בני דוד הלכות גירושין פרק ט

בני דוד הלכות גירושין פרק ט

  

הלכה יג
[יג] אמר לה ה"ז גטך מעכשו אם מתי וכו'. בפ' מי שאחזו אם מתי שתי לשונות משמע אמר מעכשו הוי תנאה לא אמר הוי כלאחר מיתה וק"ל דבכל תנאי דאם לא חל הגט כלל עד שיתקיים התנאי ואף לרבינו שכתב בפ"ח דאם נשאת לא תצא וצריך שיקיים תנאו אפי"ה תמהו עליו כל הפוסקים ואמרו דתצא משום דהוי א"א גמורה וא"כ אפי' דלשון אם מתי משמע תנאה הוי בתנאי דאם לא חל עד שיתקיים התנאי וכיון שצריך שימות לכשיתקיים התנאי נמצא דבמיתה חל הגט ואין גט לאחר מיתה וצ"ע ודוק בברירה:
אח"כ מצאתי שהמ"מ בפרק זה גבי ש"מ שרצה ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.