בצלאל

בצלאל מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 4276 מקורות עבור בצלאל. להלן תוצאות 131 - 140

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


131

רבי אליהו מזרחי דברים פרשת עקב פרק י

 רבי אליהו מזרחי דברים פרשת עקב פרק י(א) [ועשית לך ארון] וזהו שהיה יוצא עמהם למלחמה, ואותו שעשה בצלאל לא יצא למלחמה, אלא בימי עלי, ונענשו עליו ונשבה. וכתב הרמב"ן ז"ל (בפסוק ה): ש"דברי אגדה הן. אבל יש לשאול, אחר שהוציא משם הלוחות ונתנם בארון שעשה בצלאל, מה היה בזה, ולמה הוא יוצא עמהם למלחמה. ואומרים (בבא בתרא יד: מנחות צט א) ששברי לוחות היו שם, וכן הוא באגדה, אבל דברי יחיד הן, שכך שנינו במסכת שקלים (שקלים פרק ו הלכה א): 'תניא רבי יהודה ברבי אלעאי אומר: שני ארונות היו עם ישראל במדבר. אחד שהיו שברי לוחות נתונים

132

רבי אליהו מזרחי דברים פרשת שופטים פרק יח

 לקטו ממנו" וכמו (שמות טז, לב): "זה הדבר אשה צוה ה' מלא העומר ממנו למשמרת לדורותיכם" (שמות כד, ח), "הנה דם הברית אשר כרת ה' עמכם" (שמות לה, א), "ויאמר אליהם אלה הדברים אשר צוה ה' לעשות אותם" (שמות לה, ל), "ויאמר משה אל בני ישראל ראו קרא ה' בשם בצלאל" וגו' (ויקרא ט, ו) ו"זה הדבר אשר צוה ה' תעשו וירא אליכם כבוד ה'" ורבים כאלה.ואם כן הכא, גבי "לא כן נתן לך ה' אלהיך", שפירושו, שלא נתן לך רשות לשמוע אל מעוננים ואל קוסמים, שאין כאן לא הטבה להם ולא אזהרה, אלא ספור מה שעבר, לא היה

133

פירוש ר' עובדיה מברטנורא על רש"י (עמר נקא) שמות פרשת תרומה פרק כה

 בשרביטים בעודם קטנים והדם נצרר בהכאתן ואח"כ שוחטין אותם:(ח) ועשו לי מקדש ועשו לשמי בית קדושה הוצרך לפרש כן משום דמשכן אקרי מקדש כדמוכח בפ' פרה אדומה לכך פי' מקדש בית קדושה:(יא) מבית ומחוץ תצפנו ג' ארונות עשה בצלאל וכו' במסכת שבועות דריש ליה מדחזר וכתב תצפנו דלא הוה ליה למכתב אלא וצפית אותו זהב טהור מבית ומחוץ ותו לא מהר"ר:(טו) לא יסורו ממנו לעולם קשה שהרי בפר' במדבר סיני כתו' ושמו בדיו שנראה משום שהיו מסירין אותן לפעמים י"ל שזה שנאמ' להלן ושמו בדיו ר"ל שיתקנום ויעמידום על עמדם לשאת הארון כי בעודו מונח בקדש הקדשים

134

שפתי חכמים שמות פרשת משפטים - תרומה פרק כה

 היו כמין סכך על הלחם ואף שאין נזכר לחם כאן ור"ל שפירושו אשר יכוסה בהן מי שצריך לכיסוי והיינו הלחם:פסוק לאמ והקב"ה כשראה שנתקשה בה הראהו מנורת אש ואף על פי כן נתקשה בה אמר לו השלך את הככר לאור וזה היה על ידי בצלאל והיא נעשית מאליה בפועל אבל לא אמר הקב"ה למשה בפירוש שתיעשה מאליה ודרשו כן מדכתיב תיעשה ביו"ד ולא תעשה הרא"ם האריך כאן ואני קצרתי:פסוק לזנ פירוש אין מלות והאיר על עבר פניה ולא מלות והעלה את נרותיה מורה על הדלקה מפני שאין הפרשה הזאת מדברת בהדלקתה אלא בעשייתה ולכך יחוייב שיהיה

135

שפתי חכמים שמות פרשת כי תשא פרק לא

 שפתי חכמים שמות פרשת כי תשא פרק לאפסוק בש דק"ל דהל"ל קראתי לבצלאל ומפרש שהכי פירושו קראתי בשם לעשות מלאכתי למי קראתי את בצלאל:פסוק ות שלא תאמר שכולם יהיו עם בצלאל לעזרה דאם כן למה פירש את אהליאב יותר משאר חכמי לב לכן פירש לומר שאהליאב יעזור את בצלאל בכל מלאכה שהוא עוסק בעצמו אבל שאר חכמי לב יהיו עושין מכל המלאכה אשר יתנו להם בצלאל ואהליאב ושיעור הכתוב כן הוא ראה קראתי בשם בצלאל וגו' וגם נתתי אתו את אהליאב וגו' ועוד כל שאר חכמי לב הנמצאים ביניהם עם כל אותן שנתתי חכמה בלבם ועשו

136

שפתי חכמים שמות פרשת ויקהל פרק לה

 מקרא את העזים לבד הביאו ומדסמיך בכל הענין שש אצל עזים ללמד בא להקישו לעזים שלבדו בא משום הכי לא צריך לפרש דשש ועזים לבדו בא:פסוק לק דק"ל למה לא יחסו אלא עד חור לא הוה ליה למימר אלא בצלאל בן אורי למטה יהודה ומתרץ חור בנה של מרים היה שהיתה נביאה לכך זכה לזה:

137

שפתי חכמים שמות פרשת ויקהל פרק לז

 שפתי חכמים שמות פרשת ויקהל פרק לזפסוק אא כלומר בכל הענין כתיב ויעש ולא כתוב בצלאל כמו גבי ארון. לפי שאין בהם קדושה כ"כ כמו הארון לא רוצה בצלאל להטריח כ"כ בעשיתן. אלא אהליאב ושאר התלמידים שהיו לו והוא מראה להם והם עושין, אבל הארון שהיה בו קדושה גדולה משום הכי בצלאל עצמו היה מטריח בו ונתן נפשו על המלאכה יותר וכו':

138

שפתי חכמים במדבר פרשת נשא פרק ז

 פסוק אס נראה דקשה לרש"י דהנגינה דעל כלות משה מפרידו ממלת להקים את המשכן שאין כלות משה סמוך למלת להקים וכאלו הם שני ענינים ומה ב' ענינים איכא הכא. אלא על כרחך דהכי פירושו ויהי ביום כלות משה מעשיית המשכן ומהקמת המשכן ועל זה מקשה רש"י זכרונו לברכה בצלאל וכל חכמי לב וכו' ומתרץ לפי שמסר נפשו וכו' ובזה יתורץ מה שמקשים העולם והלא לא תלה במשה רק ההקמה וזה עשה משה לבדו כדכתיב לעיל בפרשת פקודי. ומהרא"י תירץ דק"ל שלא הל"ל אלא ויהי ביום הוקם את המשכן עד כאן לשונו והנראה לי כתבתי ודו"ק:ע רוצה לתרץ דלא

139

שפתי חכמים במדבר פרשת נשא - בהעלותך פרק ח

 על ידי משה. ואף על גב שבלאו הכי נמי ידעינן שעשה ציווי של הקדוש ברוך הוא. מכל מקום דבר גדול הוא זה שהפסוק מעיד על צדקתו וכן כל כיוצא בזה:פסוק דו פירוש מפני שמלת זה מורה על הרמוז והמעשה לא היה כי אם בשעת עשיית בצלאל ומתחלה נתקשה בה משה עד שהראהו באצבע וחזר ונתקשה עד שאמר ליה טול ככר וכו' עיין לעיל בפרשת תרומה:ז עשת לשון חתיכה:ח בכשיל מספריים:ט דק"ל דהכא משמע שלא היתה מקשה אלא עד ירכה ועד פרחה ובפרשת תרומה כתיב שהיתה כולה מקשה:י כלומר מדבר גדול עד דבר קטן שבה

140

שפתי חכמים במדבר פרשת בהעלותך פרק י

 לכן צריך לכל הטעמים:פסוק לבב דושנה קרקע שמנה:פסוק לגג דאם לא כן דרך שלשת ימים למה לי:ד פירוש זה הארון הנוסע לפניהם הוא היוצא עמהם למלחמה שעשאו משה רבינו עליו השלום קודם שהוריד הלוחות שניות ואינו הארון שעשה בצלאל אחר יום כיפורים ואחר שהוציאו הלוחות שניות מאותו ארון והושמו בארון שעשה בצלאל הושמו בו שברי הלוחות אז נשארו בו והוא היה יוצא עמהם למלחמה והוא הנוסע לפניהם אבל הארון שהיו בו הלוחות שניות הוא בתוך המחנות היה נוסע כדכתיב בזאת הפרשה:פסוק לדה והז' עננים מונה בספרי וענן ה' עליהם, ועננך עומד, ובעמוד ענן

1234567891011121314151617181920