בצלאל

בצלאל מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 4276 מקורות עבור בצלאל. להלן תוצאות 11 - 20

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


11

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת שקלים פרק ו

 היו בו שנים שלימים ושנים שבורים דכתיב [דברים י ב] אשר שברת ושמתם בארון הלוחות היה כל אחד ואחד ארכן ששה טפחים ורוחבן ו' טפחים תן רחבן (ארכן) לרוחבו של ארון ונשתייר שם טפח ומחצה אצבע לכותל מכאן ואצבע לכותל מכאן חצי טפח מכאן וחצי טפח מכאן לשילוט כיצד עשה בצלאל את הארון ר"ח (בן גמליאל) אמר שלש תיבות עשאו שתים של זהב ואחת של עץ נתן של זהב בשל עץ ושל עץ בשל זהב וציפהו דכתיב [שמות כה יא] וצפית אותו זהב טהור מבית ומחוץ מת"ל תצפנו להביא שפתו העליונה רשב"ל אמר תיבה אחת עשאו וציפהו דכתיב וצפית אותו

12

סדר עולם רבה (ליינר) פרק יד

 וכך היו אומרים כל ארבעים ושלש שנה לפני הארון, עד שהביאו שלמה לבית העולמים. בברוח דוד מפני אבשלום בנו, היה אביתר עומד, עד שעלה במעלה הזיתים, ושאל באורים ותומים, ונסתלק אביתר מן הכהונה גדולה, ונכנס צדוק תחתיו, והחזירו את הארון למקומו, אבל אהל מועד שעשה משה במדבר ומזבח הנחשת שעשה בצלאל ומנורה ושלחן ואש שירדה בימי משה, היו בבמה בגבעון, ואת צדוק הכהן ואחיו הכהנים לפני משכן ה' בבמה אשר בגבעון וגו', ועמהם הימן וגו' (שם /דברי הימים א' ט"ז ט"ו/), וכך היו עושין כל חמשים שנה בגבעון עד שבאו לבית העולמים. ויהי מקץ ארבעים שנה ויאמר אבשלום וגו', כי

13

ברייתא דמלאכת המשכן (קירשנר) פרק ז

 ברייתא דמלאכת המשכן (קירשנר) פרק זכיצד עשה בצלאל הארון עשה שלש תיבות שתים של זהב ואחת של עץ נתן של עץ בתוך של זהב ונתן של זהב בתוך של עץ וחיפה שפתיו העליונות בזהב שנ' וצפית אותו זהב טהור (שמות כה יא) שאין ת"ל תצפנו (שם) ומה ת"ל תצפנו מלמד שחיפה שפתיו העליונות בזהב כפרת של זהב נתונה עליו מלמעלה שנ' ונתת את הכפרת על הארון מלמעלה (שם כה כא) וארבע טבעות זהב היו (מוקבעות) [מקובעות] בו שתים בצפון ושתים בדרום שבהן היו נותנין את הבדים שלא יהו זזים משם לעולם שנ' בטבעות הארון יהיו הבדים (שם כה טו)

14

ברייתא דמלאכת המשכן (קירשנר) פרק י

 ברייתא דמלאכת המשכן (קירשנר) פרק יכיצד עשה בצלאל את המנורה עשאה כמין קורה ועשאה (מרובה) [מיריכה] למטה גביעיה כפתוריה ופרחיה ומשך ממנה שני קנים אחד אילך ואחד אילך ומשך הימינה שני קנים אחרים אחד אילך ואחד אילך ומשך ממנה שני קנים אחד אילך ואחד אילך שנ' ששה קנים יוצאים מצידיה (שמות כה לב) אבל לא למדנו לגביעים המשוקדים שנ' ובמנורה ארבעה גביעים (שם כה לד) איסי בן יהוד' או' חמשה דברים בתורה אין להם הכרעה ואילו הן שאת ארור מחר משוקדים וקם הלא אם תטיב שאת (בראשית ד ז) או שאת אם לא תיטיב (שם) ארור אפם כי עז

15

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת ויחי פרשה צז

 דה"א =דברי הימים א'= ה ב), ועוד משבט יהודה יצאה אלישבע אם הכהונה שנ' ויקח אהרן את אלישבע בת עמינדב וגו' (שמות ו כג), ועוד משבט יהודה יצא נחשון בן עמינדב ראש לנשיאים שנ' ויהי המקריב ביום הראשון [את קרבנו] נחשון בן עמינדב (במדבר ז יב) ועוד משבט יהודה יצא בצלאל שעשה את משכן הקודש, ומשבט יהודה הקריבו בראשנה לחנוכת המזבח, ומשבט יהודה יצא כלב, ועוד במסעות, יהודה היה ראשון שנ' ונסע דגל מחנה [בני] יהודה (שם /במדבר/ י יד), ובחנייתם כן והחונים קדמה מזרחה [דגל מחנה יהודה] (שם /במדבר/ ב ג), ובברכת משה חסיד בירכו שנ' וזאת ליהודה (דברים

16

שמות רבה (וילנא) פרשת שמות פרשה א

 אבא הה"ד (איוב כח) ויאמר לאדם הן יראת ה' היא חכמה, מהו שכר היראה תורה, לפי שיראה יוכבד מפני הקב"ה העמיד ממנה משה שכתוב בו (שמות ב) כי טוב הוא, ונתנה התורה על ידו שנקראת לקח טוב, ונקראת על שמו, שנאמר (מלאכי ג) זכרו תורת משה עבדי, ומרים יצא ממנה בצלאל שהיה מלא חכמה, דכתיב (שמות לא) ואמלא אותו רוח אלהים וגו', ועשה ארון לתורה שנקראת טוב, הוי וייטב אלהים למילדות, וירב העם, לקיים מה שנאמר (איכה ג) מי זה אמר ותהי ה' לא צוה, אם פרעה צוה להרוג את הזכרים, מה הועיל בגזרתו ה' לא צוה, אלא וירב העם

17

שמות רבה (וילנא) פרשת תרומה פרשה לד

 משה, ומה בהמ"ק שהוא יותר ויותר מן המשכן שלמה אומר כן, משכן עאכ"ו, לכך אמר משה (תהלים צא) יושב בסתר עליון, א"ר יהודה בר ר' סימון יושב בסתר הוא עליון על כל בריותיו, מהו בצל שדי, בצל אל, בצל רחום בצל חנון אין כתיב כאן אלא בצל שדי, בצל שעשה בצלאל לכך נאמר בצל שדי יתלונן, אמר הקב"ה לא כשם שאתה סבור כך אני סבור אלא כ' קרש בצפון וכ' בדרום וח' במערב ולא עוד אלא שארד ואצמצם שכינתי בתוך אמה על אמה.ב ד"א ועשו ארון עצי שטים, מה כתיב למעלה ויקחו לי תרומה מיד ועשו ארון עצי שטים,

18

שמות רבה (וילנא) פרשת תרומה פרשה לה

 שאם יבקש אדם לבנות ביתו מאילן עושה פירות אומר לו ומה ממה"מ שהכל שלו כשאמר לעשות משכן אמר לא תביא אלא מאילן שאינו עושה פירות אתם עאכ"ו.ג ד"א ועשית את הקרשים מה כתיב למעלה מן הענין וראה ועשה, וכי משה עשה את המשכן והלא כתיב ועשה בצלאל ואהליאב וכל איש חכם לב, אלא משה לתלמוד ובצלאל למעשה, מכאן אמרו רבותינו ליתן שכר למעשה כעושה, שכן מצינו במשה שעשה בצלאל למלאכת המשכן והעלה עליו הקב"ה כאלו הוא עשאו שנאמר (ד"ה =דברי הימים= א כא) ומשכן ה' אשר עשה משה במדבר.ד ד"א ועשית את הקרשים, לא היה צריך לומר אלא

19

שמות רבה (וילנא) פרשת כי תשא פרשה מ

 שמות רבה (וילנא) פרשת כי תשא פרשה מא [לא, א - ב] וידבר ה' ראה קראתי בשם בצלאל, כך פתח ר' תנחומא בר אבא (איוב כח) אז ראה ויספרה הכינה וגם חקרה, צפה הקב"ה וראה שישראל מקבלין את התורה שאלולי כן לא ברא העולם שנאמר אז ראה ויספרה, ומה כתיב אחריו (שם /איוב כ"ח/) ויאמר לאדם הן יראת ה' היא חכמה, ואין אדם אלא ישראל שנאמר (יחזקאל לד) ואתן צאני צאן מרעיתי אדם אתם, אז ראה ויספרה בסיני, הכינה באהל מועד, וגם חקרה בערבות מואב באלה הדברים, ד"א אז ראה ויספרה, אמרו רבנן צריך אדם להיות נוטל משל לומר פרקו

20

שמות רבה (וילנא) פרשת ויקהל פרשה מח

 שמות רבה (וילנא) פרשת ויקהל פרשה מחפרשת ויקהל א [לה, א] ויקהל ראו קרא ה' בשם בצלאל, הה"ד (קהלת ז) טוב שם משמן טוב כמה הולך שמן טוב מקיטון לטרקלין, ושם טוב הולך מסוף העולם ועד סופו שנאמר (ד"ה =דברי הימים= א יד) ויצא שם דויד בכל הארצות, שמן טוב נופל על המת והוא מבאיש, שנא' (קהלת י) זבובי מות יבאיש יביע שמן רוקח, שם טוב נופל על המת ואינו מבאיש שנאמר (מ"ב =מלכים ב'= ד) ויעל וישכב על הילד, ויום המות מיום הולדו יום מיתתו של אדם גדול מיום לידתו, למה שביום שנולד בו אין אדם יודע מה

1234567891011121314151617181920