בצלאל

בצלאל מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 4276 מקורות עבור בצלאל. להלן תוצאות 101 - 110

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


101

פירוש הסולם לזוהר - שמות פרשת פקודי מאמר שם מ"ב וע"ב

 שמצד הזה דמשה, שהוא ז"א, נתעוררה מדרגה אחרת עליונה, שהיא בינה, לקיים את המשכן, שהוא מלכות, שיהיה קיום הכל. וז"ס, ויקם משה את המשכן, שהקימה שלו היתה באלו האותיות שנבראו בהן שמים וארץ, דהיינו השם מ"ב.[אות רעג] ובג"כ כל עבידאן וכו': ומשום זה כל עבודות שבמשכן היה בצלאל עושה אותן בסוד חקיקת האותיות שנבראו בהן שמים וארץ, דהיינו השם מ"ב. וע"כ נקרא בצלאל, משום שהיה יודע בצלאל חקיקת האותיות שנבראו בהן שמים וארץ. ואם לא היה יודע אותן בצלאל, לא היה הוא יכול לעשות אלו עבודות שבמשכן. מה הטעם. אלא כמו שמשכן העליון לא היה ולא התקינו כל מעשיו

102

פירוש הסולם לזוהר - שמות פרשת פקודי מאמר ויקם משה את המשכן

 מעלה, מי הם החכמים העושים שם מלאכת הקדש, ומשיב, אלו הם ימין ושמאל, וכל שאר הקצוות דז"א, שהם אורחות ושבילים לכנוס אל הים, שהוא המלכות, שה"ס המשכן, ולמלאות אותו, והם שעשו את המשכן למעלה והתקינו אותו.[אות רצח] כגוונא דא לתתא וכו': כעין זה במשכן של מטה. ועשה בצלאל ואהליאב, זה בצד ימין שהוא חסדים וזה בצד שמאל, שהוא חכמה. בצלאל היה לימין, ואהליאב לשמאל, זה מיהודה, שהוא מלכות מבחינת ימין, וזה מדן, שהוא שמאל. שהם כנגד בחי' ימין ושמאל דז"א. ואחר כך, וכל איש חכם לב. ויבואו כל החכמים העושים, שהם כנגד בחינות שאר סטרין דז"א, הנ"ל בדבור הסמוך,

103

פירוש הסולם לזוהר - שמות פרשת פקודי מאמר ויקם משה את המשכן

 כתוב, וראה ועשה בתבניתם אשר אתה מראה בהר. עם כל זה, היה קשה לו למשה, לעמוד עליהם.[אות שצט] ת"ח אע"ג דאחזי וכו': בוא וראה, אע"פ שהראה לו עין בעין, לא רצה משה לעשות אותם. ואם תאמר, שלא היה יודע לעשות או שהחכמה לא היתה עמו. בוא וראה, בצלאל ואהליאב וכל אלו שאר האחרים אע"פ שלא ראו הצורות כמו משה, מה כתוב וירא משה את כל המלאכה והנה עשו אותה וגו' אם אלו שלא ראו עשו כך. משה, שראה כל הצורות בהר, על אחת כמה וכמה שהיה יודע לעשותם. ומשיב, אלא משה אע"פ שנסתלק מעבודת המשכן, הכל היה בידו, ועל

104

פירוש הסולם לזוהר - במדבר פרשת שלח לך מאמר רב מתיבתא

 לא. אמר להם ראיתם אותו נשר הגדול, ואותו הילד שמלקט עשבים. ר' אילאי מנציבין היה, הוא ובנו, והגיעו כאן וראו הוא ואותו הילד בנו את מערה ההיא. כיון שנכנסו לתוך החשך לא יכלו לסבול, ומתו.[אות צה] וההוא ינוקא בריה וכו': ואותו הילד בנו, עומד בכל יום לפני בצלאל בשעה שיורד מישיבה העליונה, ואמר לפניו שלשה דברים, מטרם שפותח בצלאל בסודות סתומים של החכמה, כי כל דבריו סודות סתומים הם דעין לא ראתה אלקים זולתך, וזהו שאמר, מי שפוסק יתפסק, היינו, מי שפוסק דברי תורה בשביל לדבר דברים בטלים יהיו נפסקים חייו מעולם הזה, ודינו עומד לעולם ההוא. מאן דקצר

105

פירוש הסולם לזוהר - במדבר פרשת שלח לך מאמר מה בין תם לתמים

 כי בהכרח המרכבה דקדושה יש בו רושם הברית, דהיינו בחינת מילה ופריעה, מרחיק וממית ג' קליפות הטמאות שהם שור המועד. וע"כ הוא שור תם. ובהאי שור, עביד פריעה, שהוא הממית אותו הפסולת שבעור הפריעה, וז"ש, ואעבר זוהמא דפסולת כלא. כמבואר.[אות קיט] במתניתא דבצלאל כתיב וכו': בברייתא של בצלאל כתוב, ויזכור אלקים את רחל. שואל, בשרה כתוב פקידה, וה' פקד את שרה, וברחל כתוב זכירה, למה. ומשיב, משום שזכור, שה"ס היסוד, נרשם ביעקב, שהוא, ברית שלם בשעה שנולד יוסף, ובמה נעשה ברית שלם. היינו כשלקח את השור עמו המתקיף לסטרא אחרא, שהוא מתקיף וממית הזוהמא דפסולת של שור המועד שבתוך

106

רש"י שמות פרשת תרומה פרק כה

 מחובר למעלה הימנו, לא היה לו לכתוב וכן תעשו אלא כן תעשו, והיה מדבר על עשיית אהל מועד וכליו:(י) ועשו ארון - כמין ארונות שעושים בלא רגלים, עשויים כמין ארגז שקורין אישקרי"ן בלעז [ארגז] יושב על שוליו:(יא) מבית ומחוץ תצפנו - שלשה ארונות עשה בצלאל, שתים של זהב ואחד של עץ, וארבע כתלים ושולים לכל אחד ופתוחים מלמעלה, נתן של עץ בתוך של זהב ושל זהב בתוך של עץ, וחפה שפתו העליונהק בזהב, נמצא מצופה מבית ומחוץ:זר זהב - כמין כתר מקיף לו סביב למעלה משפתו, שעשה הארון החיצון גבוה מן הפנימי עד שעלה למול עובי הכפורת ולמעלה הימנו

107

רש"י שמות פרשת כי תשא פרק לא

 רש"י שמות פרשת כי תשא פרק לא(ב) קראתי בשם - לעשותש מלאכתי, את בצלאל:(ג) בחכמה - מה שאדם שומע מאחרים ולמד:ובתבונה - מבין דבר מלבו, מתוך דברים שלמד:ובדעת - רוח הקדש:(ד) לחשוב מחשבת - אריגת מעשה חושב:(ה) ובחרשת - לשון אומנות, כמו (ישעיה מ כ) חרש חכם, ואונקלוס פירש ושנה בפירושן, שחרש אבנים קרוי אומן, וחרש עץ קרוי נגר:למלאת - להושיבה במשבצת שלה במלואה, לעשות המשבצת למדת מושב האבן ועוביה:(ו) ובלב כל חכם לב וגו' - ועוד שאר חכמי לב יש בכם, וכל אשר נתתי בו חכמהת ועשו את כל אשר צויתיך:(ז) ואת הארן לעדת - לצורך לוחות

108

רש"י שמות פרשת ויקהל פרק לז

 רש"י שמות פרשת ויקהל פרק לז(א) ויעש בצלאל - לפי שנתן נפשו על המלאכה יותר משאר חכמים,א נקראת על שמו:

109

רש"י שמות פרשת ויקהל - פקודי פרק לח

 כב) ובצלאל בן אורי וגו' עשה את כל אשר צוה ה' את משה - אשר צוה משה אין כתיב כאן, אלא כל אשר צוה ה' את משה, אפילו דברים שלא אמר לו רבו, הסכימה דעתו למה שנאמר למשה בסיני, כי משה צוה לבצלאל לעשות תחלה כלים ואחר כך משכן, אמר לו בצלאל מנהג עולם לעשות תחלה בית ואחר כך משים כלים בתוכו. אמר לו כך שמעתי מפי הקב"ה. אמר לו משה בצל אל היית, כי בוודאי כך צוה לי הקב"ה, וכן עשה המשכן תחלה ואחר כך עשה הכלים:(כד) ככר - ששים מנה, ומנה של קדש כפול היה,ה הרי הככר מאה

110

רש"י במדבר פרשת נשא פרק ז

 רש"י במדבר פרשת נשא פרק ז(א) ויהי ביום כלות משה - כלת כתיב, יום הקמת המשכן היו ישראל ככלה הנכנסת לחופה:כלות משה - בצלאל ואהליאב וכל חכם לב עשו את המשכן, ותלאו הכתוב במשה, לפי שמסר נפשוס עליו לראות תבנית כל דבר ודבר כמו שהראהו בהר להורות לעושי המלאכה, ולא טעה בתבנית אחת וכן מצינו בדוד לפי שמסר נפשו על בנין בית המקדש, שנאמר זכור ה' לדוד את כל ענותו אשר נשבע לה' וגו' (תהלים קלב, א - ב), לפיכך נקרא על שמו, שנאמר ראה ביתך דוד (מלכים א' יב, טז):ביום כלות משה להקים - ולא נאמר ביום הקים מלמד

1234567891011121314151617181920