וגו' (שם /שמות/ כה מ), והלך משה ונתן נפשו שלא יטעו, לכך כתיב על כל דבר ודבר כאשר צוה ה' את משה (שם /שמות/ לט א ה

42

מדרש תנחומא (בובר) פרשת בהעלותך

 למה שאמר לו הקב"ה למשה ועשית מנורת זהב טהור (שמות כה לא), א"ל כיצד נעשה, א"ל מקשה תעשה המנורה (שם /שמות כ"ה/), אעפ"כ נתקשה משה, וירד ושכח מעשיה, עלה ואמר רבש"ע שכחתי, א"ל ראה ועשה, שנטל מטבע של אש, והראה לו עשייתה, ועוד נתקשה על משה, א"ל הקב"ה לך אצל בצלאל והוא יעשה אותה, ירד משה ואמר לבצלאל, מיד עשאה, התחיל משה תמיה, ואמר אני כמה פעמים הראה לי הקב"ה ונתקשיתי לעשותה, ואתה שלא ראית עשית מדעתך, בצלאל שמא בצל אל היית עומד כשהראה לי הקב"ה, לפיכך כשחרב בית המקדש נגנזה המנורה, וזה אחד מחמשה דברים שנגנזו, הארון, והמנורה, והאש,

43

מדרש תנחומא (ורשא) פרשת וירא

 דניאל י'/) ויאמר אל תירא איש חמודות שלום לך חזק וחזק, וכתיב (שם /דניאל/ ט) ואני באתי להגיד כי חמודות אתה ובין בדבר והבן במראה, ולמה איש חמודות, אשרי אותו האיש שכך שמע שבשר המלאך ואמר לו איש חמודות שאתה נחמד לפני הקב"ה ונשתבח בעליונים ואתה חמוד על דורך, ואף בצלאל נשתבח לפני הקב"ה נשתבח בעליונים ובתחתונים שנאמר (שמות לא) ראה קראתי בשם בצלאל, וכתיב (שם /שמות/ לה) ראו קרא ה' בשם בצלאל, ראה בעליונים ראו בתחתונים, הוי אומר ומצא חן ושכל טוב בעיני אלהים ואדם, דבר אחר ומצא חן זה אברהם שהיה חביב על הבריות שנאמר שמעני אדני (בראשית

44

מדרש תנחומא (ורשא) פרשת כי תשא

 שקלים וגו' ואנו המרנוהו בשור שנאמר (תהלים קו) וימירו את כבודם בתבנית שור וגו', כל אחד ואחד יתן כסף שלשים שקלים, יודע היה הקב"ה מה שבלבו של משה והראהו באצבעו וא"ל משה זה יתנו כזה יתנו.(יב) [לא, ב] וידבר ה' אל משה לאמר ראה קראתי בשם בצלאל, אמר שלמה (קהלת ו) מה שהיה כבר נקרא שמו ונודע אשר הוא אדם זש"ה מי פעל ועשה קורא הדורות מראש (ישעיה מא), אמר הקב"ה משהתקנתי מראש לעשות את המשכן כבר קראתי לו שם ונודע אשר הוא אדם, עד שאדם הראשון מוטל גולם הראה לו הקב"ה כל צדיק וצדיק שעומד מזרעו יש שתלוי

45

מדרש תנחומא (ורשא) פרשת ויקהל

 מדרש תנחומא (ורשא) פרשת ויקהל[לה, א] ויאמר משה אל בני ישראל ראו קרא ה' בשם בצלאל.(א) ילמדנו רבינו עד כמה חייב אדם המטפל בכלאים, כך תני רשב"י ובגד כלאים שעטנז לא יעלה עליך (ויקרא יט) אפילו על גבי מאה כלים אסור לו ללבוש, אבל אם פירש אותו תחתיו בלבד שלא יהא נוגע בשרו בכלאים מותר שנאמר ובגד כלאים שעטנז לא יעלה עליך, עליך לא יעלה אבל אתה מציען תחתיך, אמר הקב"ה לישראל שמרו מצותי וחקותי למה ששכר מצוה מצוה ושכר עבירה עבירה, בן עזאי אומר מצוה גוררת מצוה ועביר' גוררת עבירה, אמר רבי מאיר על כל מצוה שאדם

46

מדרש תנחומא (ורשא) פרשת פקודי

 לו באלהים סלה אלו עד שלא עשו את העגל בא הקב"ה ושרה אצלם משכעס עליהם היו אומרים אינו חוזר אליהם מה עשה אמר להם הקב"ה ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם (שמות כה), וידעו כל באי עולם שמחלתי לישראל ולפיכך כתיב משכן העדות.כבר היה לעולמים. (ג) ואף בצלאל שבנה אותו נשתבח לפני הקב"ה ולפני המלאכים נשתבח בעליונים ובתחתונים שנאמר (שמות לא) ראה קראתי בשם, וכתוב אחד אומר ראו קרא ה' (שם /שמות/ לה), ראה אמר בעליונים וראו אמר בתחתונים, ולכך אמר הכתוב (משלי ג) ומצא חן ושכל טוב טוב בעיני אלהים ואדם, איש אמונות רב ברכות (שם /משלי/ כח) זה

47

מדרש תנחומא (ורשא) פרשת נשא

 על שמו, הוי יפה אמר שלמה נוצר תאנה יאכל פריה ושומר אדוניו יכובד וכן אתה מוצא במשכן שאע"פ שכל ישראל עשו אותו ונתנו נפשם ועשו את המשכן כל ישראל נתנדבו כל הנשים טוו את העזים וכן כתיב (שמות לו) ויעשו כל חכם לב בעושי המלאכה, וכן (שם /שמות ל"ו/) ויעש בצלאל ואהליאב, ובשביל שנתן משה נפשו עליו נקרא על שמו שנאמר (שם /שמות/ כה) וראה ועשה כתבניתם והלך משה ונתן נפשו על כל דבר ודבר שיעשה כשם שהראה לו הקב"ה בהר כדי שלא יטעו בו לכך כתיב על כל דבר ודבר כאשר צוה ה' את משה (שם /שמות/ לט) וכן

48

מדרש תנחומא (ורשא) פרשת בהעלותך

 ליה כיצד נעשה אותה א"ל מקשה תיעשה (שם /שמות כ"ה/) אעפ"כ נתקשה בה וירד משה ושכח מעשיה עלה ואמר רבש"ע שכחתי מעשיה, הראה לו הקב"ה למשה ועוד נתקשה בה, אמר ליה וראה ועשה עד שנטל הקב"ה מטבע של אש והראה לו עשייתה, אעפ"כ נתקשה עלה משה א"ל הקב"ה לך אצל בצלאל והוא יעשה אותה, ירד משה ואמר לבצלאל מיד עשאה, מיד התחיל משה תמה ואומר אני כמה פעמים הראה לי הקב"ה ונתקשיתי לעשותה ואת שלא ראית אותה עשית מדעתך בצלאל בצל אל היית עומד כשהראה לי הקב"ה עשייתה ואמר ועשית, ולפיכך כשחרב בית המקדש נגנזה המנורה וזו אחד מן חמשה

49

מדרש תהלים (שוחר טוב; בובר) מזמור א

 תקום (משלי יט כא), עצה שיש בה דבר ה' היא תקום.[כ] [א, ד] לא כן הרשעים. זהו שאמר הכתוב אני חבצלת השרון (שה"ש =שיר השירים= ב א), אמרה כנסת ישראל לפני הקב"ה, רבונו של עולם חביבה אני שחיבבתני מכל האומות, חבצלת שעשיתי לך חביון צל על ידי בצלאל, חבצלת חביון צל דבר אחר חביב צל. השרון. שאמרתי לך שירה על ידי משה. דבר אחר חבצלת. חביבה אני שהייתי חבויה בצל מצרים, ולשעה קלה כנסני הקב"ה לרעמסס, והרטבתי במעשים טובים כשושנה. השרון. שאמרתי שיר ורון לפניו, שנאמר השיר יהיה לכם כליל התקדש חג (ישעיה ל כט), אמר ר' יוחנן בשם

50

מדרש תהלים (שוחר טוב; בובר) מזמור צא

 אמות בדרום, ושמונה במערב, הוי יושב בסתר עליון בצל שדי יתלונן, שנתלונן בצלו. דבר אחר מי אמר המזמור הזה, מי שהוא יושב בסתר עליון, ומתלונן בצל עליון, מן שמתלונן בצלו שיושב בסתרו של עולם, זה משה, שישב בסתרו של עליון ולן בצל שדי. דבר אחר יושב בצל שדי. בצלו של בצלאל. אמר ר' פרוזדק בר נחשא בשם ר' יהודה ב"ר סימון יושב בסתר עליון, כל המעשים רואה ואינו נראה, ובצל שעשה בצלאל נתלונן שדי. שיר של פגעים היה משה אומר בשעה שעלה לרקיע, ואמר יושב בסתר עליון בצל שדי יתלונן.[ב] [צא, ב] אומר לה' מחסי, אגנתי. ומצודתי. קסטרא דידי.

1234567891011121314151617181920