בסוטה

בסוטה מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 5830 מקורות עבור בסוטה. להלן תוצאות 1 - 10

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


1

תוספתא מסכת סוטה (ליברמן) פרק א

 מקל וחומר ומה נדה שחייבין על ביאתה כרת בעלה נאמן עליה סוטה שאין חייבין על ביאתה כרת אינו דין שיהא בעלה נאמן עליה אמרו לו וכל שכן הואיל ואין חייבין על ביאתה כרת לא יהא בעלה נאמן עליה דבר אחר לא אם אמרת בנדה שיש לזה התר אחר איסורה תאמר בסוטה שאין לה היתר לאחר איסורה וכן הוא אומ' מים גנובים ימתקו וגו' הלכה גר' יוסה אומ' הכת' האמינו עליה דכתי' והביא האיש את אשתו אל הכהן הלכה דמעלין אותה לשער' מזרח לשער [ניקנור] ששם משקין את הסוטות [ומטהרין את היולדות] ומטהרין את המצורעין שנ' את אשר יחטא

2

תוספתא מסכת סוטה (ליברמן) פרק ג

 שמדד בסאה מנין מדד בקב וחצי קב תרקב וחצי תרקב רובע וחצי רובע תומן ועוכלה ת"ל כי כל סאון סואן ברעש הרי כאן חשבונות הרבה אין לי אלא דבר הבא במדה מניין שאפי' פרוטות מצטרפות לחשבון גדול ת"ל אחת לאחת למצוא חשבון הלכה בוכן אתה מוצא בסוטה שבמדה שמדדה בה מדדו לה היא עמדה לפניו כדי שתהא נאה לפניו לפיכך כהן מעמידה לפני הכל להראות קלונה שנ' והעמיד הכהן את האשה לפני ה' הלכה גהיא פירסה לו סדין לכך כהן נוטל כפה מעל ראשה ומניחה תחת רגליו היא קולעה לו שערה לפיכך כהן סותרו היא קישטה לו פניה

3

תוספתא מסכת סוטה (ליברמן) פרק ד

 וגו' ואת נבו וגו' ומנין שנקבר בתוך שדה נחלתו של גד שנ' ולגד אמר ברוך מרחיב גד וגו' וירא ראשית לו כי שם חלקת מחוקק ספון הלכה טומלאכי השרת סופדין ואומ' לפניו צדקת ה' עשה ומשפטיו עם ישראל הלכה יוכן הוא או' בסוטה ובאו המים המאררים וגו' ירך מקום שהתחילה בעבירה תחילה משם פורענות מתחלת לבא עליה ירך התחילה בעבירה תחלה ואחר כך בטן לפיכך תלקה ירך תחלה ואחר כך בטן שנ' והשקה את המים הלכה יאוכן אתה מוצא באנשי מבול אדם התחיל בעבירה תחילה שנ' וירא ה' כי רבה רעת האדם בארץ אף הן לקו תחלה

4

ספרא ויקרא - דבורא דחובה פרשה יא סוף פרק יט

 ספרא ויקרא - דבורא דחובה פרשה יא סוף פרק יט(א) נפש לרבות כהן משיח למעילה, כי תמעול מעל, אין מעילה אלא שינוי וכן הוא אומר וימעלו בה' אלהי אבותם ויזנו אחרי הבעלים, וכן הוא אומר בסוטה ואיש כי תשטה אשתו ומעלה בו מעל.(ב) כי תמעול מעל מקדשי ה', יכול נהנה ולא פגם או פגם ולא נהנה במחובר לקרקע ובשליח שעשה שליחותו תלמוד לומר וחטאה, נאמר כאן חטא, ונאמר חטא בתרומה.(ג) מה חטא האמור בתרומה פגם ונהנה, מה שפגם נהנה בדבר שפגם בו נהנה פגמו והנאתו כאחד בתלוש מן הקרקע ובשליח שעשה שליחותו.(ד) אף חטא האמור כאן פגם

5

ספרי במדבר פרשת נשא פיסקא ח

 עליה מקל וחומר ומה נדה שחייבים על ביאתה כרת בעלה נאמן עליה סוטה שאין חייבים על ביאתה כרת אינו דין שיהא בעלה נאמן עליה אמרו לו כל שכן הואיל ואין חייבים על ביאתה כרת לא יהא בעלה נאמן עליה ד"א לא אם אמרת בנדה שיש לה היתר אחר איסורה תאמר בסוטה שאין לה היתר אחר איסורה ד"א נחשדו ישראל על הסוטות ולא נחשדו על הנדות. והביא את קרבנה עליה, כל קרבן שעליה דברי ר"י וחכ"א קרבן שמכשירה לו כגון זבה ויולדת הרי זה מביא משלו ואין מקיץ מכתובתה וקרבן שאין מכשירה לו כגון שקיפחה נזירות בראשה או שחיללה את השבת

6

ספרי במדבר פרשת נשא פיסקא י

 ספרי במדבר פרשת נשא פיסקא י (י) ולקח הכהן מים קדושים, אין קדושים אלא שקידשו בכלי ואלו הם אלו מי כיור. בכלי חרש, מגיד שלא עשה בה כל הכלים ככלי חרש שהיה בדין הואיל ועפר ומים מקדשים בפרה ועפר ומים מקדשים בסוטה אם למדתי לפרה שעשה בה כל הכלים ככלי חרש אף סוטה אינו דין שנעשה בה כל הכלים ככלי חרש ת"ל בכלי חרש מגיד שלא עשה בה כל הכלים ככלי חרש: [בכלי חרש, כלי חרש חדש דברי ר' ישמעאל]. ומן העפר אשר יהיה בקרקע המשכן, מגיד הכתוב שאם לא היה שם עפר מביא עפר ממקום אחר ונותנו למקום מפני

7

ספרי במדבר פרשת נשא פיסקא יז

 והרי כבר נאמר ואחר ישקה את האשה מה ת"ל והשקה את האשה שאם נמחקה המגילה ואמרה איני שותה מערערים אותה ומשקים אותה בעל כורחה דברי ר' עקיבא וחכמים אומרים ואחר ישקה את האשה למה נאמר והלא כבר נאמר והשקה את האשה ומה ת"ל ואחר ישקה את האשה שלשה דברים מעכבים בסוטה עד שלא נמחקה המגילה ועד שלא קרב הקומץ ועד שלא קיבלה עליה את השבועה נמחקה המגילה ואמרה טמאה אני המים נשפכים והמנחה מתפזרת אבית הדשן ואין מגילתה כשרה להשקות בה סוטה אחרת ר' אחי בר' יאשיה אומר משקים בה סוטה אחרת: ולקח הכהן מיד האשה, ולא מיד שלישה: מיד

8

ספרי במדבר פרשת חקת פיסקא קכח

 חיים לעולם אעפ"י שאין ראיה לדבר זכר לדבר שנא' ויחפרו עבדי יצחק בנחל וימצאו שם באר מים חיים (בראשית כו יט) הא מה תלמוד לומר ונתן עליו מים חיים [במי מעיין הכתוב מדבר]. אל כלי, מגיד שעשה בה כל הכלים ככלי חרש שהיה בדין הואיל ומים ועפר מקדשים בסוטה ומים ועפר מקדשים בפרה אם למדתי לסוטה שלא עשה בה כל הכלים ככלי חרס אף פרה לא נעשה בה כל הכלים ככלי חרס תלמוד לומר אל כלי מגיד שעשה בה כל הכלים ככלי חרס (סליק פיסקא).

9

ויקרא רבה (וילנא) פרשת ויקרא פרשה ו

 אין להם קפיצין שנאמר (איוב א) משוט בארץ ומהתהלך בה ברם הכא ולנה בתוך ביתו, א"ר אבא בר כהנא דברים שאין האש שורפן שבועת שוא מכלתן דרכה של אש לאכול עצים שמא אבנים ברם הכא וכלתו את עציו ואת אבניו.ד ר' יוסי בר חנינא פתר קרייא בסוטה ונפש כי תחטא היא שחטאה על בעלה שהוא זנה ומפרנסה והיא הולכת ומקלקלת עם אחר (ויקרא ה) ושמעה קול אלה והשביע הכהן את האשה בשבועת האלה, והוא עד ועד אין בה, או ראה ונעלם מעיני אישה ולא מעיני יבמה, או ידע ונסתרה והיא נטמאה, אם לא יגיד ונשא עונו אם לא תגיד

10

ויקרא רבה (מרגליות) פרשת ויקרא פרשה ו

 אין להן קפיצין, דכתיב משוט בארץ ומהתהלך בה (איוב א, ז). אמ' ר' אבא בר כהנא דברים שאין אש שורפתן שבועת שקר מכלה אותן. דירכה שלאש לוכל עצים, או שמא אבנים, ברם הכא וכלתו את עיציו ואת אבניו (זכריה שם /ה'/).[ד] ר' יוסי בר' חנינה פתר קרייה בסוטה. נפש כי תחטא (ויקרא ה, א), היא שחטאה על בעלה, זה זן ומפרנס והיא הולכת ומקלקלת עם אחר. ושמעה קול אלה (שם /ויקרא ה', א/), והשביע הכהן את האשה בשבועת האלה (במדבר ה, כא). והוא עד, ועד אין בה (שם /במדבר ה'/ יג). או ראה, ונסתרה והיא נטמאה (שם /במדבר ה'

1234567891011121314151617181920