בצלאל

בצלאל מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 4276 מקורות עבור בצלאל. להלן תוצאות 141 - 150

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


141

שפתי חכמים דברים פרשת עקב פרק י

 שפתי חכמים דברים פרשת עקב פרק יפסוק או כלומר אל תאמר ודאי לא נצטווה על מלאכת המשכן אלא לאחר יום הכפורים אבל בצלאל עשה ארון בתחלה ואחר כך משכן ואם כן איכא למימר דזהו הארון שעשה בצלאל לכן פירש ובצלאל עשה המשכן תחלה כו':פסוק וז ומה שפירש רש"י בפרשת חקת ז' מסעות ממוסרה להר ההר מפורש בריש פרשת אלה מסעי:פסוק חח והא דכתיב הבדיל וגו' והא עדיין לא הבדיל עד שנה שניה משהוקם המשכן צריך לומר הבדיל הקדוש ברוך הוא במחשבה ועל כרחך אתה צריך לפרש כן מדכתיב אחרי כן ואנכי עמדתי בהר דקאי

142

אבן עזרא בראשית פרשת וישב פרק לח

 שאין מיום שנמכר יוסף עד יום רדת אבותינו במצרים רק כ"ב שנה. והנה נולד אונן שהוא שני לבני יהודה, וגדל עד שהיה לו זרע, וזה לא ימצא פחות מי"ב שנה, ועוד וירבו הימים, גם הרתה תמר והולידה פרץ והוא בא אל מצרים ויש לו שני בנים. ואל יקשה עליך דבר בצלאל, כי בגעתי אל מקומו אפרשנו:(ב) איש כנעני יש אומרים סוחר, כמו כנען בידו מאזני מרמה (הושע יב, ח). ועם תוספות יו"ד: ולא יהיה כנעני עוד (זכריה יד, כא). ויתכן להיות כמשמעו. וחז"ל אמרו כי וירד יהודה (ברא' לח א) - שירד מגדולתו. וזה דרך דרש, כי הבא מפאת צפון

143

אבן עזרא שמות (הפירוש הארוך) פרשת תרומה פרק כה

 כי הנה כתוב גם עליהם ויתנם ה' אלי (דבר' י, ד). ועוד, הנה לא מצאנו שיאמר השם למשה שיעשה הארון וישם שם הלוחות הראשונות, כי השם יודע, כי ישברם משה. רק אמר על הלוחות שפסלם משה ועשית לך ארון עץ (שם שם, א). וקדמונינו אמרו, כי אין זה הארון שעשה בצלאל, ונכון הוא. ועל דרך הפשט אינו רחוק בעיני, כי על הארון שעשה בצלאל ידבר, וכן כתוב: ועשו ארון עצי שטים (שמות כה י). ואין טעם לשאול, אנה היו מושמים אלה הלוחות עד שהוקם המשכן, כי אין צורך להזכיר זה. והוצרכתי לפירוש הזה, בעבור שהזכיר ואשים את הלוחות בארון אשר

144

אבן עזרא שמות (הפירוש הארוך) פרשת תצוה - כי תשא פרק ל

 כפורים. וכסף הכפורים גם כן יהיה אחת בשנה כאשר אפרש. ואחר כן הכיור וכנו, שלא יעשו מנדבת הצבור רק ממראות הצובאות לבדם. גם הזכיר שמן המשחה וקטרת הסמים, כי הנשיאים לבדם הביאום. ובהזכירו שמן המשחה, הזכיר הכלים הנמשחים. גם הזכיר האומן הגדול שהוא הרוקח, ואשר יעשה מעצתו כל המשכן, והוא בצלאל ואהליאב. והזכיר השבת להזהירם בתחלה, שלא יעשו ישראל מלאכת השם בשבת. ואחר כן הזכיר תפלת משה לפני רדתו מן ההר, והוצרך להזכיר מעשה העגל בתחלה, לדעת למה התפלל. ואחר כן הזכיר רדתו, ושריפת העגל, ושובו אל ההר עוד להתפלל שנית בעדם. והזכיר כעס משה להוציא אהלו ממחנה ישראל. ויש

145

אבן עזרא שמות (הפירוש הארוך) פרשת כי תשא פרק לא

 אבן עזרא שמות (הפירוש הארוך) פרשת כי תשא פרק לא(א) וידבר אמר הגאון, למה נבחרו בצלאל ואהליאב. והשיב, כי בצלאל מבני יהודה שהמשילו יעקב לגור אריה (ברא' מט, ט). גם אהליאב מבני דן, שהמשילו משה לגור אריה (דבר' לג, כב) והאריה צר מאחוריו. וככה היה הבית (מידות פ"ד מ"ז). וזה דרש הדורש, כי בצלאל ואהליאב לא בנו הבית. ורוחב המשכן שעשו היה שוה. ואין טעם לשאלתו, כי נבחרו, בעבור שלא היה בישראל כמוהם:(ב) ראה בעין כבוד, והקרוא הוא בצלאל. והטעם קראתי בשמו שאין כמוהו לעשות המשכן. ועל דרך הפשט כלב בן יפונה איננו כלב בן חצרון בראיות גמורות,

146

אבן עזרא שמות (הפירוש הארוך) פרשת כי תשא פרק לב

 ואחר כן צוהו השם שירד ויפסול לוחות ויעלם בידו אל ההר. אז ירד השם בענן וקרן עור פניו, וכתב השם הלוחות השניים, על כן כתוב, בעת ההיא אמר ד' אלי פסל לך שני לוחות אבנים כראשונים וגו', ועשית לך ארון עץ (דבר' י, א), והנה יעשו ישראל הארון והוא שעשה בצלאל:(יד) וינחם חלילה להנחם השם, רק דברה תורה כלשון בני אדם, כמו ויעל (ברא' לה, יג), וירד (שם יא, ה), ישמח ד' במעשיו (תה' קד, לא), ויתעצב אל לבו (ברא' ו, ו). והנה שמואל אמר, וגם נצח ישראל לא ישקר ולא ינחם (ש"א טו, כט), ושם כתוב נחמתי שם,

147

אבן עזרא שמות (הפירוש הארוך) פרשת ויקהל פרק לו

 אבן עזרא שמות (הפירוש הארוך) פרשת ויקהל פרק לו(א) ועשה הנה בצלאל הוא בעצמו יעשה הנכבד, ויורה הוא ואהליאב:(ב) ויקרא ה"א לקרבה נוסף, כמו ולדבקה בו (דבר' יא, כב). וחכם גדול טעה, שאמר כי כמוהו לשמור את בריתי לעמדה (יחז' יז, יד), כי הוא מפיק ה"א ומלת עומד עומדת, על כן הפי' לעמוד בה:(ג) ויקחו. את כל התרומה אשר הביאו, והם ישראל היו עוד מביאים נדבה אל משה בכל בקר:(ד) ויבאו אל אהל משה ואמרו מרבים העם:(ה) מ"ם מדי נותר, כמ"ם מכל מלמדי השכלתי (תה' קיט, צט), כאשר פירשתיו:(ו) ויעבירו קול כמו ויעבור

148

אבן עזרא שמות (הפירוש הארוך) פרשת ויקהל פרק לז

 אבן עזרא שמות (הפירוש הארוך) פרשת ויקהל פרק לז(א) ויעש בצלאל בעבור כבוד הארון. גם הוא עשה כל כלי הקדש. והנה הזכיר המשכן והאהל, והפרכת והמסך, כי דרך אחד להם. ואחר כן הזכיר שמן המשחה עם קטורת הסמים. כי יש בשמים בשמן המשחה גם בקטורת הסמים:

149

אבן עזרא שמות (הפירוש הארוך) פרשת ויקהל - פקודי פרק לח

 נקרא משכן, בעבור הארון ששם לוחות העדות. והנה אחז דרך קצרה. וזהו האמת בעבור מכתב אלהים. וטעם עבודת הלוים. שהם נושאים את המשכן ואת כל כליו שהיה מפקיד עליהם איתמר, כי הגרשונים והמררים הלוים על יד איתמר שהיה פוקד בשמות כל משאם:(כב) ובצלאל הזכיר הכתוב, כי בצלאלואהליאב, שהם הראשונים עשו כל מעשיהם כהוגן:(כד) כל הזהב אמר הגאון, למה הזכיר מה עשו בכסף, ולא הזכיר מה עשו בזהב התנופה? והוא השיב, הנה הזכיר, כי המנורה היתה ככר זהב. גם ככה הכפורת, וזהב הארון ומזבח הקטרת. ואין זה נכון, כי המנורה כלה היתה זהב, ולא כן הארון.

150

אבן עזרא ויקרא פרשת אמור פרק כד

 אבן עזרא ויקרא פרשת אמור פרק כד(ב) וטעם להזכיר פרשת שמן זית זך בעבור שהזכיר אשה כל מועד, והוא צריך להזכיר הלחם, והמנורה כנגד השולחן:(ד) והוסיף בפרשה הזאת על המנרה הטהרה היא הידועה זהב כולה מעשה בצלאל ולא אחרת. ואשר עשוה מברזל בשעת הצורך על פי הנביאים עשוה:(ה) ולקחת סלת - בצווי. וכן: ואפית אותה. ובאה זו המלה מלרע והיא זרה:(ו) שתים מערכות במספר השבטים כסוד האפוד והחשן, או שני עשרונים כמספר המערכות. על השלחן הטהור כנגד שולחנות אחרים שיש שם, והוא לבדו מצופה זהב וזרו זהב. והלבונה שהיתה עם הלחם הוא אשה לה', והלחם לכהן.

1234567891011121314151617181920