בני דוד הלכות גירושין פרק יב

בני דוד הלכות גירושין פרק יב

  

הלכה א
[א] אבל פסלה עצמה מן הכהונה לעולם כו'. ובה' איסורי ביאה גבי האשה שאמרה טמאה אני לך דאם נתגרש' אסורה לכהן והשיג הראב"ד אם נתנה אמתלאה דנאמנת והקשה הרב כמהר"י רוזאניש ז"ל דאמאי לא השיגו בכאן ותירץ דשאני הכא דלא מהני אמתלאה שרוצה להפקיע עצמה מבעלה באיסור שאומרת שנתגרשה והיא א"א מש"כ באומרת טמאה ורוצה שיגרשנה בעלה בגט אינה עוש' איסור לפי' השיג הראב"ד דתיהני האמתלאה:
כתב מהרימ"ט ח"א סי' פ"ב דמ"ש בתחילה דאין לו אחים אע"ג דהיה נאמן מ"מ כשחזר ואמר דמה שאמר בתחילה היה שלא רצה ליתן ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.