בצלאל

בצלאל מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 4276 מקורות עבור בצלאל. להלן תוצאות 151 - 160

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


151

אבן עזרא דברים פרשת עקב פרק י

 בדרך הפשט, כי משה לא נתענה כי אם שמונים יום, כי פירוש אנכי עמדתי בהר כימים הראשונים (י) הוא שנוי. והטעם: כאשר עמדתי בהר אותם הארבעים יום שמע ה' אלי ואמר: לך למסע (יא), וזהו לך נחה את העם (שמות לב, לה). והנה יהיה ארון עץ בצווי, והוא הארון שעשה בצלאל:(ג) ואעש ארון - בצווי, ויהיה פי' ויקהל משה (שמות לה, א) - וכבר הקהיל משה. וכבר הראיתיך רבים כן. וכל זה, בעבור שאמר: ויהיו שם כאשר צוני ה' (ה). וזהו ונתת אל הארון את העדות (שם כה, טז). גם יתכן להיות פירושו 'על', ועשית לך ארון עץ (א). והקבלה תנצח:

152

אבן עזרא - הפירוש הקצר שמות פרשת משפטים פרק כד

 נעשה במחנה:(יד) אל הזקנים אמר - הם השבעים, ואינם הנזכרים בפרשת בהעלותך (במדבר יא, כד). וטעם שבו לנו בזה - שישבו מחוץ למחנה באהל משה. עד אשר נשוב - הוא ויהושע. חור - לא ידענו מי הוא. וכתוב בדברי יחיד, שהוא בן כלב בן יפונה. וחור אבי אורי שהיה אבי בצלאל, ובעבור שאמר כלב בן ארבעים שנה אנכי (יהושע יד, ז). הנה נמצא בצלאל בעשותו המשכן בן שלש עשרה שנים, וזה רחוק מאד. ואני אתן לך ראיות שלא זה הדרך ולא זאת העיר. רק מה שהעתיקו קדמונינו על הביאה הוא אמת מדברי קבלה, ואין צורך לראיה מהכתוב. ועתה שם לבך, דע כי חצרון

153

אבן עזרא - הפירוש הקצר שמות פרשת תצוה - כי תשא פרק ל

 אחריו הכיור וכנו. וטעם להזכיר כסף הכפורים, כי היא תרומת חיוב, וכל תרומת המשכן היא נדבה, חוץ מזאת. וטעם להזכיר כיור וכנו נחשת אחר כן, כי לא נעשה מנחשת נדבת ישראל, רק מנחשת הנשים החכמות, הן העושות מלאכת הקדש. ואחר כן הזכיר הבשמים והסמים, שהביאו הנשיאים לבדם. ואחר כן הזכיר בצלאל ואהליאב, שהם ראש החושבים לעשות כל מלאכה. וטעם אך את שבתותי תשמורו, שלא יאמר אדם בעבור שהיא מלאכת הקודש לעשותה גם בשבת. ואחר כן סיפר מה שארע טרם רדת משה ותפלתו, ורדתו, ושריפת העגל, והריגת עובדיו, ושובו אל השם להתפלל בעדם, ובקשתו להכניס השכינה ביניהם, ורדתו מההר לפסול האבנים,

154

אבן עזרא - הפירוש הקצר שמות פרשת כי תשא פרק לא

 אבן עזרא - הפירוש הקצר שמות פרשת כי תשא פרק לא(ב) בצלאל - הוא הקרוי בשם, והיא מעלה גדולה, וכן: ונקראה בשם (אסתר ב, יד). ודבר בצלאל שלא היה בן עשר שנים פרשתיו בפסוק והנה אהרן וחור (שמות כד, יד):(ג) בחכמה בתבונה ובדעת - שהיה חכם גדול, וידע כל סוד סתום, כי אין ראוי לעשות מלאכת קדש קדשים רק מי שהוא מלא חכמה, כי בדעתו סוד המשכן ידע סוד עביו. גם זה יורה שלא היה נער כי מתי למד כל חכמה? ואין טענה משלמה, כי אין מפורש בכתוב בן כמה שנים מלך, והוא לא בקש חכמה רק חכמת המשפט להיות לו

155

אבן עזרא - הפירוש הקצר שמות פרשת ויקהל פרק לו

 אבן עזרא - הפירוש הקצר שמות פרשת ויקהל פרק לו(א) ועשה בצלאל - דבר עתיד. והטעם, שהשם צוה כן:(ג) הביאו אליו - אל משה:(ה) מרבים העם - כי הוגד להם. מדי העבודה - כמו חי פרעה (בראשית מב, טו). רק די שם, ואין חי שם כן:(ז) והמלאכה - שעשו די לכל המלאכה שצוו. ויש אומרים, כי טעם והמלאכה - הממון, כמו במלאכת רעהו (שמות כב, י). ומ"ם דים - שב אל איש ואשה, או אל העושים. והותר - שם הפועל מהבנין הכבד:(טז) ולא הזכיר כפל היריעה (שמות כו, ט), כי הכתוב אחז דרך קצרה. ויאמר הגאון רב אהרן, כי חמש יריעות וחצי היו מזה

156

אברבנאל בראשית פרשת מקץ פרק מא

 על כל ארץ מצרים חשש שמא יטיל קנאה בזה בין עבדיו וישנאו את פרעה עליו ולכן השתדל להתוכח עמהם כדי שיודו בפיהם מעלת יוסף מצורף שהיה מדרך המוסר שיהיה נמלך עמהם בדבר הגדול הזה וכמ"ש רז"ל אין ממנין פרנס על הצבור אלא א"כ נמלכים בצבור שנאמר ראה קרא י"י בשם בצלאל ולכן אמר לעבדיו הנמצא כזה איש ר"ל האם נמצא כשנבקש אותו בכל מצרים עיר מלאה כשופים ובכל העולם איש שיהיה בו רוח אלדים כזה ואין ספק שעבדיו חשבו שיעשה הדבר בעצמו ויפקד פקידים ושיהיו המה הפקידים ויקבלו בזה תועלת רב ולכך הודו בהיות רוח אלדים בו כי זה מה

157

אברבנאל שמות פרשת משפטים פרק כד

 העם עצמו ואמר הנה דם הברית אשר כרת ה' עמכם על כל הדברים האלה. ואחרי שפעל ועשה אדון הנביאים את כל המעשים האלה עלה והעלה עמו להר אהרן נדב ואביהו ושבעים מזקני ישראל כמו שצוהו יתברך. ואין ספק שהיו מכלל הזקנים ההם אלעזר ואיתמר בני אהרן חור ופנחס יהושע וכלב בצלאל ואהליאב ודומיהם אבל קצר הכתוב בזכרונם. והנה צוה יתברך בעליה הזאת לשתי סבות. הא' כדי שיעלו ראשי העם ושוטריו לתת שבח והודאה לפניו יתברך על התורה אשר נתן לעמו ולכן אמר והשתחויתם מרחוק כי זה היה תכלית עלייתם להשתחוות למלך ה' צבאות על החסד אשר הגדיל לעשות לעמו ונחלתו.

158

אברבנאל שמות פרשת תרומה פרק כה

 נזכר דבור על כל מצוה ומצוה. וידבר ה' אל משה לאמר כי תשא וגומר וידבר ה' אל משה לאמר ועשית כיור נחושת וגומר. וידבר ה' אל משה לאמר ואתה קח לך בשמים ראש וגומר ויאמר ה' אל משה קח לך סמים וגומר וידבר ה' אל משה לאמר ראה קראתי בשם בצלאל וגומר ויאמר ה' אל משה לאמר ואתה דבר אל בני ישראל לאמר אך את שבתותי וגו' והוא באמת דבר זר ומתמיה מאד שכל הצוויים הרבים והגדולים ההם שבאו בפרשת תרומה ובפרשת תצוה כלם נכנסו והוכללו תחת דבור אחד בלבד. אמנם בסדר כי תשא שצוה על ששה ענינים באו עליהם

159

אברבנאל שמות פרשת תרומה - תצוה פרק כז

 הם בכלל המצות שכללה תורת האלהים. אבל היה צורכו לענין רחיצת הכהנים ממש. ולפי שלקדוש הכהנים והאהל וכליו היה צריך שמן המשחה בא דבור אחר על עשיותו וכן דבור אחר על מעשה הקטרת. ולפי שלא היו יודעים מי היה האיש הראוי לעשות מלאכת הקדש הזאת. בא דבור ראה קראתי. בשם בצלאל. ולפי שג"כ היו מספקים אם מלאכת המשכן תהיה דוחה את השבת לא בא דבור אך את שבתותי תשמורו. הנה אם כן כל הצווים שבסדר תרומה ובסד' תצוה נכללו בדבור אחד לפי שהיו מקושרים ומדובקים בטעם והרמז שעליו נצטוו. אמנם הדברים שצוה בסדר כי תשא בא על כל אחד מהם

160

אברבנאל שמות פרשת תצוה פרק כח

 כנגד יהודה דן ונפתלי. והנופך אמרו שהוא רובינ"ו וממנו אמר הנביא (ישעיה נ"ד יא) הנה אנכי מרביץ בפוך אבניך. ולהיותו משובח שבאבנים בא כנגד שבט יהודה שהיה מלך בקרב אחיו והספיר הוא ידוע כמו שאמר ויסדתיך בספירים. ובא כנגד שבט דן להיותו בעל דגל גם שחכמי לב העושים במלאכה היו בצלאל למט' יהודה ואתו אהליאב למט' דן. ויהלום היה אבן הולמת כל האבנים ומשברתן והיא לא תשבר לרוב חומה ויובשה ובלעז נקרא דיא"מאנטי והיא כנגד נפתלי שארצו היתה מברכת ומבשלת פרותיה במהרה. והטור השלישי לשם שבו ואחלמה. ואלה אמרו שהיו כנגד גד ואשר ויששכר והם כנגד מאזנים עקרב קשת המשרתים

1234567891011121314151617181920