בני יוסף הלכות אבל פרק ט

בני יוסף הלכות אבל פרק ט

  


הלכה ג
[ג] כל אלו הקרעים קורע עד שמגלה את לבו וכו'. כתב מרן בכ"מ אבל אי קשיא על רבינו הא קשיא לי למה לא כתב דעל הנשיא קורע מבחוץ דהא ליכא מאן דפליג על רב חסדא וכו' עיי"ש. ונראה ליישב דכיון דסתם גמ' פריך מיתיבי וכו' אלא לאיחוי בלבד מאי לאו אפי' לנשיא משמע דס"ל דלא הושוו אלא לאיחוי אך לא לענין קריעה מבחוץ כדמשמע לישנא דלא לאיחוי בלבד ואע"ג דדחי לא לבר מנשיא דיחויא בעלמא הוא דלישנא לא משמע הכי ולכן לא כתבו רבינו כן נ"ל: