בצלאל

בצלאל מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 4276 מקורות עבור בצלאל. להלן תוצאות 91 - 100

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


91

פירוש הסולם לזוהר - שמות פרשת תרומה מאמר מנורה שקלים החדש

 המלכות, שמנורה היא בבחינת כתר ז"א, ובשקלים והחדש היא בבחינת אמצע שלו, והקב"ה היודע כל המחשבות, אמר, אחר שזה נתכוון לטוב, שלא לעשות קצוץ ופרוד, ע"כ תיעשה המנורה מעצמה, כמו השכינה, תיעשה מעצמו של הקב"ה בלי פרוד. שאר הכלים של המשכן, שבהם השכינה היא שמוש, דהיינו בסוף ז"א, נאמר ויעש בצלאל. ולא היה צריך שתיעשה מעצמה.פירוש. כי אין השכינה בבחינת כתר לז"א אלא על ידי עליתה לבינה, בסוד י' שנכנס לאור ונתמעט האור לאויר, (כנ"ל אות תקע"ז) ומיעוט הזה הוא קצוץ הג"ר מבינה, וע"כ לא היה יכול משה לעשות זה, כי לא היה יכול לעשות קצוץ למעלה בבינה. וכן

92

פירוש הסולם לזוהר - שמות פרשת ויקהל מאמר ויעש מצלאל את הארון

 פירוש הסולם לזוהר - שמות פרשת ויקהל מאמר ויעש מצלאל את הארון[אות שעה] פתח ר' אבא וכו': פר"א, ויעש בצלאל את הארון עצי שטים וגו'. כאן, אע"פ שכל הסודות של המשכן העמידו החברים באדרא קדישא, כאן יש להסתכל, כי סוד זה מתעטר בכמה סודות ללמוד חכמה. ארון זה הוא סוד להכניס בו תורה שבכתב. כי ארון ה"ס מלכות, ותורה שבכתב ה"ס ז"א. והתורה נגנזה בו בשש לוחות מסבבים, כי הארון נעשה משש לוחות, ד' לוחות מסבבים מד' צדדיו, ולוח אחד למעלה ולוח אחד למטה, הרי ששה וזה נקרא ארון. כשמסבבין אלו ששה לוחות, שה"ס חג"ת נה"י דמלכות, להיות אחד, אז

93

פירוש הסולם לזוהר - שמות פרשת ויקהל מאמר דלא אצטריך למיעל בארונא

 וכו': משום שאין עבירה שקשה לפני הקב"ה. כמי שמשקר ופוגם אות ברית קודש. וזה אינו רואה פני השכינה, על עון זה כתוב, ויהי ער בכור יהודה רע בעיני ה'. וכתוב, לא יגורך רע. כי עון זה נקרא רע.[אות שצ] מה כתיב הכא וכו': מה כתוב כאן, ויעש בצלאל את הארון. שואל, ולמה אלו חכמים שעשו את המשכן, לא עשו את הארון. ומשיב, אלא בצלאל היה במדרגת סיום הגוף, שהוא סוד ברית קודש (כנ"ל תרומה אות תע"ט), ושמר אותו, וע"כ הוא עומד בנחלת חלקו, שהיא הארון שעשה. דהיינו המלכות. הוא השתדל במעשה שלו ולא אחר. באו כל החברים ונשקו לו

94

פירוש הסולם לזוהר - שמות פרשת פקודי מאמר אלה פקודי המשכן

 היתה על ידי משה, שכתוב פקד פקדתי אתכם. שמשה היה קול, דהיינו ז"א, המוציא לדבור ההוא, שהוא המלכות, ועשה לה פקידה לצאת מן הגלות. ועתה, נצטותה להמשיך קדושה ממעלה למטה. כש"א, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם.[אות לו] ובצלאל בן אורי וגו': אמר ר' יהודה הרי למדנו, כי בצלאל מצד ימין היה, מחסד, והוא התקין תקון הכל. ועוד, כי יהודה היה שליט ומלך על כל שאר השבטים, ע"כ יצא ממנו מי שהתקין כל המשכן. בצלאל הרי העמידוהו, בצל אל, דהיינו בצלו של אל, ומי הוא בצל אל, זהו ימין, כי החסד נקרא אל. ועוד. מצד זה התקין הכל, וירש חכמה

95

פירוש הסולם לזוהר - שמות פרשת פקודי מאמר יפה נוף משוש כל הארץ

 אות מז] ובצלאל בן אורי וגו': מקרא זה למדנו, שרוח הקדש הכריז עליו לעיניהם של ישראל ואמר, ובצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה עשה את כל אשר צוה ה' את משה, ואתו אהליאב בן אחיסמך. שואל מהו ואתו ומשיב, אלא למדנו שאהליאב לא עשה את המלאכה לבדו, אלא עם בצלאל, ועמו עשה מה שעשה. ז"ש, ואתו ואתו ולא מעצמו. כי בצלאל הוא ימין, ואהליאב הוא שמאל, כנ"ל (אות ל"ו ל"ז) מכאן, שהשמאל הוא תמיד בכלל ימין, וע"כ כתוב, ואני הנה נתתי אתו את אהליאב זה ימין, וזה שמאל והשמאל בכלל ימין.

96

פירוש הסולם לזוהר - שמות פרשת פקודי מאמר בצלאל שמא גרים

 פירוש הסולם לזוהר - שמות פרשת פקודי מאמר בצלאל שמא גרים[אות נג] ר' יוסי ור' יצחק וכו': ר"י ור' יצחק היו הולכים בדרך. אמר ר' יוסי ודאי שהקב"ה רצה בבצלאל לעבודת המשכן יותר מבכל ישראל. שואל למה. אמר לו, השם שלו גרם שנקרא בצלאל, בצל אל אשר אל, הוא שם החסד. וכבר העמידוהו (לעיל אות ל"ו) כי הקב"ה שם שמות בארץ להתעטר בהם, ולעשות בהם עבודת העולם. זהו שכתוב, אשר שם שמות בארץ. כלומר, שהשמות שהאנשים קוראים בארץ, שומה עליהם מפי ה'.[אות נד] אמר ליה רזא וכו': אמר לו סוד יש כאן. יהודה היה מצד שמאל, כי יהודה היא

97

פירוש הסולם לזוהר - שמות פרשת פקודי מאמר כל הזהב העשוי למלאכה

 העגל, והם פרקו אזניהם לקחת זהב ההוא, שכתוב, ויתפרקו כל העם את נזמי הזהב אשר באזניהם וע"כ הקדים זהב התרומה, לכפר על מעשה העגל.[אות סט] ובצלאל בן אורי וגו': מצד המלכות, עשה את כל אשר צוה ה' את משה. כי כל אומנות המשכן נתתקנה בהם ועל ידיהם. בצלאל הוא עשה המלאכה, ומשה התקין אח"כ את הכל, משה ובצלאל כאחד היו, משה למעלה, דהיינו ת"ת, ובצלאל תחתיו, שהוא יסוד, סיום הגוף הוא כגוף, כי יסוד ות"ת אחד הם. בצלאל ואהליאב הרי העמידוהו, שזה ימין, חסד, וזה שמאל דין, והכל אחד, שכלולים זה בזה. ומשום זה כתוב, ובצלאל בן אורי בן

98

פירוש הסולם לזוהר - שמות פרשת פקודי מאמר זהב ממטה למעלה וכסף ממעלה למטה

 העליון, בינה, להדליק הנרות, וכל הפנים מאירים, וכנסת ישראל שהיא המלכות, מתעטרת בעטרות עליונות, וכל הברכות יורדות ונמשכות ממעלה למטה.[אות פג] תא חזי משה וכו': בוא וראה משה צוה ובצלאל עשה, כדי שיהיה הכל בסוד הגוף, שה"ס משה שהוא ת"ת, וסיום הגוף שהוא אות ברית קדש, דהיינו בצלאל, כדי להרבות אהבה וקשר היחוד במשכן, שהוא המלכות, והכל נעשה בסוד הימין. ועל כן בכל מקום שנמצא צד ימין, אינה שולטת בו עין הרע. ומשום זה כתוב, וכסף פקודי העדה. דהיינו שנמנה בחשבון, שה"ס הארת חכמה, ולא כתוב בו כסף התנופה, משום שכסף הזה בא מצד ימין, שהוא חסד, ועל כן

99

פירוש הסולם לזוהר - שמות פרשת פקודי מאמר חשבון ומספר

 כתוב וכסף פקודי העדה, דהיינו בחשבון, פקודי העדה, באמת ודאי ואין יראה מעין הרע, ואין יראה מכל חשבון זה, כי הברכות שורות בכל מלמעלה.[אות פז] ותא חזי בזרעא וכו': ובוא וראה בזרעו של יוסף אינה שולטת בהם עין הרע, משום שבא מצד ימין. וע"כ נעשה המשכן ע"י בצלאל, כי הוא שורה בסוד יוסף, משום שהוא סוד ברית קדש, דהיינו בחינת יסוד, והיסוד נקרא יוסף, וע"כ משה מצוה ובצלאל עושה, שיהיה הכל בסוד הגוף שהוא משה, דהיינו ת"ת. וסיום הגוף, שהוא בצלאל דהיינו יסוד, שהוא אות ברית קדש, להרבות אהבה וקשר היחוד במשכן, שהוא המלכות. והכל נעשה בסוד הימין ומשום

100

פירוש הסולם לזוהר - שמות פרשת פקודי מאמר ואת האלף ושבע המאות וחמשה ושבעים

 ועל כן כתוב, על עלמות שיר. וכולן יוצאות בסוד הה' שהיא המלכות. ה' הוציאה כמה צבאות למיניהם בסוד הו', שהם זכרים. ו' הוא סוד הזכר העומד לתת מזון אל הנוקבא, שהיא מלכות.[אות קל] ובגין כך כל וכו': ומשום זה כל אלו הווים שעשה בצלאל, היו כדי לתת להם לשרות על הנוקבא, שהיא מלכות. ויוצאים מסוד האלף, שהוא חשבון שלם, דהיינו חכמה הנקראת חשבון. ושבע מאות, שהם סוד שלם, דהיינו ז' ספירות חג"ת נהי"מ דבינה שספירותיה בסוד מאות. וחמשה היא גם כן סוד שלם, דהיינו חג"ת נ"ה דמלכות, שספירותיה בסוד יחידות. ושבעים, הם חג"ת נהי"מ דז"א שספירותיו בסוד

1234567891011121314151617181920