בני דוד הלכות זכיה ומתנה פרק ו

בני דוד הלכות זכיה ומתנה פרק ו

  

הלכה יב
[יב] הרוצה לינשא וכו'. כתב הה"מ דקדק ר"ת דדוקא וכו' (עיין במ"ש הרב המחבר ז"ל בפ"ב מה' מלוה על דין ב'):

הלכה כד
[כד] הורו רבותי שאם היה מנהג המדינה וכו'. מ"ש מהר"י קולון בשרש יו"ד אפשר שתלוי בדין זה שכתב רבינו ז"ל יע"ש מוכר בשר טריפה בחזקת כשרה והלוקח הוציא הוצאה לבשלה אם צריך המוכר לשלם ההוצאה נראה דגם זה תלוי בדין זה שכתב רבינו ז"ל ומ"ש הראב"ד ועיין מ"ש הטור בשם הרמ"ה ז"ל ודוק בזה אם יש לחלק במשדך אשה דבתחלה לא היה רצונו אלא לטובה ולהנשא אלא שאח"כ בא לו חזרה מ ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.