בני דוד הלכות גזלה ואבדה פרק א

בני דוד הלכות גזלה ואבדה פרק א

  


הלכה ב
[ב] כ"מ שאסור לעשקו דהא קרא לא תעשוק את רעך כתיב לאפוקי כותי. עיין פ"ד מיתות דנז' דקאמ' דגוי בישראל אסור ישראל בגוי מותר. ומשם ראיה למ"ש הרמב"ם דלא תעשוק הוא לאו אחר כמ"ש בדין ד' ודוק במ"מ ולכאורה בסוגי' זו ובדברי רש"י מתישב וכן מוכח פ"ח מה' מלכים דין ט':