בני דוד הלכות זכיה ומתנה פרק ח

בני דוד הלכות זכיה ומתנה פרק ח

  

הלכה ב
[ב] אבל החולה וכו'. וכתב מרן ב"י סי' רנ"ג במתנת ש"מ בנותן מלוה על הגוי דלא הוי מתנה דלא סמכ' דעתיה וכתב מרן מה בכך אם לא סמכא דעתיה יע"ש הקשו לזה דהרי בקונה שדה ונתן מעות במקום שכותבין את השטר לא קנה דלא סמכא דעתיה ותי' לזה דהרי כתב הריטב"א דבמתנה קני והכא הוי מתנה ועוד יש לחלק דהכא מה פסידא אית ליה למקבל שאם יקנה טוב ואם לא יקנה אין לו פסידא משא"כ שם שהוא קונה במעות ועוד דהתם אית ליה תקנה שיכול לכתוב שטר אבל כאן מה יעשה ועיין בההיא דנכסי גוי הרי הם כמדבר דמשום דלא סמכא דעתיה ד ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.