בצלאל

בצלאל מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 4276 מקורות עבור בצלאל. להלן תוצאות 171 - 180

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


171

אברבנאל מלכים א פרק ג

 במדבר, ועליו היתה תמיד האש האלקי שירד מן השמים ביום השמיני למלואים, ולהיותה מקודשת לגבוה היתה גדולה בעיני כל ישראל ויותר מקודשת משאר הבמות הנעשות על יד הדיוט איש כל הישר בעיניו יעשה. ואולי עם זה היתה יותר גדולה מהן בכמותה, כי היו שאר הבמות קטנות ממנה, והמזבח הזה שעשה בצלאל במדבר במצות משה הוקבע בשילה, וכשנחרב שילה בימי עלי הובא לנוב, חרבה נוב בימי שאול קבעוהו בגבעון, ושם הלך שלמה והעלה על אותה במה אלף עולות, והיה זה בפעם אחת כדברי חכמים ז"ל (זבחים פ"ו דף מ"ו ע"ב), או בימים אשר ישב שם קודם החזרתו לירושלם, כדי להתבודד ולהכין

172

אברבנאל מלכים א פרק ה

 וגם הוא לא עשה כי אם מלאכת הנחשת בלבד, וכל זה יורה שכוונת שלמה בשאלתו לחירם היה בלבד בארזים לא בדבר אחר, אבל ראה להטפל בשאלתו דברים אחרים, כדי שאעפ"י שחירם לא ימלא שאלתו בדבר הראשון שהוא איש חכם לפעול, להיותו מהקשה שימצא אדם יודע בכל הדברים האלה, כי הנה בצלאל אשר היה מלא רוח חכמה כולל בזה היה מאת השם כמו שנזכר שמה (שמות ל"א), ולזה הרבה שלמה לשאול דבר קשה המצאו כדי שחירם לא יוכל לעשות בזה שאלתו ולכן יתרצה בענין הארזים, ומנהג הוא בנבונים לשאול הרבה כדי שלמעט יתנו להם הקצת הנרצה אצלם, עם היות שחירם בטוב

173

אדרת אליהו שמות פרק לה

 פרשת ויקהל [פרק לה](כא) ויבאו כל איש אשר נשאו לבו וכל אשר נדבה כו'. נשאו לבו הוא לקרבה אל המלאכה כמ"ש לקמן ויקרא משה אל בצלאל כו' כל איש אשר נשאו לבו כו' והוא כאן אותן שהביאו מטוה כמ"ש וכל הנשים אשר נשא לבן אתנה בחכמה כו' וכ"כ הרמב"ן ז"ל:

174

אדרת אליהו במדבר פרק כג (א)

 המלאך ואפס את הדבר שהוא מהקב"ה. אשר אדבר אליך הוא דבר המלאך אליו. אתו תדבר. להם לישראל. ורמז ג"כ לג' דברות שלו שהיו מלמטה למעלה ואף ששם אמר המלאך מלמעלה למטה כך הכלל כי תחלת המחשבה סוף המעשה ולכך המלאך אמר הג' מלמעלה למטה ובלעם אמר מלמטה למעלה וכמ"ש גבי בצלאל בצל אל היית ואמר על ההפך שמא כך אמר לך הקב"ה עשה משכן כו' כמו שהצל מראה הכל בהפך. וכמ"ש (שבת ל"א ע"א) בהלל למחר אפיך ליה אמר והא אתמול לא אמרת לי הכי א"ל לאו עלי דידי קא סמכת כו' דעל פה נמי סמוך עלי. דתימה הוא מה

175

אדרת אליהו דברים פרק א

 שהי' נעלמת מעין כל חי ונאמר ישמחו השמים ותגל הארץ והדעת הוא מחברן. כמ"ש בדעתו תהומות נבקעו וז"ס בהמ"ק וז"ש (ברכות דף ל"ג ע"א) גדול מקדש שניתן בין שתי אותיות וגדולה דעה שניתנה בין שתי אותיות וכל שיש בו דיעה כאלו נבנה בהמ"ק בימיו כמשחז"ל (ברכות נ"ה ע"א) יודע היה בצלאל לצרף אותיות ולא אמרו יודע היה אותיות והוא נגד ספר ויקרא. וז"ס ל"ב נתיבות ל"ב אלהים שנכללו בשם הוי"ה אבל לאמר הוא חבור הוי"ה עם אלהים. לכן כאן י"א תיבות חמשה לקבל חמשה וברית יחיד מכוון באמצע כו' והיא בחינה ב' של מלכות שהוא כ"ע של כסא הכבוד:(ז

176

אדרת אליהו דברים פרק לב - אופן שני

 ד' סמנים וז' בשמים: סלע זה נער זה מט"ט. ומלמעלה למטה דבש ושמן בדעת. והשאר הכל כסדר ואמר בקו האמצעי עם חלב וגו' וכנגד הארץ שהיא רביעית אמר לשדים לא אלה שהם תחת האדם ואלו ב' שמות אלוה אלהים הם שמות ההנהגה שהן אותיות שניות ושלישית דאהי"ה וזה שמו של בצלאל בצל אל קוצו של יו"ד:(יח) צור ילדך תשי. פי' התחלת השכחה ושכחת: ותשכח אל מחללך. שבראך. כי ג' שותפין באדם והג' כלול משניהם ולכך נותן י' דברים נגד שניהם כי באדם יש ה' אברים גלוים וה' נעלמים עין אוזן פה יד ורגל גלוים. ה' נעלמים ריח קלסתר פנים.

177

אור החיים שמות פרשת תרומה פרק כה

 וטעם הראיה ולא הספיק בדיבור, אבאר בעזרת השם בסמוך:ודרך זה נעלה להבין דבריהם ז"ל (ברכות נ"ה א) שאמרו בפסוק (לקמן ל"ח כ"ב) ובצלאל וגו' עשה את כל אשר צוה אפילו דברים שלא אמר לו רבו הסכימה דעתו וכו' משה צוה לבצלאל לעשות כלים תחילה ואחר כך משכן אמר לו בצלאל מנהג העולם לעשות תחילה בית וכו' אמר לו כך שמעתי מפי הקדוש ברוך הוא בצל אל היית כי בודאי כך צוה לי הקדוש ברוך הוא וכו' עד כאן. וקשה איך ישכח משה מצות ה' חס ושלום שיאמן עליו דבר כזה. ולהבין הענין יש להעיר עוד כי כפי סדר הכתוב

178

אור החיים שמות פרשת תרומה פרק כו

 שיצוה ה' בנוכח למשה הוא יעשה ואין זולתו זולת במקום שיחזור ה' ויאמר בפירוש כי אחרים הם העושים אז נאמר כי טעם שדבר אליו לנוכח הוא לומר לו כי כיון שהוא המצוה כאילו הוא העושה וכמעשה כל המשכן וכליו שהגם שכינה הדבר אליו חזר וציוהו בפרשת כי תשא קראתי בשם בצלאל וגו' ואתו אהליאב וגו' ובלב כל חכם וגו' ועשו את כל אשר צויתיך חזר וגילה הדבר כי לא יעשה משה דבר במלאכה, אבל הקמת המשכן שלא מצינו שחזר ה' ופירש לו מי המקים הרי זה יגיד כי הדברים ככתבן כי הוא יקים, והוא הקים דכתיב (לקמן י"ח) ויקם משה

179

אור החיים שמות פרשת כי תשא פרק לא

 אור החיים שמות פרשת כי תשא פרק לא(ב) ראה קראתי בשם. אולי שיכוין לומר שיראו רמז הענין בשמו ושם אבותיו, בצלאל שעשה צל לאל, בן אורי שעשה מקום לאשר אור לו, בן חור שעשה ישראל בני חורין מעון העגל כאומרם ז"ל (שמו"ר פנ"א) בפסוק משכן העדות עדות לכל שנמחל להם עון העגל הרי שנרשם בו הדבר בשמו ושם אבותיו. ובזה יבא על נכון אומרו ואמלא בתוס' וא"ו לומר מלבד זו עוד אני מוסיף בו מלאי מהחכמה, ואומרו בחכמה ולא אמר חכמה, ואולי שיכוין על פי דבריהם ז"ל (ברכות נ"ה א) בפסוק (דניאל ב') יהב חכמתא לחכימין שאין הקב"ה נותן

180

אור החיים שמות פרשת ויקהל פרק לו

 אור החיים שמות פרשת ויקהל פרק לו(א) ועשה בצלאל וגו' את כל מלאכת וגו'. קשה והלא אפילו לקיחת הנדבה עדיין לא לקח לעשות ואיך יוצדק לומר ועשה וגו', אכן הכוונה היא שהכין כלי אומנות הצריכין לעשות בהם כל פרטי המלאכה אשר צוה ה' לעשות כי צריכין כמה פרטי כלי אומנות, וזה שיעור הכתוב ועשה בצלאל וגו' את כל מלאכת פירוש כלים שהם מלאכת מעשה עבודת הקדש לכל אשר צוה ה' כי יש עבודת המתכות ועבודת כלי עץ ועבודת האבנים והאריגה, וצא ולמד מה שאמרו ז"ל (שבת מ"ט ב) כי המ' מלאכות כולן היו במקדש, ומהנשמע מהכתובים מובן כי ביום

1234567891011121314151617181920