בני דוד הלכות חגיגה פרק א

בני דוד הלכות חגיגה פרק א

  

הלכה א
[א] ואינו לוקה על לאו זה וכו'. יש מקשים לזה דאמאי לא הוי מעשה מה שנראה בלא קרבן והרי ביאה ריקנית להיכל חייב ומ"ש מזה ונראה לחלק דראיה בעזרה לא אסירא אלא שהכתוב חייבו בחג קרבן שיביא עמו לא מצד שנאסר להראות אלא מצד שיביא קרבן מש"כ בהיכל דנאסר לבא שם בכל יום כי אם בעבודתו בי"ה והותר לו הביאה בשביל העבודה:

הלכה ח
[ח] עולת ראיה כו' לפי שאין להם זמן קבוע וכו'. וק' דבפ"ב דין ה' כתב רבי' ז"ל דאם נטמא בלילי י"ט הראשון אע"פ שטהר למחר פטור והטעם הוא דפסק כמאן דאמר דתשלומים ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.