בנין יהושע הלכות ברכות פרק ה

בנין יהושע הלכות ברכות פרק ה

  

הלכה א
[א] נשי' ועבדים ספק אם חייבי' בבהמ"ז מה"ת. הנה בהג"א (פ"א דמגילה סי' ד') כתב דחייבי' מה"ת ותמוה דהא הכא לא אפשיטא הבעי'. ולענ"ד י"ל דנהי דהכא לא אפשיטא מ"מ יש לפשוט מהא דרב בברכות (דמ"ט א') דחייבי' מה"ת דאמר שם דאם לא אמר ברית בבהמ"ז יצא לפי שאינו בנשים. ואם אינם חייבי' מה"ת אין ליתן טעם לזה שאינם בנשי' כיון דמה"ת פטורות בבהמ"ז. ול"ק הא דלא מביא הגמ' לפשוט מהתם משום דלא נ"ל לפשוט ממימרא דאמוראי כמ"ש בזה הר"ן בנדרים (דל"ה ע"ב ושם דע"ב סע"א) ועי' בתוס' בכתובו' (דמ"ד א') ד"ה והלכת ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.